September 2018

Bouw nieuw overgangsstation op grens tussen Kessel-Lo en Pellenberg in oktober van start

In het kader van het project Wilsele-Pellenberg start Elia in oktober 2018 met de bouw van een nieuw overgangsstation aan het Wimmershof in de Lange Lostraat op de grens tussen Kessel-Lo en Pellenberg.

Eerst snoeit en verwijdert Elia bomen en struiken om ruimte vrij te maken voor het nieuwe overgangsstation. Daarna brengt Elia funderingsmassieven en metalen steunen aan waarop de elektrische installaties kunnen worden vastgemaakt. Tot slot plaatst Elia de elektrische installaties zelf waaronder een transformator, kabelmoffen en overspanningsgeleiders. Volgens de planning beëindigt Elia alle werkzaamheden eind 2019.

Tijdens de werken aan het overgangsstation blijft de hinder voor de omgeving beperkt tot het aan- en afrijden van vrachtwagens met het werfmateriaal.

Huidige situatie

 

Toekomstige situatie

 

Juli 2018

Elia rondt vergunningstraject af

In juli 2018 verwierf Elia de Omgevingsvergunning voor het project Wilsele-Pellenberg. De vergunning werd afgeleverd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Tijdens de zomer bereidt Elia de opstart van de werkzaamheden voor. In het najaar van 2018 zal Elia de werkzaamheden voor de aanleg van deze nieuwe 70kV-hoogspanningskabel aanvatten.

Het project 

Elia legt een nieuwe ondergrondse 70kV-kabelverbinding aan tussen het bestaande hoogspanningsstation in Wilsele (Aarschotsesteenweg) en een nieuw te bouwen overgangsstation in Pellenberg (Wimmershofpad). Dat nieuwe overgangsstation in Pellenberg is noodzakelijk om de overgang van de nieuwe ondergrondse verbinding naar een bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding mogelijk te maken.

Traject door Wilsele en Kessel-Lo

De nieuwe 70kV-kabelverbinding loopt over het grondgebied van Wilsele en Kessel-Lo over een afstand van 7 kilometer. Bij de keuze voor het traject zijn in overleg met de lokale besturen verschillende afwegingen gemaakt om de impact tot een minimum te beperken. Drukke verkeersaders en private percelen worden waar mogelijk vermeden of onderboord.

Het traject van de ondergrondse 70kV-kabelverbinding vertrekt aan het bestaande hoogspanningsstation van Elia in Wilsele (Aarschotsesteenweg). Vanaf daar loopt de kabel langs de spoorlijn Leuven-Mechelen, de rotonde van de Eénmeilaan, de Domeinstraat, de Genadeweg, de Schoolbergenstraat, de Kortrijksestraat, de Meugenslaan, het Wimmershofpad en de Kamperfoelieweg tot aan het nieuwe overgangsstation in Pellenberg.

 

Het nut van het project

Bevoorradingszekerheid campus Pellenberg en regio Leuven

De aanleg van de nieuwe 70kV-verbinding is noodzakelijk voor de bevoorradingszekerheid van de campus UZ Leuven Pellenberg en de ruime Leuvense regio.

Afbraak hoogspanningslijn Kessel-Lo - Tienen
Wanneer de nieuwe ondergrondse 70kV-kabelverbinding in dienst is, kan Elia op termijn de bovengrondse 70kV-lijn tussen Kessel-Lo en Tienen afbreken. Deze hoogspanningslijn moet uit dienst worden genomen omdat het einde van de levensduur wordt bereikt.

 

Planning 

In september 2018 starten de werkzaamheden in Wilsele tussen de autosnelweg E314 en de spoorlijn Leuven-Aarschot ter hoogte van de sites van Ecowerf en Aquafin. Onder de spoorlijn wordt een gestuurde boring uitgevoerd waarna de kabel verder richting Kessel-Lo wordt aangelegd. De werken in de straten van Wilsele en Kessel-Lo starten volgens de huidige planning begin 2019 en duren tot eind 2019.

Vanaf oktober 2018 starten we ook met de werken aan het nieuwe overgangsstation aan het Wimmershof in de Lange Lostraat (op de grens tussen Kessel-Lo en Pellenberg). In een eerste fase worden bomen en struiken gesnoeid en verwijderd om ruimte vrij te maken, nadien vinden er elektrische werken plaats. Volgens de planning beëindigen we alle werkzaamheden eind 2019.


Werken 

Aanleg van een ondergrondse 70kV-kabel

De nieuwe ondergrondse verbinding bestaat in totaal uit drie kabels. De drie kabels liggen in eenzelfde sleuf. De aanleg volgt de volgende zes stappen:

 

Overleg met gemeenten

Elia overlegt met de gemeenten en maakt afspraken met de lokale besturen en diensten.

Studies

Dit veldonderzoek analyseert de ligging van de huidige nutsleidingen, mogelijke obstakels op het traject en andere archeologische waarden. Deze detailstudie bepaalt de exacte ligging van de ondergrondse kabels. Er wordt een plaatsbeschrijving gemaakt. Elia richt de signalisatie en omleidingsmogelijkheden in.

Graven van sleuven

Elia start met het graven van de sleuven, waarin later de kabel zal liggen. De sleuven zijn ongeveer 2m breed en 1,05m diep. De uitvoeringstijd per kabelsegment (ongeveer 1km) is 2 maanden. 

 

Uitvoeren van gestuurde boringen

Elia zorgt voor de uitvoering van de gestuurde boring langs kruispunten, water- en spoorwegen. Een gestuurde boring is een sleufloze techniek, waarbij de boring plaatsvindt op 6m-10m onder de grond. De kabels worden na de gestuurde boring doorheen de wachtbuizen ondergronds getrokken.

 

Kabeltrek doorheen de sleuven

De kabels worden via een kabelhaspel in de sleuf gelegd, telkens over een afstand van ongeveer 1km. De kabels worden in een speciaal soort zand gelegd om de temperatuur te controleren en worden afgeschermd met kabelbeschermplaten.

 

Herstelling van de werkzone

Na afloop van de werken herstelt Elia de werkzone terug in zijn oorspronkelijke staat.

Kenmerken van de aanleg van de ondergrondse 70kV-kabel

Om de 70kV-kabelverbinding aan te leggen gebruikt Elia over het grootste deel van het traject twee types sleuven:

Type A sleuf
Het type A sleuf is het standaardtype en wordt het meest gebruikt. De kabels liggen in een open sleuf gebundeld.

Type B sleuf
De opbouw van een type B sleuf is identiek aan die van een type A. Dit type sleuf gebruikt Elia bij wegkruisingen met weinig verkeer. Het is een tijdelijke open sleuf waarin wachtbuizen worden gelegd. Door die wachtbuizen trekken we nadien de kabels.

In agrarisch gebied wordt gebruikgemaakt van een type C-sleuf, waarbij de kabelverbinding in een iets diepere sleuf ligt. Voor het overige verschilt een type C-sleuf van de andere types sleuven.

Gestuurde boring
Bij waterwegen, drukke kruispunten of bij kruisingen waar een type B sleuf geen oplossing biedt, voert Elia gestuurde boringen uit. Een gestuurde boring is een sleufloze boortechniek. Elia gebruikt de gestuurde boring om de kabelverbinding onder groene zones en bepaalde straten te brengen zonder de omgeving te verstoren. 

 

Het onderstaand kaartje geeft een overzicht van waar Elia gestuurde boringen uitvoert en waar er gebruik wordt gemaakt van open sleuven voor de aanleg van het kabeltraject.

Omgeving 

Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving. De hoogspanningsnetbeheerder houdt zich aan enkele maatregelen die de hinder en impact op de omgeving minimaliseren.

• De werken gebeuren enkel overdag, tussen 7u ’s ochtends en 19u ‘s avonds.
• De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat.
• Elia garandeert dat omwonenden altijd te voet toegang hebben tot hun woning.
• In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden zal Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan steeds individueel op de hoogte brengen via een brief.
• Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.

Contact 

Voor vragen en meer informatie kan u terecht op de gratis infolijn 0800 11 089 of via de mailbox omwonenden@elia.be