Een nieuwe stap voor het interconnectieproject ALEGrO


20-06-2014

Het besluit van de Waalse regering van 15 mei heeft de inhoud van de milieueffectenstudie bepaald.

De conclusies ervan zullen in de komende maanden bekend worden gemaakt. Volgens de herzieningsprocedure van het gewestplan, zoals deze beschreven werd in het Waals wetboek inzake ruimtelijke ordening (CWATUPE) zou de Waalse regering vervolgens een ontwerpplan moeten goedkeuren tegen eind 2014. De publieke raadplegingsprocedure zou dan volgen vanaf begin 2015. De definitieve goedkeuring wordt verwacht in de loop van 2015.