Uitstoot van broeikasgassen verminderen

Elia draagt bij aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie en neemt concrete maatregelen om de CO2-uitstoot van zijn eigen installaties te beperken.

Deelname aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Elia draagt actief bij aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie via:

  • de aansluiting van productie-eenheden op basis van hernieuwbare energie, vooral windmolenparken in de Noordzee. Elia heeft een visie uitgewerkt voor de ontwikkeling van een hoogspanningsnet in de Noordzee tegen de beste voorwaarden voor alle betrokken partijen.
  • zijn deelname aan innovatieve projecten en verenigingen, onder andere aanFriends of the Supergrid’. Deze vereniging promoot de aanleg van een groot Europees net (supergrid) om het vervoer en de uitwisseling van hernieuwbare energie tussen de producerende landen te vergemakkelijken, d.i. het zogeheten RGI (Renewable Grid Initiative).

Top


Koolstofbalans

Elia neemt ook concrete maatregelen om de CO2-uitstoot van zijn eigen activiteiten te verminderen. Zo heeft Elia met behulp van de Franse ‘Bilan Carbone©’-methode zijn uitstoot van broeikasgassen berekend.

Om zo compleet mogelijk te zijn, werden alle emissies geanalyseerd, inclusief de netverliezen. De netverliezen stemmen overeen met alle elektriciteit die tijdens het traject doorheen het hoogspanningsnet verloren gaat, wat onvermijdelijk is: de transformatoren en de geleiders (kabels, lijnen) worden warm wanneer er elektriciteit door stroomt. Een gedeelte van deze elektriciteit wordt in warmte omgezet en gaat op die manier verloren. Aangezien het grootste deel van de netverliezen niet kan worden beheerst (zij hangen grotendeels af van de hoeveelheid elektriciteit die door ons net stroomt), zijn zij niet in de tabel hierna vermeld.

De globale cijfers zijn als volgt:

Emissiebron (algemeen)

Uitstoot (in T CO2-equivalent)

Uitstoot (% van totale uitstoot)

Energie in gebouwen (gas, elektriciteit)

3 170

4,1 %

SF6 en koelgas

9 859

13,0 %

Jaarlijkse aankopen

15 241

20,1 %

Verplaatsingen van personeel en bezoekers

7 113

9,4 %

Afval

238

0,3 %

Vaste activa

40 335

53,1 %

75 956

100,0 %

  

Op basis van een koolstofbalans wordt een actieplan opgesteld om de uitstoot van CO2 te verminderen. Elia werkt op dit ogenblik het actieplan uit en bekijkt de actiemogelijkheden. Zij zullen zowel betrekking hebben op de rechtstreekse emissies (de uitstoot waarop de onderneming meer vat heeft, te weten het personeelsvervoer en het energieverbruik van de gebouwen van Elia) als de onrechtstreekse emissies. 

De directie van Elia heeft een doelstelling uitgewerkt: de rechtstreekse emissies tegen 2016 met 25 % terugdringen. Deze doelstelling zal worden geëvalueerd en, indien nodig, naar boven worden herzien, wanneer KPI’s (Key Performance Indicators, prestatie-indicatoren) geïmplementeerd zijn om de impact van de ondernomen acties te kunnen volgen en het actieplan goedgekeurd is. Daarnaast lopen er ook al een aantal projecten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zodat snel kan worden ingegrepen op de rechtstreekse emissies van Elia (zie hierna). 

Er zullen ook streefwaarden en KPI’s vastgelegd worden voor de onrechtstreekse emissies, ook al zijn die veel moeilijker te beheersen. 

Top


Vermindering van het energieverbruik in onze gebouwen

Administratieve gebouwen

In diverse administratieve gebouwen en bestaande hoogspanningstations van Elia werden energieaudits uitgevoerd. Er werden al actieplannen uitgewerkt en ingevoerd in 3 van de 10 Elia-sites.

De twee recentste gebouwen van Elia werden gebouwd volgens de principes van duurzaam bouwen. Zo heeft het gebouw waarin het Nationaal controlecentrum is ondergebracht het label ‘voorbeeldgebouw’ ontvangen van het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer).

Het nieuwe administratieve gebouw van Elia waarvan de bouw in oktober 2011 is gestart, gaat nog verder in de toepassing van de principes van duurzaam bouwen. Het gebouw is zeer energiezuinig (passief gebouw). Het voldoet ook aan de eisen van het BREEAM-label en krijgt de evaluatie ‘Very Good’ (Building Research Establishment Assessment Method, evaluatiemethode van de milieuperformantie van gebouwen).
Dit label wordt toegekend aan gebouwen die hun bewoners een gezonde omgeving bieden, weinig grijze energie verbruiken (de hoeveelheid energie die nodig is voor de levenscyclus van een materiaal of van een product, vanaf zijn productie tot zijn recyclage), een laag waterverbruik hebben en waarvan het terrein is aangelegd met aandacht voor biodiversiteit.  

Hoogspanningstations

Om het energieverbruik voor verwarming te verminderen, werd in 25 van onze 600 hoogspanningstations een nieuw systeem geïnstalleerd om via gsm de verwarming automatisch aan of uit te zetten. Dankzij dit systeem zal de temperatuur hoog genoeg zijn wanneer de personen die in de stations moeten werken aankomen, terwijl de verwarming lager gezet wordt wanneer er niemand in het station aanwezig is.

Top


Intelligente mobiliteit voor ons personeel

In november 2011 werd een mobiliteitsplan gelanceerd. Het plan behelst verschillende acties om de verplaatsingen van het personeel te vergemakkelijken, zowel voor het woon-werkverkeer als tijdens de werkuren. De medewerkers kunnen bijvoorbeeld een fiets lenen tussen het station en de werkplaats, gebruikmaken van satellietkantoren om een- of tweemaal per week dichtbij huis te kunnen werken, een deelauto nemen of van teleconferentietools gebruiken. 

Top


Meer groene aankopen

De departementen Aankopen en Milieu van Elia nemen ook milieucriteria op in de nieuwe aanbestedingen.  

De aankoop van duurzamere producten is een belangrijk actiemiddel voor ondernemingen die hun milieu-impact willen terugschroeven. Elia neemt milieucriteria op in zijn aanbestedingen en moedigt zo de bedrijven (leveranciers) aan om op een meer verantwoorde wijze te produceren. 

Het respect voor het milieu wordt een extra criterium voor de selectie van de leveranciers, net als de prijs of de veiligheid. Dit criterium omvat het milieubeleid van de leverancier, het energieverbruik gedurende heel de levensduur van het product, de transparantie over de inhoud van de producten enz. 

Een ‘Green Procurement’ beleid werd ingevoerd.

Top