Publieke consultatie over toekomstige organisatie van de coördinatie van assets voor netwerkoperaties en marktprocedures conform EU richtlijnen

Traditioneel worden alle kerntaken met betrekking tot system operations en marktprocedures voor grote productie-eenheden georganiseerd tussen ELIA en de Toegangsverantwoordelijke via het CIPU contract (Coördinatie van de Inschakeling van Productie-eenheden (Units)).

Verschillende evoluties vragen om een herziening van het contract: de implementatie van de operationele informatie-uitwisselingen en de ontwikkeling van nieuwe rollen zoals opgelegd in de Europese Richtlijn betreffende het Beheer van Elektriciteitstransmissiesystemen (European Guideline on Electricity Transmission System Operation), de toenemende decentralisering van productie, de ontwikkeling van flexibiliteit aan vraagzijde en de toetreding van nieuwe partijen tot de elektriciteitsmarkten.

Dit voorstel is het resultaat van een analyse en uitvoerige bespreking met de relevante belanghebbenden in het kader van het iCAROS project (integrated Coordination of Assets for Redispatching and Operational Security). Ter verduidelijking van de toekomstige context waarin de procedures voor coördinatie dienen te worden georganiseerd, schept een inleidende nota een breder beeld van de toekomstige rollen en verantwoordelijkheden zoals omschreven in de Europese richtlijnen. Ook twee andere designdocumenten worden voorgelegd ter consultatie die specifiek handelen over de procedures die in de toekomst onder de bevoegdheden van de Outage Planning Agent en Scheduling Agent vallen. Een vierde document omschrijft hoe de levering van evenwichtsdiensten rekening zal houden met congestierisico’s op het net.

De designdocumenten zijn van toepassing voor de assets geconnecteerd op het ELIA net en op ELIA-geconnecteerde CDS, ongeacht of de asset direct aangesloten is of achterliggend op de site van een verbruikersinstallatie (demand facility). Het design van toepassing op assets aangesloten op de distributienetten wordt momenteel besproken tussen ELIA en Synergrid; de resultaten hiervan zullen op een later tijdstip worden gecommuniceerd.

De consultatie beoogt om formele feedback te krijgen van de belanghebbende partijen met betrekking tot de designprincipes en specifiek de wijzigingen die op basis hiervan worden voorgesteld in het Federaal Technisch Reglement. In een volgend stadium zal ELIA het design verder uitwerken en het traject ter implementatie van het design ontwikkelen in samenwerking met de verschillende betrokken partijen.

Stakeholders worden gevraagd om hun opmerkingen, bezorgdheden en suggesties aangaande de voorgestelde design aan ELIA door te geven via het online formulier op de ELIA website. Dit kan in de consultatieperiode die loopt van 11 december 2017 tot en met 15 januari 2018 (18h00).

Overzicht van de design notes (Engelstalig):

 • Future roles and responsibilities for the delivery of ancillary services (download hier)
  Dit document geeft een overzicht van de rollen en verantwoordelijkheden opgelegd in de Europese richtlijnen en netwerkcodes. Concreet omvat het een beschrijving van de impact van het contractuele en operationele kader, een overzicht van de toekomstige mijlpalen en projecten, onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende rollen en een doorverwijzing naar andere nuttige documentatie.
 • Design note for the coordination of assets: Part I – Outage Planning (download hier)
  Dit document omschrijft de modaliteiten met betrekking tot de planning van onbeschikbaarheid van assets, zoals de rol en verantwoordelijkheden van de Outage Planning Agent, verplichtingen per asset type, data-uitwisseling inclusief timing, de mogelijkheden tot wijziging van de onbeschikbaarheidsplannen en vergoedingen.

 • Design note for the coordination of assets: Part II – Scheduling and Redispatching (download hier)
  Dit document omschrijft de rol en verantwoordelijkheden van de Scheduling Agent, verplichtingen per asset type met betrekking tot het leveren van programma’s en het bieden van flexibiliteit te gebruiken door ELIA voor redispatching, de effectieve modaliteiten rond de levering van programma’s en mogelijkheden tot programmawijziging, de activatie van flexibiliteit voor congestiebeheer inclusief vergoedingen, activatiecontroles en penaliteiten.

 • Design note for the coordination of assets: Part III – Congestion Risk Indicator (download hier)
  Dit document beschrijft hoe ELIA congestierisico inschat via de Congestion Risk Indicator en hoe dit instrument wordt gebruikt in congestiebeheer en in de benutting van balancingdiensten.

*
*
Jullie zullen eveneens een bevestigingsmail ontvangen als u de consultatie invult. Email moet minstens 0 en niet meer dan 256 karakters hebben. De waarde van de Email is geen geldig veld.
*
*
*
Reeds gedaan

U gaat uw antwoord indienen. Wanneer u klikt op “Submit Response (antwoord indienen) geeft u ons de toelating uw antwoord te analyseren en uw antwoord mee te rekenen in onze resultaten. Nadat u of Submit geklikt hebt, zal het niet meer mogelijk zijn terug te keren en uw antwoorden te wijzigen.

Antwoord confidentieel?


Het is belangrijk om weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en publiceren op hun website op het einde van de consultatie tenzij de respondent vraagt om zijn antwoorden confidentieel te houden. Het antwoord van Elia op deze opmerkingen zal bekend gemaakt worden via een consultatie rapport. Dit rapport zal eveneens gepubliceerd worden op de Elia website.
*