Westhoek


Het project Westhoek is noodzakelijk om de energiebevoorrading in de regio te garanderen. Om de verwachte toename van energieverbruik in de regio op te vangen, investeert Elia in drie onderstations en twee ondergrondse kabelverbindingen tussen Ieper, Poperinge en Komen-Waasten. Hier vindt u de laatste nieuwsberichten over het project en de mogelijke hinder die dit met zich mee kan brengen.

Laatste nieuws

5 april 2018 

Werken aan Noorderring vertraagd omwille van weersomstandigheden

De asfaltering van de Noorderring was aanvankelijk gepland voor eind 2017, maar door de slechte weersomstandigheden en de koude heeft Elia nog geen goedkeuring gekregen om de werken te finaliseren. Momenteel zijn de herstellingswerken voorzien op 16, 17 en 18 april, onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Deze werken vormen de laatste stap voor de kabelverbinding tussen Poperinge en Ieper.

Bij vragen kan u terecht op omwonenden@elia.be of op het gratis nummer 0800 11 089 (tijdens de werkuren).

17 mei 2017 

Recordaantal vrijwilligers redt meer dan 7000 amfibieën in Ieper (17 mei)

Dankzij de hulp van 56 vrijwilligers, werden meer dan 7000 amfibieën overgezet tijdens de paddentrekacties in het voorjaar. Jaarlijks steken deze dieren de straten over naar een nabijgelegen poel om te paren. Het verkeer bemoeilijkt een geslaagde oversteek. Daarom hielpen de vrijwilligers om de dieren veilig over te zetten. Naar aanleiding van de werken van Elia werden ook in de Eekhofstraat bijkomende maatregelen genomen.

De positieve resultaten van de overzetactie werden bekendgemaakt op een bedankingsavond voor de vrijwilligers. Daar kondigde het stadsbestuur van Ieper ook bijkomende maatregelen aan. Zo zal in samenwerking met de Ieperse Milieuraad, Natuurpunt en Elia een nieuwe kikkerpoel en een amfibieëntunnel in de Omloopstraat worden aangelegd die ervoor moet zorgen dat kikkers, padden en salamanders ook in de toekomst de weg op een veilige manier kunnen oversteken.

Meer informatie: http://www.westhoek.be/jewaserbij/10937/recordaantal-vrijwilligers-redden-meer-dan-7000-padden-kikkers-en-salamanders-i

 

Gratis infolijn (14 april)

De werken langs het traject Ieper-Poperinge zijn opgestart. Inwoners van Ieper en Poperinge kunnen met hun vragen over de werken terecht op het e-mailadres omwonenden@elia.be of op de gratis infolijn 0800 11 089. Direct omwonenden ontvangen in de week van 17 april een brief over deze werken.

Hazewindstraat, Ieper (14 april-17 juni)

De Hazewindstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk via de Poperingseweg of de Rodenbachstraat. De werken vinden plaats van 14 april tot 9 juni 2017.

Dikkebussevijverpad (april – mei)

Door werken op het Dikkebussevijverpad (tussen de Capucienenstraat en de Omloopstraat) is het pad tijdelijk afgesloten voor voetgangers en fietsers. Er is een omleiding voor fietsers voorzien. Onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden wordt het pad opnieuw opengesteld vanaf eind mei 2017.

Bijlanderpad, Ieper (april-mei)

In het Bijlanderpad wordt een ondergrondse kabelverbinding voorzien. Hierdoor moeten fietsers en voetgangers tijdelijk een omleidingsweg volgen. Momenteel worden nog omgevingswerken uitgevoerd. Onder voorbehoud van weers- en werkomstandigheden wordt het Bijlanderpad midden april 2017 opnieuw opengesteld voor fietsers. In de meest recente planning wordt de openstelling van het pad opgeschoven naar eind mei 2017.

Omloopstraat, Ieper (17 maart-eind mei)

De Omloopstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer van 17 maart tot eind mei 2017. Er is een omleiding voorzien via de Poperingseweg, Capucienenstraat en Dikkebusseweg. Plaatselijk verkeer blijft in principe mogelijk.

Noorderring (N38), Ieper – Poperinge (20 maart – augustus)

Op 20 maart start de eerste fase van de werken voor de verbinding tussen Ieper en Poperinge. Hierdoor is er hinder mogelijk tussen de Omloopstraat (Ieper) en de Noorderring (tussen Ieper tot aan de Casselstraat). De Hazewindstraat wordt tijdelijk afgesloten.

Tijdens de werken zal tijdelijk één rijstrook (richting A19) niet bruikbaar zijn. Hierdoor moet het verkeer in deze rijrichting tijdelijk op één rijvak rijden. Langs de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Tijdens de spitsmomenten kunnen deze werken een verminderde doorstroming tot gevolg hebben. De eerste fase van deze werken wordt uitgevoerd tot juli 2017.

Eekhofstraat, Ieper (8 februari – 3 april)

Door kabelwerken in de Eekhofstraat geldt van woensdag 8 februari tot maandag 3 april 2017 een verkeersverbod, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer. Op deze plaats wordt een nieuwe hoogspanningskabel aangelegd. Voor het doorgaande verkeer is ter plaatse een omleiding voorzien.

Omgeving Omloopstraat, Ieper (9 november – 30 april)

Vanaf 9 november 2016 wordt gewerkt in en rond het onderstation in de Omloopstraat in Ieper. In de zone tussen het Dikkebussevijverpad en het onderstation kan je lokaal verkeershinder ondervinden ter hoogte van de werfzone. De straat blijft toegankelijk voor het plaatselijke verkeer. De hinder kan aanhouden tot eind april 2017.

Vaartstraat – Bernikkewallestraat, Ieper (5 december – 30 april)

Naar aanleiding van kabelwerken is er van maandag 5 december 2016 tot eind april 2017 verkeershinder in de Bernikkewallestraat en de Vaartstraat. Er zijn twee omleidingen voorzien:

 • via de Eekhofstraat en de Rijselseweg
 • via de Waastenstraat en de Rijselseweg

Omgeving Omloopstraat, Ieper (14 september – 30 april)

Vanaf 14 september 2016 vinden gefaseerde werken plaats in en rond het onderstation in de Omloopstraat in Ieper. Op de plaatsen waar gewerkt wordt, is geen doorgaand (fiets)verkeer mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien voor fietsers. Op bepaalde locaties wordt buiten de werkuren met eenrichtingsverkeer gewerkt. De hinder kan aanhouden tot eind april 2017.

De werken vinden plaats in de volgende straten:

 • de Omloopstraat tussen de Poperingseweg en het Dikkebussevijverpad
 • het Dikkebussevijverpad tussen de Omloopstraat en Capucienenstraat. Fietsers volgen de omleiding via de Merellaan - Reigerslaan - Fazantenlaan en Lijsterlaan
 • de Posthoornstraat
 • het Bijlanderpad tussen de Dikkebusseweg en Vaartstraat
 • Vaartstraat
 • Bernikkewallestraat
 • het Waterstraatje (tussen de Bernikkewallestraat en de Eekhofstraat)
 • Eekhofstraat
 • Duivenstraat
 • Gedeelte crosscountry (tussen de Duivenstraat en de Houthemstraat)
 • Neerwaastenstraat
 • Komenstraat

Nut 

Bevoorradingszekerheid garanderen in de Westhoek

Het project Westhoek zorgt ervoor dat de bevoorradingszekerheid in deze regio ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

In de Westhoek stijgt immers de vraag naar energie. De werken moeten ervoor zorgen dat deze verbruikstoename mogelijk wordt en de energiebevoorrading in de Westhoek gegarandeerd blijft. Bijkomend wordt het aanwezige netwerk sterk vereenvoudigd.

Om dit te realiseren investeert Elia in drie onderstations en twee nieuwe ondergrondse kabelverbindingen tussen Ieper, Poperinge en Komen-Waasten.

Het project kadert in een groter investeringsprogramma waarbij Elia overgaat naar een sterke 150kV-structuur voor de bevoorrading van de regio.

Het project 

Om de bevoorradingszekerheid in de Westhoek te garanderen, voert Elia werken uit op het grondgebied van Ieper, Poperinge, Heuvelland en Komen-Waasten (Neerwaasten). De 70kV-installaties in de Westhoek worden op termijn volledig ontmanteld en vervangen door een 150kV-structuur. Deze aanpassingen maken de verwachte verbruikstoename in de regio mogelijk. Daarnaast wordt het aanwezige netwerk sterk vereenvoudigd.

Drie redenen voor de ontmanteling van de 70kV-installaties in de Westhoek

 1. Onvoldoende capaciteit in de distributienetten van Ieper en Komen-Waasten

  In de onderstations van Ieper en Neerwaasten is de huidige capaciteit voldoende om de bestaande energiebehoeften in te vullen. Om ook aan de verwachte verbruikstoename te kunnen voldoen, moet geïnvesteerd worden in een hogere capaciteit van het net.
 2. Te lage spanningskwaliteit

  Het uitgestrekte distributienet van Poperinge tot aan de Franse grens wordt vandaag bediend vanuit Ieper. Door de grote afstand kunnen er spanningsproblemen optreden bij een verdere verbruikstoename. Ook het onderstation Neerwaasten kan de spanningskwaliteit niet garanderen bij een verbruikstoename omdat dit onderstation vandaag door twee lange 70kV-lijnen gevoed wordt.
 3. Hernieuwing van de installaties

  Heel wat 70kV-installaties zoals in Neerwaasten hebben het einde van hun levensduur bereikt en worden vervangen om de bevoorradingszekerheid van het net te kunnen blijven garanderen.

Elia vervangt de huidige installaties door een nieuwe 150kV-structuur bestaande uit twee onderdelen

 1. Nieuw onderstation in Ieper (Omloopstraat)

  Elia voorziet een nieuw 150kV-onderstation in Ieper van waaruit een nieuw 150/15kV-transformatiestation in Neerwaasten gevoed wordt. Hiervoor wordt een nieuwe 150kV-kabel aangelegd tussen Ieper en Neerwaasten.
 2. Nieuw transformatiestation in Poperinge (Sappenleenstraat)

  In Poperinge bouwt Elia een nieuw 150/15kV-transformatiestation. Dit onderstation wordt aangesloten op een nieuwe 150kV-kabel die gevoed wordt vanuit het onderstation in Ieper.

Planning 

Vergunningen

Het project Westhoek zorgt ervoor dat de bevoorradingszekerheid in deze regio ook in de toekomst gegarandeerd blijft. Om dit te realiseren voert Elia werken uit aan de drie onderstations en de twee ondergrondse kabelverbindingen tussen Ieper, Poperinge en Komen-Waasten.

Hiervoor werden de nodige vergunningen toegekend. Het gaat om de volgende vergunningen:

 • Stedenbouwkundige vergunning
 • Milieuvergunning
 • Wegvergunning

De werken 

De vijf werven van project Westhoek

Het project Westhoek omvat investeringen in drie onderstations die gelegen zijn in Ieper, Poperinge en Komen-Waasten. Ook de verbindingen tussen de onderstations Ieper – Poperinge en Ieper – Komen-Waasten worden in het investeringsschema opgenomen.

 

Werken aan drie onderstations

Werf 1 - Onderstation Ieper (Omloopstraat)

In dit onderstation wordt een nieuwe 150kV-installatie gebouwd waarbij de ruimtelijke impact sterk beperkt wordt door het gebruik van nieuwe technieken.

Werf 2 - Onderstation Poperinge (Sappenleenstraat)

Dit nieuwe onderstation wordt gerealiseerd op het industrieterrein Sappenleen. Op de nieuwe site wordt een transformator van 150/15kV geplaatst. Op deze locatie wordt ook geïnvesteerd in een site voor middenspanning met een nieuw gebouw en een nieuwe cabine.

Werf 3 - Onderstation Komen-Waasten (Neerwaasten)

De bevoorrading van een industriële zone staat centraal voor dit onderstation. Er wordt onder meer een nieuwe transformator van 150/15kV geïnstalleerd.

 

Werken aan twee ondergrondse kabelverbindingen

De werken aan de verbindingen tussen onderstations omvatten kabelleveringen, het plaatsen van een werfinstallatie, graafwerken, de uitvoering van de sleuven en het trekken van de kabels. Ook de reparaties aan de wegenissen worden in deze werken meegenomen.

Werf 4 – Nieuwe ondergrondse kabelverbinding Ieper – Poperinge

Dit traject van ongeveer 9 km verbindt het onderstation van Ieper met het nieuwe onderstation in Poperinge. Het gaat om een ondergrondse kabelverbinding die in synergie met Eandis wordt aangelegd zodat de verschillende werken van beide opdrachtgevers gecombineerd kunnen worden. Op die manier wordt ook de hinder beperkt.

Werf 5 – Versterking ondergrondse kabelverbinding Ieper – Komen-Waasten

De huidige ondergrondse kabelverbinding wordt versterkt. De nieuwe kabel van 150 kV zorgt voor een permanente transportcapaciteit van 180 MVA over een traject van ongeveer 13 km tussen het onderstation in Ieper en het onderstation in Neerwaasten.

De werven in kaart gebracht

 

 

 

Omgeving 

Elia voert werken uit aan het hoogspanningsnet om de bevoorradingszekerheid in de Westhoek ook in de toekomst te garanderen. Hierbij houdt Elia zoveel mogelijk rekening met de omgeving waarin ze werkt. Elia werkt dan ook actief mee aan lokale initiatieven die de hinder van de werken voor mens en milieu beperken.

Paddentrek

In de Eekhofstraat in Ieper maken kikkers en padden jaarlijks de oversteek naar een nabijgelegen poel. De werken van Elia in de Eekhofstraat vormen dit jaar een bijkomende drempel. In samenwerking met de stad Ieper voorziet Elia bij deze werken speciale schermen over een lengte van 800 meter om de kikkers en padden tijdig tegen te houden. Dankzij de lokale vrijwilligers kunnen de kikkers en padden vervolgens veilig worden overgezet naar de poel.

 

Amfibieëntunnel

Elia voorziet ter hoogte van de Omloopstraat een tunnel onder de weg die ervoor zorgt dat kikkers, padden en salamanders gemakkelijk van en naar hun voortplantingspoelen kunnen trekken. Dankzij de tunnel kunnen ze de weg op een veilige manier oversteken. De tunnel zal geplaatst worden in mei 2017.

Kikkerpoel

Samen met de stad Ieper voorziet Elia een nieuwe kikkerpoel op de site van Elia in de Omloopstraat (Ieper). Deze poel wordt via de amfibieëntunnel onder de weg verbonden met een andere, bestaande kikkerpoel. Op die manier kunnen de kikkers, padden en salamanders op een veilige manier de weg oversteken.

Documenten 

Er zijn momenteel geen bijkomende informatiebrochures of filmpjes ter beschikking.

Contact

Contacteer het team

Contactpersoon voor het project Westhoek

 • Stijn De Sutter