Voorstel Federaal Technisch Reglement en Algemene eisen

Implementatie van de Europese netcodes in de Belgische context – Elia’s voorstel voor een aangepast federaal technisch reglement

Het derde energiepakket – de huidige Europese wetgeving - introduceerde de ‘Europese netcodes’, ontwikkeld door de Europese Commissie, ACER en ENTSO-E, voor de verdere uitbouw en verbetering van de Europese elektriciteitsmarkt. Sinds 2014 werden er 8 elektriciteits-netcodes en richtsnoeren aangenomen op Europees niveau. De vertaalslag van deze Europese netcodes in België vindt deels plaats in het Federaal Technisch Reglement, hetgeen nu voor een eerste maal grondig wordt herzien sinds 2002.

De Belgische Federale Overheidsdienst Energie (FOD Economie – DG Energie) besliste in 2015 om het overleg met de marktpartijen en de regulatoren over de implementatie van deze Europese netcodes naar de Belgische context via de “Users' Group” van Elia te laten verlopen. Belanghebbenden kregen via verschillende vergaderingen en workshops de kans om hun standpunten te delen en formeel te reageren op eerdere voorstellen van een aangepast Federaal Technisch Reglement en de algemene eisen voor aansluiting. Meer informatie over het gevoerde proces en overleg is beschikbaar op de website van Elia. Raadpleeg hiervoor de webpagina's van de 'Task Force Implementatie Netwerk Codes' en 'Workshops Federaal Technisch Reglement en General Requirements'.

Na twee jaar van intensieve gesprekken met de marktpartijen heeft Elia een finaal voorstel tot herziening van het Federaal Technisch Reglement ontwikkeld. Op 17 mei 2018 heeft Elia overeenkomstig de eisen van de Europese netcodes en richtsnoeren alsook de voorgestelde planning van de FOD Economie – DG Energie de volgende, finale voorstellen formeel ingediend bij de bevoegde instanties:

  1. Voorstel voor een aangepast Federaal Technisch Reglement
  2. Voorstel van algemene eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG)
  3. Voorstel van algemene eisen voor de aansluiting van verbruikers (DCC)
  4. Voorstel van algemene eisen voor de aansluiting op het net van hoogspannings-gelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules (HVDC)
  5. Voorstel van algemene eisen betreffende opslagaansluitingen (alleen beschikbaar in het Engels: clean en met track changes gemaakt na de publieke consultatie). We willen erop wijzen dat er geen wettelijke verplichting voortvloeit uit de Europese netcodes voor deze specifieke eisen. Elia heeft er echter voor gekozen om deze technische eisen in parallel met de bovenvermelde voorstellen van algemene eisen uit te werken.
  6. Voorstel voor maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type B, C en D, zoals gedefinieerd in artikel 5(3) van Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (RfG)

Bovenvermelde voorstellen werden uitgebreid en formeel geconsulteerd. Het voorstel voor een aangepast Federaal Technisch Regelement en de algemene eisen voor aansluiting werden van 15 maart tot en met 23 april 2018 geconsulteerd. Meer informatie omtrent deze publieke consultatie is beschikbaar op de Elia website.

Hieronder vindt u het consultatieverslag van deze publieke consultaties, alsook de niet-confidentiële bijdrages en reacties van de verschillende marktpartijen:


Algemene reacties Reacties op aangepast FTR Reacties op de algemene eisen 

In geval van eventuele vragen omtrent deze voorstellen, neem gerust contact met ons op via: networkcodes@elia.be.