Formele raadpleging met betrekking tot het ontwerpvoorstel van het contract van de evenwichtsverantwoordelijke (het BRP-contract)

De Europese Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor Elektriciteitsbalancering (hierna ‘EBGL’ genoemd) legt de transmissienetbeheerder op om 6 maanden na de inwerkingtreding van de verordening de voorwaarden en modaliteiten voor de evenwichtsverantwoordelijke (’Balancing Responsible Party - BRP) in te dienen bij de relevante regulerende instantie(s).

In navolging van het desbetreffende artikel 18 van de ‘EBGL’ stelt Elia, als Belgische transmissienetbeheerder, het ontwerpvoorstel voor het contract van de evenwichtsverantwoordelijke (het BRP-contract) op en legt dit ter consultatie voor aan de marktpartijen.

Belangrijk om te melden is dat het voorstel hoofdzakelijk een herstructurering van het bestaande ARP-contract betreft, aangezien inhoudelijk het bestaande ARP-contract reeds voldoet aan de gestelde voorwaarden van de ‘EBGL’. De voorgestelde wijzigingen hebben enerzijds tot doel de terminologie in het BRP-contract te aligneren met de nieuwe terminologie van de EBGL en anderzijds om de conformiteit met artikel 18 van de EBGL te garanderen. Het voorgestelde BRP-contract houdt ook rekening met de voorgestelde aanpassingen aan het Federaal Technisch Reglement dat in parallel geconsulteerd wordt.

Consultatiedocumenten:

Documenten die voor liggen ter consultatie:

  • Ontwerpvoorstel voor het contract van de evenwichtsverantwoordelijke (het BRP-contract)
  • Toelichtingsnota bij dit ontwerpvoorstel voor het contract van de evenwichtsverantwoordelijke (het BRP-contract)

Opmerking: In geval dat u tekstwijzigingen zou willen voorstellen aan het contract, mogen wij vragen u om deze via ‘track-changes’ in te voegen in de word-versie van het consultatiedocument, dewelke beschikbaar werd gesteld om het becommentariëren te vergemakkelijken.

Consultatie periode:

De consultatie had als doel om de eventuele opmerkingen te verkrijgen van de betrokken marktspelers.

De consultatieperiode liep van 15 maart tot en met 15 mei 2018.

Vragen betreffende de voorliggende documenten konden worden verstuurd het volgende emailadres: Consultations@elia.be

 

Het consultatierapport kan geraadpleegd worden via de volgende link: 

 

Ontvangen reacties:

Indiending bij de CREG

Na de publieke consultatie heeft Elia op 18 juni 2018 het voorstel voor BRP-contract ingediend bij de CREG:

Op 28 maart 2019 heeft de CREG, conform de EBGL, Elia gevraagd om dit voorstel aan te passen via een wijzigingsverzoek.

Op 14 mei 2019 heeft Elia het gewijzigd voorstel ingediend bij de CREG voor de voorwaarden van de evenwichtsverantwoordelijke (T&C BRP), waarin het BRP-contract vervat is.

Bij dit aangepast voorstel van T&C BRP heeft Elia een toelichtingsnota voorzien waarin Elia meer uitleg voorziet omtrent specifieke vragen in het wijzigingsverzoek van de CREG (Additionele toelichtingsnota).

Op 27 mei heeft de CREG dit voorstel goedgekeurd via CREG-beslissing B1913/2.

Het goedgekeurde voorstel van T&C BRP dat in werking zal treden 3 maanden na de beslissing van de CREG kan worden geraadpleegd op de webpagina van het BRP-contract .