Quevaucamps-Harchies


Maart 2019

Project wordt voorgesteld aan de buurtbewoners

Op dinsdag 19 maart brak een belangrijke fase aan voor het project Quevaucamps-Harchies, toen Elia tijdens de voorafgaande informatievergadering (VIV) het project aan de buurtbewoners voorstelde.

Zo konden de aanwezigen hun opmerkingen en voorstellen doorgeven over het nieuwe geoptimaliseerde tracé dat hen werd voorgesteld.  Deze zullen in aanmerking genomen worden als CSD Ingénieurs, een onafhankelijk en erkend studiebureau, de milieueffectenbeoordeling uitvoert.

 

 

Als u niet naar de VIV of de informatiepermanenties op 20 en 21 maart kon komen, kunt u nog uw informatie, opmerkingen en voorstellen bezorgen tot 3 april eerstkomende. U stuurt deze naar de gemeente Bernissart (gemeentebestuur van Bernissart, Centre Administratif du préau, rue du Fraity, 76 – 7320 Bernissart) en ook een kopie naar Elia (Elia Asset n.v., Keizerslaan 20 – 1000 Brussel).

Op basis van de ontvangen informatie zal CSD Ingénieurs deze specifieke punten bekijken bij de beoordeling van de milieueffecten en alternatieve oplossingen voorstellen die redelijkerwijze in aanmerking zouden kunnen komen.

Als u vragen hebt of meer informatie wenst, kunt u altijd terecht bij het Elia-team. U kunt het gratis nummer bellen 0800/18 002 of een mail sturen naar omwonenden@elia.be.

 

Februari 2019

Quevaucamps-Harchies: heraanleg van een lijngedeelte

Elia is van plan om het gedeelte van de luchtlijn tussen het hoogspanningsstation van Quevaucamps en Harchies opnieuw aan te leggen volgens een gewijzigd en geoptimaliseerd tracé. Dit lijngedeelte, dat uit 14 masten bestaat en 5,4 km lang is, zal via de gemeenten Bernissart en Beloeil lopen. Na de heraanleg zal Elia het bestaande lijngedeelte demonteren.

In het kader van de wettelijke procedure zal het project aan de omwonenden worden voorgesteld tijdens de Voorafgaande Informatievergadering voor het publiek die op 19 maart eerstkomend om 19u30 zal plaatsvinden in het ‘Maison rurale’ van Blaton (rue Emile Carlier 15).

Op deze vergadering zullen zij hun opmerkingen en suggesties in verband met dit project officieel kunnen doorgeven.

Er zullen ook twee aanvullende informatievergaderingen (van 18 tot 20 u) worden georganiseerd, waarop de projectverantwoordelijken van Elia aanwezig zullen zijn:

 • in Harchies op 20 maart: Zaal van het gemeentehuis, rue Albert Ier
 • in Beloeil op 21 maart: Polyvalente zaal, rue de Mons 45 (in het schoolgebouw)

Het project Quevaucamps-Harchies omvat de heraanleg van het gedeelte van de luchtlijn tussen de stations van Quevaucamps en Harchies volgens een nieuw, geoptimaliseerd tracé. Deze infrastructuur is essentieel om de betrouwbaarheid van het net te garanderen en de hernieuwbare energie in het net te integreren.

Nut

Dit project komt aan drie doelstellingen tegemoet:

 1. Het huidige lijngedeelte vernieuwen: Het huidige lijngedeelte, dat door de gemeente Bernissart loopt, werd in 1962 aangelegd. Ondertussen, bijna zestig jaar later, hebben de geleiders van deze lijn het einde van hun levensduur bereikt en moeten zij dus worden vervangen.
 2. Het net en de omwonenden beveiligen: door de infrastructuur te vernieuwen, sluit Elia het risico uit dat de geleiders breken en kan de energietransmissiecapaciteit worden verhoogd.
 3. Alle luchtlijnen uniform maken: de geleiders van dat lijngedeelte hebben een kleinere energietransmissiecapaciteit dan de rest van de lijn. De geleiders van het nieuwe lijngedeelte zullen een energietransmissiecapaciteit hebben die overeenstemt met de rest van de lijn en de huidige normen.

Het project

Het nieuwe lijngedeelte, dat helemaal overeenstemt met het huidige gedeelte van 2x150 kV, wordt minstens tot 2030 op 2x70 kV uitgebaat en loopt door de gemeenten Beloeil en Bernissart. Zodra het nieuwe lijngedeelte is aangelegd, wordt het huidige gedeelte gedemonteerd.

Een nieuw, geoptimaliseerd tracé

Sinds 1962 is Bernissart verder verstedelijkt en werden huizen gebouwd in de directe omgeving van de luchtlijn.

