NWE Intraday

NWE Intraday is een project voor de integratie van de intradaymarkten in de Noord-West Europese regio (NWE).

Het project

De door ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, europese agentschap van de energieregulators) uitgevaardigde ‘Framework Guidelines voor Capacity Allocation en Congestion Management’ voorzien tegen eind 2014 de invoering van een gecoördineerd Europees allocatiemechanisme. De transmisienetbeheerders van de betrokken landen in de Noord-West Europese regio hebben daarop een project opgestart dat deze geïntegreerde intradaymarkt wil bewerkstelligen.

Dit project heeft tot doel één intradaymarkt te creëren. In een 1ste fase In Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Groot-Brittannië, Zwitserland en Oostenrijk en in een 2de fase over gans Europa. Door de koppeling van de verschillende nationale intradaymarkten zal de intradayliquiditeit toenemen ten gunste van de marktspelers en wordt tegelijkertijd de veiligheid van het Europese elektrische systeem versterkt. Bovendien zal dit project een gemakkelijkere marktwerking voor de verschillende marktactoren garanderen.

Huidige situatie

Vandaag bestaan in de Noord-West Europese regio (Benelux, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken) verschillende niet-gecoördineerde mechanismen voor de toewijzing van de intradaycapaciteit naast elkaar.

Deze mechanismen hebben betrekking op zowel de impliciete als de expliciete toewijzing van intradaycapaciteit.

Afwerking in 2 fases

Door de grote verschillen tussen de bestaande ontwikkelingsniveaus en de gebruikte modellen voor de bilaterale grensoverschrijdende intradaymarkten is, in samenwerking met de Europese electriciteitsbeurzen, beslist om het project in twee fases af te werken:

  • Interim Solution
    De eerste stap is het uitwerken van het grensoverschrijdende project in de NWE-regio (Noord-West-Europa, Oostenrijk en Zwitserland) om tot een zogenaamde ‘Interim Solution’ te komen. Hierbij wordt eenzelfde model gebruikt voor de impliciete toewijzing van intradaycapaciteit in combinatie met de mogelijkheid van een expliete toewijzing van intradaycapaciteit op bepaalde grenzen.
  • Target Model 
    Een tweede fase is de ontwikkeling van ‘Target Model’. Hierbij is enkel een impliciete toewijzing van intradaycapaciteit mogelijk en verruimt de geografische dimensie naar gans Europa.

In deze optiek fungeert de ‘Interim Solution’ als een pilootproject voor het ‘Target Model’. Elia speelt een voortrekkersrol in beide projectfases gezien zijn opgedane ervaring met de implementatie van een impliciet mechnisme op de Belgisch-Nederlandse grens (gelanceerd in februari 2011).