Rabosée - Battice

 


27 oktober 2017

Toekenning van de stedenbouwkundige vergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Waalse Gewest heeft positief beslist over de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning die Elia in het kader van het project Rabosée-Battice heeft ingediend. Ter herinnering: het betreft de aanleg van een nieuwe ondergrondse verbinding van 150 kV.

Elia zal dus kunnen starten met dit project dat van groot belang is voor de bevoorradingszekerheid in het oosten van de provincie Luik.

De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen het hoogspanningsstation van Battice en het toekomstige overgangsstation van Rabosée zouden nog in december van dit jaar starten, met een duur van ongeveer 14 maanden.

De vooruitgang van de werkzaamheden zal via deze website meegedeeld worden. Het Elia-team verbindt zich ertoe om rechtstreeks samen te werken met de plaatselijke autoriteiten, de wegbeheerders en de lokale partijen om ervoor te zorgen dat de hinder die door de werkzaamheden kan ontstaan zoveel mogelijk beperkt blijft.

Voor alle bijkomende informatie kunt u ons contacteren op het gratis nummer 0800 18 002 of per e-mail naar riverains@elia.be.

9 september 2017

Einde van het openbaar onderzoek

In Luik, Blegny, Herve en Soumagne is het openbaar onderzoek naar het project Rabosée-Battice afgerond. De afgevaardigd ambtenaar van het Waals Gewest moet nu de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning, de milieueffectenstudie en de verschillende adviezen analyseren alvorens een beslissing te nemen. Deze wordt verwacht in november 2017. Als de beslissing positief is, zal Elia de werkzaamheden naar verwachting tegen het einde van het jaar starten.

Wij zijn telefonisch ter beschikking op het nummer 0800 18 002 of per e-mail op: riverains@elia.be.

7 juli 2017

Openbaar onderzoek en organisatie van een permanentie

De afgevaardigd ambtenaar van het Waals Gewest verklaarde ons aanvraagdossier voor stedenbouwkundige vergunning als volledig.

Dit betekent dat het project Rabosée-Battice tussen 6 juli en 9 september wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. Tijdens deze periode kunt u het volledige dossier en de Milieueffectenstudie (MES) raadplegen bij de 4 betrokken gemeentebesturen.

Op vrijwillige basis en in het kader van haar transparantiebeleid organiseert Elia een permanentieavond om te antwoorden op eventuele vragen. De auteur van de MES, het onafhankelijk en erkende bureau SGS, zal eveneens worden uitgenodigd om de conclusies van de studie voor te stellen.

 • Waar? Gemeenteraadzaal (Gemeentehuis), Avenue de la Coopération, 38 in 4630 Soumagne
 • Wanneer? 5 september, vrije toegang tussen 18u en 20u
 • Wie? De projectverantwoordelijken en de auteur van de MES zullen aanwezig zijn.

In afwachting van dit ontmoetingsmoment zijn wij telefonisch ter beschikking op het nummer 0800 18 002 of per e-mail op: riverains@elia.be.  

9 december 2016

Het voorontwerp van de ondergrondse elektriciteitsverbinding die Rabosée met Battice verbindt, werd op donderdag 8 december officieel voorgesteld in het Cultureel Centrum van Soumagne tijdens een informatievergadering voor het publiek.

We willen iedereen bedanken die op deze vergadering aanwezig was. Dankzij uw vragen en opmerkingen kan het onafhankelijk studiebureau een zo precies en specifiek mogelijke milieueffectenstudie opstellen, en kan Elia een plan uitwerken dat uw omgeving nog beter respecteert.

De milieueffectenstudie zal drie maanden duren en de conclusies zullen worden opgenomen in het dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning die Elia indiende.

We houden u uiteraard op de hoogte van het verdere verloop van de procedure.

