Werkgroep System Operation en European Market Design

  • Voorzitter: James Matthys-Donnadieu – Filip Carton
  • Secretaris: Kristof Sleurs

Deze WG behandelt thema's die verband houden met het beheer van het hoogspanningsnet en de berekening van capaciteit evenals initiatieven en ontwikkelingen gericht op de Europese integratie van de elektriciteitsmarkten (langetermijn-, day-ahead- en intradaymarkten).

De groep ontstond uit de samensmelting van de vroegere Werkgroep System Operation en Werkgroep European Market Design als gevolg van een beslissing in de Users’ Group van 17/3/2016. Documenten van deze vroegere werkgroepen vindt u hier (archief).

Het elektriciteitsnet zal tal van veranderingen ondergaan in de loop van de komende jaren, zoals de massale integratie van hernieuwbare bronnen, de verdere integratie van de Europese elektriciteitsmarkten, de evolutie naar een meer decentrale productie, enz. Deze veranderingen zullen een belangrijke impact hebben op zowel het design van de markt als aspecten van het netbeheer. Nauwe samenspraak tussen netgebruikers en transmissienetbeheerders (TNB's) blijft dan ook van cruciaal belang.

Een voorbeeld waarin zulke nauwe samenwerking tussen netgebruikers en de TNB nodig is voor een veilig beheer van het net, is het feit dat het gedrag van het systeem - vooral bij verstoorde werkingsomstandigheden - in grote mate afhankelijk is van de manier waarop de faciliteiten van de netgebruikers reageren op afwijkingen van de nominale spannings- en frequentiewaarden. Het is daarom cruciaal dat netgebruikers en TNB's hun visie hierover delen en gepaste technische specificaties ontwikkelen voor de systeemveiligheid.

Leden van de Werkgroep System Operation and European Market Design verbinden zich er daarom toe:

  • Standpunten in te zamelen en één standpunt in te nemen over de initiatieven en ontwikkelingen met betrekking tot het design van de Europese markt. Gezien het grensoverschrijdende karakter van de uiteenlopende Europese projecten voor de marktmodeldesign streeft de WG ernaar om een gezamenlijk Belgisch standpunt te ontwikkelen en naar voren te schuiven dat gebaseerd is op een zo breed mogelijke consensus.
  • Hun meningen over de aspecten van het netbeheer door te geven en zo elkaars’noden te kennen om dan een Belgisch standpunt te ontwikkelen en naar voren te schuiven dat gebaseerd is op een zo breed mogelijke consensus.

De Werkgroep System Operation and European Market design rapporteert rechtstreeks aan de Users' Group.

De agenda voor de bijeenkomsten van de WG vindt u op de pagina ‘Agenda’.