Om de geleiders te vervangen, zouden de huidige masten flink moeten worden versterkt:

 • ofwel door de lijn volledig te onderbreken, wat niet mogelijk is aangezien de lokale stroomvoorziening moet worden gegarandeerd;
 • ofwel door tijdelijke masten te plaatsen, wat niet mogelijk is gezien de verstedelijkte omgeving.

Als verantwoordelijk bedrijf dat de leefomgeving van de inwoners wil verbeteren, heeft Elia beslist om dit lijngedeelte opnieuw aan te leggen volgens een geoptimaliseerd tracé dat zover mogelijk ligt van de verstedelijkte gebieden.

Voor de uitvoering van het project Quevaucamps-Harchies zijn een aantal vergunningen nodig, wat gepaard gaat met verschillende specifieke procedures.

 • 19 maart 2019: voorafgaande informatievergadering voor het publiek in Blaton.
 • 20 en 21 maart 2019: aanvullende informatievergaderingen in respectievelijk Harchies en Beloeil.
 • Maart-juni 2019: uitvoering van de milieueffectenstudie door een onafhankelijk en erkend studiebureau.
 • Juli 2019: indiening van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning bij de Waalse Overheidsdienst.
 • September 2019: openbaar onderzoek.
 • 2020-2021: werken voor de aanleg van het nieuwe lijngedeelte.
 • 2021-2022: demontage van het huidige lijngedeelte.

Tijdens de werken, waarvan de duur momenteel op twee jaar wordt geschat, zal Elia alle maatregelen nemen om de impact van de werken te beperken en de rust voor de inwoners en de omgeving in de ruime zin te bewaren.

Om de voeding van het lokale net te waarborgen, zullen de werken in twee fasen verlopen.


Fase 1: aanleg van de nieuwe lijn

 


 • Fase 1 - Snoeien en vellen: op bepaalde plaatsen van het tracé kan het nodig zijn om bomen te snoeien of te vellen. Dat doet Elia in overleg met de eigenaars en exploitanten van de betreffende terreinen.
 • Fase 2 - Aanleg van toegangswegen naar de werf: nadat er samen met de eigenaars/exploitanten een stand van zaken op de terreinen is opgemaakt, worden er voorlopige toegangswegen aangelegd. Zo kan het werfverkeer tijdig op het terrein geraken om de werken uit te voeren.
 • Fase 3 - Aanleg van funderingen: de uitgegraven aarde voor deze funderingen wordt met kiepwagens afgevoerd.
 • Fase 4 - Installatie van de masten: de gedemonteerde mastonderdelen worden met vrachtwagens naar de werf gebracht. Zodra ze op de bouwwerf aankomen, worden ze gemonteerd en op hun plaats geïnstalleerd. Daarna trekken we de kabels over het hele tracé door en hangen we ze op aan de metalen mastarmen.
 • Fase 5 - Herstelling van toegangswegen: zodra de bouwwerken afgerond zijn, breken we de tijdelijke toegangswegen af en herstellen we het terrein naar zijn originele staat. Al het afval van de bouwwerf wordt verzameld en naar een erkend verwerkingscentrum gebracht. Daarnaast verspreiden we een mededeling die het einde van de werken aankondigt.
 • Fase 6 - Biodiversiteit ontwikkelen: om de lokale biodiversiteit te stimuleren, zoekt Elia partners om ontwikkelingsprojecten op te zetten en uit te voeren.


Fase 2: demontage van de huidige lijn

 


Fasen 1, 2 en 4 zijn compleet dezelfde als die in de aanlegfase.

 • Fase 3 - Demontage van de oude masten: de oude masten kunnen pas worden gedemonteerd zodra de nieuwe luchtlijn in gebruik is genomen. De geleiders worden per lijngedeelte weggehaald en meteen machinaal opnieuw op een spoel gehaspeld. Daarna demonteren we de masten en halen we de funderingen uit de grond. Het materiaal voeren we met vrachtwagens af.

 

Als verantwoordelijk bedrijf hecht Elia veel belang aan het milieu en wil het positief bijdragen aan de energietransitie en haar net ontwikkelen met aandacht voor de biodiversiteit, de omwonenden, de lokale partners en de stakeholders in het algemeen.

Elia is er zich van bewust dat haar infrastructuurwerken impact kunnen hebben op de omwonenden en de omgeving. Daarom stellen we alles in het werk om die eventuele impact maximaal te beperken.

Van maart tot juni 2019 wordt trouwens een milieueffectenstudie (MES) uitgevoerd door een onafhankelijk studiebureau om onder meer een antwoord te kunnen geven op de suggesties die zijn geformuleerd in het kader van de voorafgaande informatievergadering voor het publiek.

Maart 2019

Gedetailleerde kaarten van de huidige sectie :
Newsletter :

Ons team staat voor u klaar

Elia vindt het heel belangrijk om proactief en transparant te communiceren tijdens de volledige duur van het project. Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties hebt.