Met vriendelijke groeten,

Het team dat instaat voor het project ‘Rabosée-Battice’

6 december 2016

De inwoners van de gemeenten die bij het project ‘Rabosée-Battice’ betrokken zijn (Luik, Blégny, Soumagne en Herve) worden vriendelijk uitgenodigd op de Voorafgaande Informatievergadering (VIV):

Donderdag 8 december 2016 om 20.00 uur
in het Cultureel Centrum van Soumagne
Rue Pierre Currie 46, 4630 Soumagne

Wie zijn opmerkingen of suggesties in verband met het project wil meedelen, kan dit doen:

 • tijdens de vergadering;
 • binnen de 15 dagen na de vergadering, in een brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van Soumagne (Avenue de la coopération 38 – 4630 Soumagne) met kopie voor de aanvrager van de vergunning (ELIA Asset nv – T.a.v. de heer Christophe Coq – Keizerslaan 20 – 1000 Brussel).

Er kan slechts rekening worden gehouden met uw opmerkingen en suggesties indien u uw naam en adres vermeldt. Zij worden doorgestuurd naar het onafhankelijk bureau dat de milieueffectenstudie uitvoert.

Deze vergadering is juridisch gezien de eerste officiële voorstelling. Het voorontwerp wordt tijdens de vergadering gedetailleerd toegelicht en de verantwoordelijken zijn aanwezig om naar de opmerkingen en suggesties van de omwonenden te luisteren. Deze opmerkingen en suggesties worden genoteerd en zullen in het kader van de milieueffectenstudie worden onderzocht.

Het projectteam ‘Rabosée-Battice’ hoopt u op deze informatievergadering te mogen ontmoeten. U kunt ook telefonisch of via e-mail met ons contact opnemen.

 

 

Om tegemoet te komen aan de verschillende verbruiks- en productiebehoeften die in de regio werden vastgesteld, beveelt Elia aan om een nieuwe ondergrondse 150kV-lijn aan te leggen die het hoogspanningsstation van Battice met dat van Rabosée (Wandre-haut) verbindt. Daar zal de ondergrondse verbinding worden aangesloten op de 150 kV-luchtlijn Bressoux–Cheratte–Lixhe. Hiervoor moet in Rabosée een nieuw overgangsstation worden gebouwd.  

 

Een milieuvriendelijk tracé

Elia stelt alles in het werk om de milieu-impact van zijn infrastructuurprojecten tot een minimum te beperken en volgt nauwgezet de voorschriften van het Waals Gewest om het best mogelijke tracé te definiëren.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het tracé zoveel mogelijk de openbare wegen volgt en langsheen bestaande infrastructuren loopt. De auteur van de milieueffectenstudie die vóór de aanvraag van de vergunning moet worden uitgevoerd, zal aanbevelingen formuleren met betrekking tot het door Elia voorgestelde voorontwerp.

Voor het tracé wordt gestreefd naar synergieën met andere werkzaamheden (plaatsing van kabel voor ALEGrO en RAVeL) om de gevolgen voor de mobiliteit zoveel mogelijk te beperken.

Topografische kaart HD

 1. Map Rabosée-Battice
 2. Map Herve
 3. Map Liège-Blegny
 4. Map Soumagne

 

  

 

Doelstellingen

Het project werd door Elia ingediend in het kader van het Federaal Ontwikkelingsplan voor de ontwikkeling van het Belgische hoogspanningsnet over een periode van 10 jaar. Het Federaal Ontwikkelingsplan gaat uit van de langetermijnbehoeften op het vlak van elektriciteitsverbruik en -productie. Het plan werd door de Federale Minister van Energie goedgekeurd.

Het project streeft de volgende doelstellingen na:

 • de langetermijngroei en de bevoorradingszekerheid in het oosten van de provincie Luik ondersteunen;
 • de betrouwbaarheid van het net garanderen;
 • anticiperen op het einde van de levensduur van een gedeelte van een luchtlijn tussen de hoogspanningsstations van Bressoux en Battice.

Elia wil een elektrische verbinding tussen het hoogspanningsstation van Rabosée (Luik) en dat van Battice (Herve) plaatsen.

Het beheer van een hoogspanningsnet is te vergelijken met het beheer van een wegennet. Elia wil zijn net zo uitbouwen dat het elektriciteitsverkeer vlot en in alle veiligheid kan verlopen.

