Formele openbare raadpleging met betrekking tot de ontwerpvoorstellen voor de contracten van aanbieders van balanceringsdiensten (de BSP-contracten)

De Europese Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor Elektriciteitsbalancering (hierna ‘EBGL’ genoemd) legt de transmissienetbeheerder op om 6 maanden na de inwerkingtreding van de verordening de voorwaarden en modaliteiten voor de aanbieders van balanceringsdiensten (Balancing Service Providers – ‘BSP’) in te dienen bij de relevante regulerende instanties.

In navolging van artikel 18 van de ‘EBGL’, stelde Elia als Belgische transmissienetbeheerder het ontwerpvoorstel voor de relevante contracten voor balanceringsdiensten (hierna de ‘BSP-contracten’) op, die nu aan de stakeholders worden voorgelegd voor een formele openbare raadpleging.

Aangezien de huidige algemene kaderovereenkomsten (General Framework Agreements – ‘GFA’s’) volledig overeenstemmen met de bepalingen van artikel 18 van de ‘EBGL’, stelt Elia voor dat de bestaande GFA’s gelden als de nieuwe voorwaarden en modaliteiten voor aanbieders van balanceringsdiensten (hierna ‘T&C’) zoals voorzien in de ‘EBGL’.

Om volledig in orde te zijn met de ‘EGBL’, stelt Elia echter een herstructurering van de ‘BSP-contracten’ voor, die de bovenstaande voorwaarden en modaliteiten voor aanbieders van balanceringsdiensten bevatten die in lijn zijn met de vereisten van artikel 18 van de ‘EBGL’ en die aangevuld worden door Algemene Voorwaarden. Bovendien werden enkele terminologiereferenties geïntegreerd in de nieuwe BSP-contracten en moesten bepaalde artikels herzien worden om deze aan te passen aan de vereisten voor gereguleerde documenten.

De voorgestelde structuur voor de BSP-contracten beoogt:

  1. een betere leesbaarheid en transparantie van nieuwe contracten voor aanbieders;
  2. overeenstemming met de vereisten van de ‘EBGL’, en;
  3. flexibiliteit voor toekomstige raadplegingen.


Documenten voor raadpleging:

Documenten die voor liggen ter consultatie – enkel beschikbaar in het Engels:

  • Ontwerpvoorstel voor het BSP-contract voor FCR inclusief:
  • Ontwerpvoorstel voor het BSP-contract voor R2 inclusief:
  • Ontwerpvoorstel voor het BSP-contract voor R3 inclusief:

Een document wordt ter beschikking gesteld ter ondersteuning bij het lezen van de bovenvermelde voorstellen:

  • Toelichtingsnota met betrekking tot de ontwerpvoorstellen voor de verschillende BSP-contracten – enkel beschikbaar in het Engels.

Opmerking: Indien u tekstwijzigingen zou willen voorstellen, gelieve deze dan via ‘track changes’ in te voegen in de Word-versie van de consultatiedocumenten, die ter beschikking werden gesteld om het becommentariëren te vergemakkelijken.


Raadplegingsperiode:

Deze openbare raadpleging had als doel om eventuele opmerkingen van de betrokken stakeholders te bekomen. De marktpartijen hadden een periode van 8 weken om hun opmerkingen te bezorgen d.m.v. het onderstaande onlineformulier.

De consultatieperiode liep van 15 maart tot en met 15 mei 2018.

Vragen en/of opmerkingen betreffende de voorliggende documenten konden worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: Consultations@elia.be

Aan het einde van de publieke raadpleging voorziet Elia een raadplegingsverslag dat ter beschikking is gesteld aan alle stakeholders en hieronder kan worden teruggevonden.

 

Consultatierapport:
 
In het totaal ontving Elia feedback van 3 marktpartijen (twee niet-vertrouwelijke bijdragen en één vertrouwelijke bijdrage):

 

In dit consultatierapport (in het Engels) publiceert Elia alle reacties van de marktpartijen en haar antwoorden om de marktpartijen te informeren.