Formele Raadpleging met betrekking tot de operationele overeenkomst voor het LFC-BLOK

Verordening (EU) nr. 2017/1485 van 2 augustus 2017 tot vaststelling van een richtsnoer voor de exploitatie van het elektriciteitstransmissiesysteem (hierna "SOGL" genoemd) vereist dat de transmissiesysteembeheerder de in artikel 6(3)(e) genoemde methoden en voorwaarden 12 maanden na de inwerkingtreding van de verordening bij de betrokken regulerende instantie moet indienen. Deze methodologieën en voorwaarden maken deel uit van een operationele overeenkomst voor de controlezone van Elia, hierna de "operationele overeenkomst voor het LFC-blok" genoemd.

Het doel van de operationele overeenkomst voor het LFC-blok (en gespecificeerd in artikel 119 van de SOGL) is het vaststellen van de dimensioneringsregels voor “frequentieherstelreserves” of "FRR”, ook secundaire en tertiaire reserve genoemd in de Belgische wetgeving, en het vervullen van de verplichtingen van belasting-frequentieregeling. Dit betreft het proces om het vermogensevenwicht van het LFC-blok weer op de geprogrammeerde waarde te brengen en het residuele onevenwicht tussen injecties en afnames weg te werken.

De methode van beoordeling en bepaling van de primaire, secundaire en tertiaire reservecapaciteit voor 2019 overeenkomstig artikel 233 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot vaststelling van een technisch voorschrift voor het beheer van het elektriciteitstransmissienet en de de toegang ertoe zal net als in voorgaande jaren aan de CREG ter goedkeuring worden meegedeeld aan de hand van een specifiek document. Deze evaluatiemethode zal in overeenstemming zijn met de regels uiteengezet in de operationele overeenkomst voor het LFC-blok. Dit document zal de komende maand door Elia aan de CREG worden voorgelegd. De raadpleging, georganiseerd door de CREG, is gepland voor het derde kwartaal van 2018.

Documenten beschikbaar voor raadpleging:

 

Het doel van de raadpleging is het verzamelen van eventuele opmerkingen van de betrokken marktdeelnemers over het ontwerpvoorstel. De toelichting valt niet onder de openbare raadpleging, maar bevat de vereiste verduidelijkingen en motiveringen van het ontwerpvoorstel. Marktpartijen beschikken over een termijn van zes weken om hun opmerkingen via onderstaand online formulier kenbaar te maken.

Raadplegingsperiode: van 10 juli tot en met 21 augustus 2018.

 

Raadplegingsformulier


*
*
U zal eveneens een bevestigingsmail ontvangen als u de consultatie invult. Email moet minstens 0 en niet meer dan 256 karakters hebben. De waarde van de Email is geen geldig veld.
*
*
*
Bijna gedaan...

U gaat uw antwoord indienen. Wanneer u klikt op "Verzenden" geeft u ons de toelating uw antwoord te analyseren en uw antwoord mee te nemen in onze resultaten. Nadat u op "Verzenden" geklikt hebt, zal het niet meer mogelijk zijn terug te keren en uw antwoord te wijzigen.

Antwoord confidentieel?


Het is belangrijk om weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en publiceren op hun website op het einde van de consultatie tenzij de respondent vraagt om zijn antwoorden confidentieel te houden. Het antwoord van Elia op deze opmerkingen zal bekend gemaakt worden via een consultatie rapport. Dit rapport zal eveneens gepubliceerd worden op de Elia website.
*

Vragen met betrekking tot deze documenten kunnen worden gericht aan het volgende e-mailadres:Consultations@elia.be

Na afloop van de openbare raadpleging zal Elia een raadplegingsverslag ter beschikking stellen van alle marktpartijen.