Studie van de reserves 2018

Elia heeft een studie uitgevoerd die nagaat welke de behoeftes aan ondersteunende diensten (reserves) voor de evenwichtsbewaking van het Belgische systeem zullen zijn in 2018. Daarnaast wordt nagegaan of de bestaande middelen in het Belgische systeem, die deze reserves kunnen leveren, volstaan om de benodigde reservevolumes in 2018 af te dekken. Deze studie werd uitgevoerd op vraag van de CREG in haar beslissing (B)120621-CDC-1162 over de goedkeuring van de volumes aan reserves voor 2013. De focus ligt enkel op de reserves noodzakelijk voor Elia om het real-time evenwicht van de regelzone te garanderen. Er wordt bijgevolg niet gekeken naar de problematiek van bevoorradingszekerheid op lange termijn en eventuele bijkomende nood aan productiemiddelen.

De studie toont aan dat de sterke toename van variabele hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) en de HVDC-verbinding tussen België en het Verenigd Koninkrijk NEMO, die gezien zijn import- en exportcapaciteit bij een storing voor grote onevenwichten zal zorgen, de evenwichtsbewaking van het net uitdagender zullen maken. In de eerste plaats zullen de marktspelers (evenwichtsverantwoordelijken) belangrijke bijkomende inspanningen moeten leveren inzake het voorspellen van belasting en productie (wind- en zonne-energie), marktparticipatie en de proactieve ontwikkeling van flexibiliteit in hun portefeuille. Deze inspanningen zijn nodig opdat de evenwichtsverantwoordelijken ten allen tijde hun verantwoordelijkheid om hun perimeter te balanceren kunnen nakomen. Het is daarom van belang dat Elia zich in de komende jaren zich verder inspant om efficiënte prikkels te ontwikkelen (via het onevenwichtstarief) naar de marktpartijen toe om hun perimeter in evenwicht te houden. De ontwikkeling van een liquide bijna real time intraday-markt met korte tijdsresolutie, het gebruik van ‘slimme’ meters en ‘slimme’ profilering van belasting zullen ook cruciaal worden naar de toekomst toe.

De studie toont eveneens aan dat er bijkomende middelen ontwikkeld dienen te worden tegen 2018 om enerzijds de toekomstige volumes aan ondersteunende diensten af te dekken en anderzijds om te garanderen dat de ondersteunende diensten op elk moment geleverd worden door de meest efficiënte middelen. Een verdere diversificatie van de middelen voor de levering van de zogenaamde draaiende reserves (Frequency Containment Reserves, Automatic Frequency Restoration Reserves), bv. via deelname van warmtekrachtkoppelingseenheden, biomassa en wind, dringt zich op. Daarnaast dient bijkomende op- en neerwaartse flexibiliteit op kwartuurbasis (Manual Frequency Restoration Reserves), zowel op productie-eenheden als bij belasting, ontwikkeld te worden.

De volledige studie is beschikbaar in het Engels. Een Nederlandstalige samenvatting is eveneens beschikbaar.

Voor meer informatie of vragen, contacteer Jan Voet.