Daarom heeft Elia voor zijn net een ‘vermaasde’ structuur gekozen. De energie kan op die manier altijd via minstens 2 verschillende wegen over het elektriciteitsnet worden vervoerd.

 

 

 1. 8 december 2016: Organisatie van een Voorafgaande Informatievergadering voor het publiek (VIV) in Soumagne
 2. Binnen de 15 dagen na de VIV: verzameling van de opmerkingen en suggesties van het publiek (d.w.z. uiterlijk tegen 22 december)   
 3. Uitvoering van een milieueffectenstudie door een onafhankelijk en erkend studiebureau
 4. Indiening van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning bij de bevoegde overheidsdienst
 5. Augustus/september 2017: Openbaar onderzoek.
  De lokale bevolking neemt kennis van het volledige dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning en heeft 30 dagen de tijd om opmerkingen en suggesties over te maken aan de gemeentelijke administratie
 6. Onderzoek van het dossier door de bevoegde overheidsdiensten
 7. Beslissing van de bevoegde overheidsdiensten aangaande de vergunning   
 8. 3e kwartaal van 2017 → 3e kwartaal van 2018: werkzaamheden 
 9. December 2018: inwerkingstelling

Indien de vergunningsprocedures lopen zoals voorzien, kan Elia de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2017 aanvatten.

Volgens de voorlopige planning van de werkzaamheden zouden deze ongeveer 14 maanden duren.

Het graven van de sleuven en het plaatsen van de kabels gebeurt steeds in gedeelten. Deze bestrijken telkens 800 à 1.000 meter. We rekenen per gedeelte op 4 tot 6 weken vanaf het openleggen van de sleuf tot en met het herstellen van de infrastructuur. Dit betekent dat de omwonenden slechts gedurende maximaal 6 weken hinder zullen ondervinden.

Elia verbindt zich ertoe om via een nauwe samenwerking met de lokale overheden en actoren oplossingen te vinden die de impact op de mobiliteit zoveel mogelijk beperken.

De omwonenden zullen geregeld over de werkzaamheden worden geïnformeerd via de website, met een informatiebrief of met folders.

Verschillende fasen van de werkzaamheden

 

1. Coördinatievergadering

Na overleg met de gemeentelijke overheden, de politie, de beheerders van de openbare ruimten en haar aannemers verdeelt Elia de werkzaamheden in verschillende fasen om de gevolgen voor de mobiliteit zoveel mogelijk te beperken (tijdelijke hinder voor toegang tot woningen, vrachtwagenverkeer).

2. Plaatsbeschrijving

Elia stelt met de overheidsdiensten en de aannemers een plaatsbeschrijving op (straten, wegen, enz. waar de lijn door loopt). Het verbindt zich ertoe om na afloop van de werkzaamheden de infrastructuur te herstellen.           
 

3. Plaatsing van signalisatie

In overleg met de politiezones worden omleggingen en passende signalisatieborden voorzien.

4. Aanleg van de sleuf

Bij het plaatsen van een ondergrondse hoogspanningslijn wordt er met gedeelten van telkens 800 à 1.000 m gewerkt. Er worden over deze lengte sleuven gegraven en verstevigd. Dit duurt ongeveer 2 weken. In sommige gevallen moeten onder belangrijke kruispunten en verkeersassen of onder spoorlijnen tunnels worden geboord in plaats van open sleuven.
 

5. Trekken van de geleiders

Daarna worden de kabels door de sleuf getrokken, wat ongeveer 2 werkdagen in beslag neemt.

 

6. Herstel van de wegen

Na het plaatsen van de kabels worden de sleuven weer dichtgemaakt. Tot slot moet alles weer in de oorspronkelijke staat worden hersteld zodat de omgeving er weer uitziet zoals voorheen. Het dichtmaken van de sleuven en het herstellen van de omgeving neemt ongeveer 2 weken in beslag.
 

