Praktisch

STANDAARDMETERINGDIENSTEN

De standaardmeteringdiensten hebben betrekking op de telgegevens die Elia op eigen initiatief en gratis aan ARP’s, toegangshouders en energieleveranciers bezorgt, alsook aan de netgebruikers wanneer zij daarom vragen.

In de praktijk krijgt elke aanvrager de geaggregeerde kwartuurgegevens per toegangspunt in de vorm van dagelijkse en maandelijkse curves. Met deze gegevens kan hij zijn prestaties factureren of zijn facturen nakijken.

AANVULLENDE METERINGDIENSTEN

Andere tel- en meetdiensten dan de standaardmetering noemen we aanvullende of commerciële metering.

Deze diensten worden door Elia geleverd op basis van een tarief ten laste van de aanvrager. Deze zijn niet opgenomen in de technische reglementen. Indien ze opgenomen zijn, dan wordt er gepreciseerd dat ze betalend zijn voor de aanvrager.

Voor de meeste diensten worden de prijzen vastgelegd op basis van het aantal tijdreeksen. Een tijdreeks stemt overeen met een uniek digitaal gegeven dat varieert in de tijd. Het kan gaan om:

  1. de kwartuurintegratie van een fysieke energiemeting die geregistreerd wordt door een bestaande uitrusting van Elia (actieve of reactieve energie);
  2. een aggregatie van deze geïntegreerde gegevens. De aggregatiemethode wordt door de aanvrager gekozen uit de fysiek beschikbare metingen;
  3. een telemeting en/of telesignalisatie.

Om de levering van deze diensten te omkaderen, wordt een contract voor levering van diensten gesloten tussen de aanvrager en Elia.

Conform de door Elia toegepaste regels inzake confidentialiteit en non-discriminatie heeft enkel de aanvrager toegang tot deze informatie. Indien nodig moet hiervoor een mandaat van de eigenaar van de gegevens worden verkregen.

Een kort overzicht van de verschillende aangeboden diensten:

Dagelijks en/of maandelijks ter beschikking stellen van lastcurves, geaggregeerd of per meetpunt

De lastcurves worden op basis van kwartuurgegevens opgesteld. Ze kunnen, voordat ze ter beschikking worden gesteld, worden gegroepeerd (geaggregeerd) per toegangspunt, per leveringspunt… of op basis van door de aanvrager vastgelegde vergelijkingen.

Alle gegevens worden in een maandbestand verzameld. Dagelijks wordt het maandbestand met niet-gevalideerde kwartuurwaarden van de vorige dag aangevuld. Gaandeweg worden deze kwartuurwaarden gevalideerd door Elia. De gevalideerde waarden vervangen de initiële niet-gevalideerde kwartuurwaarden.

Voor meer details over dit product, zie productfiche M1 (PDF, in het Frans).

Ter beschikking stellen van ‘near realtime’ meetgegevens

Elia stelt ‘near realtime’-meetgegevens ter beschikking om de klant te informeren over zijn verbruiks- of productieniveau op één of verschillende punten van het net.

Net zoals de lastcurves worden de gegevens op de website van Elia gepubliceerd. Dit met het belangrijke verschil dat ze slechts enkele minuten na elk kwartier al beschikbaar zijn.

Indien geen real-time tellinggegevens ter beschikking zijn, zal er gebruik worden gemaakt van telemeting. Deze informatie is evenwel iets minder nauwkeurig dan die van de lastcurves.

Voor meer details over dit product, zie productfiche M4 (PDF, in het Engels).

Ter beschikking stellen van telimpulsen

Telimpulsen zijn elektrische signalen die vanuit de meters via een geleider of een teletransmissiesysteem naar de aanvrager van de dienst worden verstuurd. Elk signaal komt overeen met één eenheid actieve of reactieve energie. Dankzij deze impulsen heeft de netgebruiker zicht op zijn realtime- brutoverbruiks- of -productiegegevens.

Voor meer details over dit product, zie productfiche M2 (PDF, in het Engels).

Ter beschikking stellen van realtime telimpulsen en telesignalen

Elia stelt zijn telemetingen en/of telesignalen ter beschikking door middel van transmissiekanalen tussen het SCADA-systeem en dat van de klant via het Tase2 (ICCP) protocol.

Op deze manier beschikt de klant over realtime telemetingen en / of -signalen die het controlecentrum van Elia gebruikt voor het beheer van het transmissienet.

Installatie en beheer van meters

Netgebruikers kunnen Elia vragen om meters in hun installaties te plaatsen om zo een adequate oplossing te bieden voor sommige van hun specifieke noden (interne facturering, beheer van het verbruik, verkrijgen van groenestroomcertificaten, enz.).

Op aanvraag van de netgebruiker kan Elia ook het beheer van deze meters op zich nemen (controle van de nauwkeurigheid van de meter, eerste interventie in geval van defect van de meter, enz..).

Voor meer details over dit product, zie productfiche M3 (PDF, in het Engels).