Formele openbare raadpleging betreffende de voorstellen voor een aangepast federaal technisch reglement en algemene eisen RfG, DCC, HVDC en opslag

Op 17 mei 2018 (twee jaar na de inwerkingtreding van de netcode RfG) zal Elia overeenkomstig de eisen van de Europese netcodes en de voorgestelde planning van de FOD Economie – DG Energie de volgende voorstellen indienen bij de bevoegde instanties:

 • Voorstel voor een aangepast Federaal Technisch Reglement
 • Voorstellen voor de algemene toepassingseisen of de methodologie die ter berekening of vaststelling van deze eisen wordt gebruikt voor RfG, DCC en HVDC (pakket 'voorstellen voor algemene eisen')
  • In overeenstemming met artikel 7(4) van Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG)
  • In overeenstemming met artikel 6(4) van Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van verbruikers (DCC)
  • In overeenstemming met artikel 5(4) van Verordening (EU) 2016/1447 van de Commissie tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules (HVDC)
 • Voorstel voor eisen betreffende opslagaansluitingen (dit zal ook deel uitmaken van het pakket 'voorstellen voor algemene eisen'). We willen erop wijzen dat er geen wettelijke verplichtingen voortvloeien uit de Europese netcodes voor deze specifieke eisen. Elia heeft er echter voor gekozen om deze technische eisen parallel met de bovenvermelde voorstellen uit te werken.
 • Voorstel voor maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type B, C en D, zoals gedefinieerd in artikel 5(3) van Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG)
  Elia heeft al een openbare raadpleging georganiseerd over dit specifieke voorstel. De openbare raadplegingsperiode liep van 19 mei tot 20 juni 2017. Meer informatie is beschikbaar via deze link.

Belanghebbenden kregen via verschillende door Elia in het kader van de Users' Group georganiseerde vergaderingen en workshops de kans om hun standpunten te delen en formeel te reageren op eerdere, gerelateerde voorstellen. Meer informatie over deze stappen en besprekingen is beschikbaar op de website van Elia. Raadpleeg hiervoor de webpagina's van de 'Task Force Implementatie Netwerk Codes' en 'Workshops Federaal Technisch Reglement en General Requirements'.

Deze formele openbare raadpleging is een volgende stap in dit debat tussen belanghebbenden. Marktspelers die een impact ondervinden van deze voorstellen krijgen hiermee de kans om te reageren op de verschillende voorstellen van Elia.

Raadplegingsdocumenten:

De documenten die kunnen worden geraadpleegd, zijn:

Er is ook een ondersteunend document beschikbaar om de goede leesbaarheid van de bovenvermelde voorstellen te bevorderen:

 • Toelichtingsnota met meer informatie over de implementatie van de Europese netcodes en een gedetailleerde rechtvaardiging voor het herontwerp en de track-changes-voorstellen die werden gedaan betreffende het Federaal Technisch Reglement.

Raadplegingsperiode:

 • De raadplegingsperiode voor het voorstel voor een aangepast Federaal Technisch Reglement loopt van 15 maart tot en met 16 april 2018, gedurende een periode van vier weken.
 • De raadplegingsperiode voor de voorstellen voor 'Algemene eisen RfG, DCC, HVDC en Opslag' loopt van 15 maart tot en met 23 april 2018, gedurende een periode van vijf weken.

Antwoorden en reacties kunnen via het onlineformulier aan Elia worden bezorgd – zie hieronder.

Aarzel bij eventuele vragen en/of opmerkingen niet om contact op te nemen via: networkcodes@elia.be

Nadien zal Elia alle reacties die ze ontvangen heeft tijdens de raadplegingsperiode samenvoegen. Deze zullen vervolgens worden opgenomen in de inzendingsnota, die op 17 mei 2018 samen met de formele voorstellen naar de bevoegde instanties zal worden gestuurd.

Raadplegingsformulier: