Modulair Offshore Grid


Oktober 2018

Load out van de funderingsvoet van het MOG in Vlissingen

Op 24 oktober werd de funderingsvoet (jacket) van het offshore platform van het MOG met succes op het transportschip in Vlissingen geladen.

De jacket heeft een hoogte van 50 m en weegt ongeveer 1500 ton. De installatie in de Noordzee zal tijdens de eerste week van november plaatsvinden, als de weersomstandigheden het toelaten. De installatie van de topside of het bovenste gedeelte van het platform staat gepland in het tweede kwartaal van 2019.

Het offshore platform maakt deel uit van het MOG-project en zal voor het einde van september 2019 actief zijn.

Juli 2018

Ruiming van UXO op het MOG-kabeltraject

In juni heeft Elia werken uitgevoerd op het strand van Zeebrugge in het kader van het MOG-project (Modular Offshore Grid). Een corridor, dat loopt vanop het strand tot aan het offshore Elia-platform, dient te worden vrijgemaakt van UXO’s alvorens het installeren van de kabels kan plaatsvinden. UXO staat voor ‘UneXploded Ordnances’ en verwijst naar niet-ontplofte munitie die in de kustregio achtergebleven is.

Na het in kaart brengen van de strandbodem met speciale detectiemethodes, werden de mogelijks explosieve objecten benaderd met gespecialiseerde detectoren en graafmachines. Alle werken werden uitgevoerd onder toezicht van gecertificeerde UXO-expert. De UXO-campagne op zee is eveneens van start gegaan en zal doorlopen tot september dit jaar. In totaal moeten er meer dan 250 objecten worden geïnspecteerd.

    MOG

Maart 2018

Elia meldt dat alle hoofdcontracten voor de bouw van het Modulair Offshore Grid (MOG) zijn afgesloten.

Met de gunning van deze hoofdcontracten zit de realisatie van het MOG-project op schema, met een voorziene inbedrijfstelling eind september 2019. Het project zal volledig operationeel zijn in 2020.

Het MOG-project omvat de bouw van een offshore elektriciteitshub voor vier windparken om de geproduceerde energie zo efficiënt mogelijk aan land te brengen. Dit project is een primeur voor België en het biedt kansen voor de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in de Noordzee.

Lees het persbericht

Omschrijving van het project

Het Modulair Offshore Grid (MOG) is het eerste netproject van Elia op zee en ook voor België is dit een primeur. Het MOG zal de offshore geproduceerde energie van vier nieuwe windparken (Rentel, Seastar, Mermaid en Northwester 2) groeperen en verbinden, zodat het via onderzeese kabels geïnjecteerd kan worden in het Belgische onshore net.

Het MOG is voor België van strategisch belang voor de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in de Noordzee.

 

Grenslijnen van het MOG

De volgende installaties zijn eigendom van Elia en zullen ook door Elia worden beheerd (aangeduid met de oranje stippellijn in de afbeelding):

 • Een offshore schakelplatform (OSY) op 40 km van de kust van Zeebrugge, waar een 220 kV-hoogspanningsstation wordt gebouwd.
 • Twee onderzeese 220 kV-kabels tussen het OSY-platform en het Stevin-station.
 • Eén onderzeese 220 kV-kabel die het OSY-platform met het Rentel-platform verbindt en het Rentel-platform met het Stevin-station (door Rentel geïnstalleerd en door Elia overgenomen).
 • De 220 kV-transmissie-infrastructuur op het Rentel-platform (door Rentel geïnstalleerd en door Elia overgenomen).

De installaties binnen de groene stippellijn zijn eigendom van de windparken en zullen ook door hen worden beheerd.

Voordelen

In vergelijking met een rechtstreekse verbinding met het onshore net (ook wel ‘spaghettisysteem’ of radiale verbinding genoemd), biedt het MOG verschillende voordelen.

Hogere beschikbaarheid windparken

Dankzij het MOG kan er meer geproduceerde hernieuwbare energie worden vervoerd. De totale beschikbaarheid van de windparken die via het MOG aangesloten zijn, is hoger dan die van een individuele, rechtstreekse verbinding:

 • De drie kabels tussen het OSY-platform en het Stevin-hoogspanningsstation kunnen de volledige capaciteit vervoeren die door de windparken wordt geproduceerd. Op het gebied van de continuïteit van bevoorrading biedt het MOG een meer robuuste oplossing. Het volume aan geproduceerde windenergie zal 70% van de tijd geen effect ondervinden wanneer een van de kabels uitvalt of defect is.
 • Wanneer er bij een individuele, rechtstreekse verbinding een kabel uitvalt, gaat de volledige productie van de verbonden windparken verloren en kan er ook geen energie meer geproduceerd worden zolang de verbinding niet hersteld is. Dit is bij een MOG niet het geval.

Bouw in fases

Door het modulaire karakter kan de bouw van het MOG afgestemd worden op de uitvoeringsplanning van elk windpark afzonderlijk. Dit vermindert het risico op ‘stranded assets’, dat wil zeggen onnodige investeringen.

Betere kostenefficiëntie

De totale kost van beide concepten is vergelijkbaar, hoewel het MOG-concept iets voordeliger is.

Het MOG-concept maakt gebruik van een gemeenschappelijk OSY-platform, een deel van het Rentel-platform en drie kabelverbindingen tussen het OSY en de kust. Ter vergelijking: een spaghettisysteem vereist geen OSY-platform, maar heeft wel 30 tot 40 km meer kabel nodig (ongeveer de afstand tussen het OSY en de kust van Zeebrugge).

Milieuvriendelijker

De installatie van een offshore kabel brengt een aantal werkzaamheden met zich mee die lokaal een impact kunnen hebben op het milieu:

 • Voorbereidende werken: verwijderen van overbodige telecomkabels, plaatsen van beschermingsmaatregelen waar kabels elkaar kruisen, veegwerken om plaatselijke zandduinen te verwijderen, plaatselijke bagger- en graafwerken, verwijderen van specifieke voorwerpen;
 • Installeren en ingraven van de kabel;
 • Offshore verbindingen maken - indien van toepassing;
 • Werkzaamheden aan land (de kabel onshore brengen).

Het MOG bevat 30 tot 40 km minder kabel dan het spaghettisysteem en zal zo de zeebodem en het maritieme milieu minder verstoren. Het kan dus als een milieuvriendelijker concept beschouwd worden.

Toekomstige offshore ontwikkeling

De keuze voor het MOG is van strategisch belang als België in de toekomst een rol wil blijven spelen in de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in de Noordzee.

Naast het feit dat de vier windparken op de zuinigste en betrouwbaarste manier op het onshore net worden aangesloten, biedt het MOG de unieke kans om het eerste elektrische knooppunt (het zogenaamde ‘stopcontact’) in de Noordzee te bouwen. Alleen vandaag kan dit elektrische knooppunt gerealiseerd worden zonder dat dit extra kosten voor de gemeenschap met zich meebrengt.

Vandaag zijn offshore concessies en de bijhorende netversterkingen voorzien voor een capaciteit tot 2.2 GW tegen 2020. In 2030 zou dat misschien al 4 GW kunnen zijn. De bouw van een MOG biedt niet alleen vandaag voordelen, maar zal ook in de toekomst de positie van België versterken in de verdere offshore ontwikkeling:

 1. Klaar zijn voor meer offshore productie in Belgische wateren.
 • Verhoogde capaciteit van de bestaande concessies;
 • Aansluiting van toekomstige concessies;
 • Aansluiting van nieuwe hernieuwbare energiebronnen, zoals golfenergie, opslag enz.
 1. Een stap vooruit naar toekomstige interconnecties
 • Het OSY-platform kan verbonden worden met een ander offshore net in de buurt;
 • Integratie van het OSY-platform in een Belgisch offshore net; de eerste bouwsteen van een toekomstig offshore supernet.