Terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen

Overeenkomstig artikel 42 bis, §5 van het Decreet wordt aan de volgende finale klanten een gedeeltelijke vrijstelling toegekend van de toeslag voor groenestroomcertificaten:

 • Vrijstelling van 85% voor de finale klanten met sectorakkoord ongeacht hun verbruiksniveau;  
 • Vrijstelling van 50% voor de finale klanten aangesloten aan een spanningsniveau hoger dan laagspanning zonder sectorakkoord en met een activiteit die valt onder de NACE code cultuur en dierlijke productie (01 – zonder onderscheid tussen hoofd- en aanvullende activiteiten);
 • Vrijstelling van 50% voor de finale klanten aangesloten aan een spanningsniveau hoger dan laagspanning zonder sectorakkoord en waarvan het jaarlijks verbruik groter is dan 1 GWh, voor zover ze vallen onder de volgende primaire NACE codes:    
  • 1° industriële bedrijven (10 tot 33);    
  • 2° onderwijs (85);
  • 3° ziekenhuizen (86);    
  • 4° medisch-sociaal (87-88).                   

De gedeeltelijke vrijstellingen worden, na aftrek van de tweede component van de toeslag, aan de betrokken begunstigden terugbetaald door hun leverancier of toegangshouder, nadat deze laatsten zelf zijn terugbetaald door de beheerder van het lokale transmissienet.      

Algemene praktische modaliteiten van de terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen

Overeenkomstig artikel 42 bis, §8, derde lid van het Decreet betaalt Elia het bedrag van de gedeeltelijke vrijstellingen binnen de maand na ontvangst van de door de CWaPE overgemaakte informatie en enkel voor zover deze bedragen gedekt zijn, hetzij door de overschotten van de toeslag die o.a. voortvloeien uit een toepassing van het mechanisme van in reserve plaatsen bedoeld in artikel 42, hetzij door een verhoging van de toeslag bestemd voor de vrijstelling en toegelaten door de CREG.

Na raadpleging van de verschillende betrokken interveniënten heeft de CWaPE richtsnoeren vastgelegd voor de algemene methodologie die door haar wordt gevolgd om de uitvoeringsbepalingen van de gedeeltelijke vrijstelling van de eerste component van de toeslag voor Waalse groenestroomcertificaten toe te passen en te controleren. Ook bevatten deze richtsnoeren een beschrijving van de normale procedure van terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen.

De richtsnoeren van de verschillende boekjaren zijn verkrijgbaar (in het Frans) onder de volgende link: http://www.cwape.be/?dir=4.10.3

Specifieke praktische modaliteiten indien de terugbetaling van de gedeeltelijke vrijstellingen wordt vertraagd

Indien de overschotten van de in artikel 42 bis, §1 van het Decreet bedoelde toeslag geheel of gedeeltelijk onvoldoende zijn om de door de beheerder van het lokale transmissienet terug te betalen bedragen te dekken, moet Elia de betrokken terugbetalingen uitstellen, overeenkomstig artikel 42 bis, §8, derde lid van het Decreet. Om die reden hangt de vervaldatum van de betaling af van de latere vaststelling dat de toeslag opnieuw een overschotpositie vertoont.

Zodra de overschotten opnieuw beschikbaar zijn, voert Elia de nog verschuldigde betalingen uit. Indien de nog verschuldigde bedragen niet volledig gedekt zijn, worden de betalingen prioritair uitgevoerd daar ze betrekking hebben op de beschouwde verbruiken in de chronologische volgorde, van maand tot maand.

In de praktijk betekent dit vooral dat:

 • de terugbetalingen worden verricht voor alle betrokken toegangshouders en leveranciers in een gegeven verbruiksmaand;
 • de verrichte terugbetalingen betrekking hebben op een hele maand (geen gedeeltelijke terugbetaling van een door de CWaPE meegedeeld maandbedrag);
 • er voor de terugbetaling van de vrijstellingen een chronologische prioriteit wordt gegeven op basis van de verbruiksmaand (onafhankelijk van het moment van mededeling door de CWaPE) ;
 • de terugbetalingen worden verricht op basis van het gecumuleerde bedrag dat voortvloeit uit alle informatie die betrekking heeft op dezelfde leverancier of toegangshouder en dezelfde verbruiksmaand (meerdere mededelingen met correcties).

De stand van uitvoering van de terugbetalingen van gedeeltelijke vrijstellingen is beschikbaar op de website van Elia, onder de volgende link:  http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/groenestroomcertificaten

Verder moet worden opgemerkt dat de vertraagde betaling betrekking heeft op het saldo tussen de terugbetaling van de vrijstellingen en de toepassing van de tweede component van de toeslag. Tegelijk met de vertraagde betaling wordt dus ook de vordering van de tweede component van de toeslag vertraagd voor de leverancier of toegangshouder en voor de betrokken verbruiksmaand.

Belangrijke herinnering:

zoals vermeld onder punt 5.1 van de richtsnoeren van de CWaPE wordt de informatie op driemaandelijkse basis naar de CWaPE overgemaakt, onder vermelding van de hoeveelheden per maand. Dit informatieproces wordt niet beïnvloed door een eventuele vertraagde terugbetaling van de vrijstellingen.