7. Plaatsbeschrijving

8. Inwerkingstelling

 

 

Het dossier met het voorontwerp van Elia wordt momenteel geanalyseerd door de auteur van de milieueffectenstudie (SGS) die door het Waals Gewest erkend is. Elia zal zich op de resultaten van deze studie baseren om zijn voorontwerp verder bij te sturen alvorens de definitieve aanvraag voor zijn stedenbouwkundige vergunning in te dienen.

Bij al zijn projecten ziet Elia er nauwlettend op toe om de hinder die zowel de werkzaamheden als de uitbating van de infrastructuur veroorzaken tot een minimum te beperken, niet alleen voor de omwonenden maar ook voor het milieu in het algemeen. Elia werkt nauw samen met de overheden die verantwoordelijk zijn voor milieubescherming en neemt ook diverse maatregelen die het zelf naleeft en die het aan zijn onderaannemers oplegt via de bestekken.

Mobiliteit

 • Elia coördineert zijn werkzaamheden met andere werkzaamheden (meer in het bijzonder de plaatsing van de ALEGrO-kabel en de werkzaamheden voor RAVeL).
 • Indien de werkzaamheden de tijdelijke afsluiting van wegen vereisen, wordt in overleg met de politiezone voor de nodige omleggingen en een aangepaste signalisatie gezorgd.
 • In overleg met de lokale politie worden werfborden geplaatst met de nodige informatie voor de bevolking (begin- en einddatum van de werkzaamheden).
 • Elia probeert de werkzaamheden zo te organiseren dat de impact op de mobiliteit van de gebruikers zo beperkt mogelijk blijft (boringen, plaatsing van een voorlopige mantel, werken met 2 ploegen, werken in juli, enz.).

Beperking van het lawaai

 • Lawaaierige werkzaamheden worden uitsluitend ‘tijdens de werkdag’ uitgevoerd, tenzij hierover met de betrokken administraties een overeenkomst werd gesloten omdat zij in bepaalde gevallen de impact op de mobiliteit wensen te beperken.
 • De voertuigen op de bouwplaats laten hun motor slechts draaien wanneer dit noodzakelijk is.

Veiligheid op de bouwplaats

 • Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden worden de zones waarin wordt gewerkt, duidelijk afgebakend. Bovendien ziet een veiligheidscoördinator van de bouwplaats toe op het goede verloop van de werkzaamheden.
 • De aannemers worden uitgenodigd op werfvergaderingen om de aandachtspunten te bespreken (wegtraject, sorteren van afval, …).

Milieu

 • Gebruik van gezonde grond, met aandacht voor de lokale biotoop.
 • Al het afval van de bouwplaats wordt verzameld en naar een erkend afvalverwerkingscentrum gebracht.
 • Bescherming van de bodem tijdens de afbraakwerkzaamheden.
 • Bepaalde plaatsen verdienen bijzondere aandacht op het vlak van biodiversiteit en worden op een specifieke manier aangelegd.
Coördinatie met de overheden

Er zijn geregeld contacten met de wegbeheerders. Zij worden uitgenodigd op de wekelijkse werfvergaderingen zodat ze kunnen verifiëren of Elia de voorwaarden respecteert die in de verstrekte toelating ingeschreven zijn.

Een onafhankelijke landmeter wordt belast met de exacte bepaling van de locatie van de verbinding om haar traceerbaarheid voor de wegbeheerder te verzekeren.

Informatie voor de omwonenden

Elia verbindt zich ertoe om via een nauwe samenwerking met de lokale overheden en actoren oplossingen te vinden die de impact op de mobiliteit zoveel mogelijk beperken. De omwonenden zullen geregeld over de werkzaamheden worden geïnformeerd via de website, met een informatiebrief of met folders.    

Bij Elia hechten we het allergrootste belang aan communicatie, maar ook aandacht voor het milieu en bevoorradingszekerheid in de regio behoren tot onze prioriteiten.

We willen u daarom geregeld op de hoogte houden en antwoorden geven op al uw vragen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zijn vastbesloten om in alle transparantie te werken, zowel met de gemeentelijke overheden als met de omwonenden!

Gratis nummer:   0800 18 002
e-mail : riverains@elia.be