Aandeelhoudersstructuur

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste aandeelhouders van Elia weer, met name die met meer dan 5% van het totale aantal aandelen, na de ontvangen ”transparantieverklaringen" (Wet van 2 maart 1989 en KB van 10 mei 1989, Wet van 2 mei 2007).

Sinds 20 december 2018 bedraagt het totaal aantal aandelen Elia (= de noemer) 61.024.834.

Aandeelhouder Aantal aandelen % aandelen  % stemrechten
Publi-T 
(Class B and C shares)*
27.383.507* 44,87% 44,87%
Publipart (Class A shares) 1.526.756 2,50% 2,50%
Belfius Insurance (Class B shares) 1.134.760 1,86% 1,86%
Katoen Natie Group (Class B shares) 4.231.148 6,93% 6,93%
Interfin (Class B shares) 2.598.143 4,26% 4,26%
Other free float (Class B shares) 24.150.520 39,57% 39,57%
Total 61.024.834 100,00% 100,00%

*Publi-T bezit een totaal van 27.383.507 aandelen, waarvan 27.308.507 aandelen van klasse C (en 75.000 aandelen van klasse B)

Transparantieverklaring

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen ("transparantiewet") moet Elia (1) het totale kapitaal, (2) het totale aantal stemrechtverlenende effecten en (3) het totale aantal stemrechten openbaar maken uiterlijk aan het einde van elke kalendermaand waarin één van deze aantallen is gestegen of gedaald.

Bij die bekendmaking moet de vennootschap ook melding maken van het totale aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties, van de rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten en van het totale aantal stemrechten dat bij uitoefening van die conversie- of inschrijvingsrechten kan worden verkregen.

Met deze informatie kunnen de aandeelhouders van Elia controleren of ze de drempel van 5% (en de veelvouden van 5) van de totale stemrechten verhogen of verlagen en of ze bijgevolg deze drempeloverschrijding moeten melden krachtens artikel 514 van het Wetboek van Vennootschappen. Elia maakte geen gebruik van de mogelijkheid die de "transparantiewet" biedt om in haar statuten beperkendere drempels in te voeren.

Voor meer informatie over de verplichte transparantiemeldingen verwijzen we naar de bepalingen van de wet en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

De kennisgevingen inzake belangrijke deelnemingen moeten overgemaakt worden aan de investor relations officer: investor.relations@elia.be (zie ook contactgegevens in het gedeelte "Contact")