BRP-Contract

Om zijn taak te kunnen uitoefenen, moet de evenwichtsverantwoordelijke of BRP een BRP-contract met Elia hebben afgesloten.

Elke afnemer, leverancier, producent of trader kan een BRP-contract ondertekenen. Het BRP-contract regelt de rechten en plichten van enerzijds Elia en anderzijds de toegangsverantwoordelijke voor het behoud van het evenwicht. Elia zorgt ervoor dat het evenwicht in zijn regelzone behouden blijft, waarbij de BRP instaat voor het behoud van het evenwicht op kwartuurbasis van het geheel van injecties en afnames waarvoor hij verantwoordelijk is.

Alvorens een BRP-contract kan worden afgesloten, dient een aanvraag te gebeuren bij de dienst Customers Relations van Elia.

Op basis van de opgegeven ondernemings- en contactgegevens zal een contract worden opgemaakt en ondertekend. Dit contract treedt pas in werking nadat ook een bankgarantie wordt neergelegd, zoals vermeld in het contract.

Als een BRP is erkend, wordt hij in het register van evenwichtsverantwoordelijken opgenomen.

Conform Artikel 18 van het Europees Richtsnoer voor Elektriciteitsbalancering (EBGL) dat in werking is getreden op 23 November 2017, heeft Elia de voorwaarden voor BRP’s (T&C BRP) opgesteld dewelke zijn goedgekeurd door de CREG, na publieke consultatie van de marktspelers door Elia, door de CREG-beslissing B1913/2 van 27 Mei 2019.

Deze T&C BRP omvat in annex het nieuwe contract voor de evenwichtsverantwoordelijken (BRP-contract) dat het huidige in voege zijnde contract voor de toegangsverantwoordelijken (ARP-contract) zal vervangen uiterlijk drie maanden na de CREG-beslissing B1913/2 van 27 Mei 2019.

Huidige versie van het ARP contract in voege tot 26/08/2019:

ARP-contract (wijzigingen goedgekeurd door CREG Beslissing (B)1854 van 8 november 2018) – contract beschikbaar in het Nederlands (PDF)

Toekomstige versie van het BRP contract (als annex van de T&C BRP) in voege vanaf 27/08/2019:

T&C BRP (goedgekeurd door CREG Beslissing (B)1913/2 van 27 mei 2019) – het contract is beschikbaar in het Nederlands (PDF) en zal ik voege trede vanaf 27/08/2019.

Informatieve begeleidende documenten:

  • Document dat een vergelijking maakt tussen het huidige goedgekeurde ARP-contract en het toekomstige finale BRP-contract goedgekeurd door de CREG op 27/05/2019 (in deze vergelijking wordt eveneens rekening gehouden met de herstructurering van het contract).
  • Additionele informatie betreffende de publieke consultatie en het goedkeuringsproces kan worden geraadpleegd op de webpagina van de publieke consultatie.

Oudere versies van het ARP contract: