Afval

Elia heeft relatief weinig afval maar heeft echter ook te maken met gevaarlijk afval waarvoor specifieke maatregelen zijn genomen.

Het afval dat ontstaat door het transport van elektriciteit op hoogspanning is beperkt. Het gaat over materiaal van onderhoudswerken of projecten.

Alle afval, met uitzondering van polychloorbifenyl- of PCB-houdende olie, wordt verzameld in een twaalftal centra, waar het na sortering door een erkende ophaler en verwerker wordt verwijderd. Aannemers zijn contractueel verplicht het afval dat ze produceren tijdens hun opdracht, zelf mee te nemen.

Elia heeft echter ook te maken met gevaarlijk afval zoals:Minerale olie

In de transformatoren en sommige andere installaties van hoogspanningsposten zit heel wat olie. Het ophalen en correct verwerken van die afvalolie is geregeld in één afzonderlijk contract.

TopPCB’s

Polychloorbifenylen (PCB’s) zijn gechloreerde scheikundige verbindingen. Ze hebben interessante technische eigenschappen, maar zijn moeilijk afbreekbaar in de natuur.

Elia heeft nog een beperkt aantal transformatoren waar een zeer laag gehalte aan PCB’s als contaminatie in de olie aanwezig is (minder dan 0,05 %). Deze transformatoren zijn geëtiketteerd, gekend bij de overheid en worden geleidelijk aan gereinigd en/of verwijderd. PCB-houdende olie wordt met een apart ophalings- en verwerkingscontract, ADR conform, verwijderd.

TopAsbest

Net zoals met PCB’s is asbest omwille van zijn brandwerende eigenschappen gebruikt in hoogspanningsposten.

Asbesthoudend hechtvast materiaal mag in dienst blijven zo lang het onbeschadigd is. Voor elke site is een asbestinventaris ter beschikking. De verwijdering in het kader van werken gebeurt in luchtdichte verpakking en door erkende ophalers en verwerkers.

Top