Hoe kan men een certificaat « werkleider » krijgen?

Wat is een werkleider?

De werkleider is de persoon die de werkvergunningen alsook de veiligheidsdocumenten ontvangt. Hij moet dus ook in staat zijn om de cross-controle uit te voeren van de veiligheidsmaatregelen. Hij is voor Elia de contactpersoon bij de contractant voor de realisatie van de werken en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werken zoals beschreven in zijn werkvergunning. De werkleider is verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen van zijn team en eventuele onderaannemers. Zijn opleiding is aldus uitgebreider en hij wordt geattesteerd d.m.v. de certificatie werkleider. Om werkleider te kunnen zijn, moet men Frans of Nederlands spreken en begrijpen afhankelijk van de taal van de regio waar de werken plaatsvinden.

Wat zijn de verschillende certificaten voor een werkleider?

Klik op onderstaande link om de opleidingsmodule te bekijken

Elia maakt een onderscheid naar 7 types van Werkleiders. Deze types verschillen naargelang het type van werken dat de werkleider zal sturen. Onderstaande informatie geeft een overzicht van welk certificaten voor welke werken nodig zijn. Klik op de link van de verschillende profielen om de beschrijving van het profiel te zien.

Prijs

De opleiding (inclusief test) kost 250€ per persoon.

Modaliteiten

Het certificaat « Werkleider » kan worden behaald na een opleidingstraject bij de contractant en bij Elia:  

  • Een minimale ervaring van 4 jaar binnen het technische werkdomein van het certificaat is vereist. Men dient deze ervaring te bewijzen via een voormalig Elia certificaat ofwel via een kort dossier dat deze ervaring aantoont.
  • Een vakbekwaamheidsverklaring BA4/BA5 waarin uw werkgever attesteert dat u over de nodige kwalificaties beschikt om in hoogspanningsinstallaties te werken is alsook vereist. Deze verklaring dient bezorgd te worden aan Elia.  
  • De Algemene Veiligheidsinstructies AVIx verbonden aan de plaatsen waar uw ploeg zal werken dienen gekend te zijn. De nodige basisinformatie voor elk profiel staat gedetailleerd beschreven in het hoofdstuk “Materiaal voor de individuele voorbereiding”.
  • De door Elia ter beschikking gestelde e-learning verbonden aan uw profiel dient gekend te zijn. De e-learning bevat de nodige informatie m.b.t. de risico’s en preventiemaatregelen.
  • Het volgen van de ééndaagse opleiding bij Elia is verplicht. Tijdens deze dag, zal het accent gezet worden op elektrische risico's, de specifieke rol van de Werkleider, de veiligheidsdocumenten en de operationele dialoog.
  • Op het einde van de opleiding dient men te slagen voor een eerste test over de Algemene Veiligheidsinstructies en de e-learning van uw profiel. Daarnaast dient men ook te slagen voor een tweede test die betrekking heeft op de ééndaagse opleiding die werd gevolgd bij Elia.

De inschrijving voor de opleiding is pas definitief na ontvangst van de bevestiging van de dienst Safety Support. Opgelet: er zal geen enkel certificaat worden uitgereikt door Elia zonder ontvangst van de vakbekwaamheidsverklaring BA4/BA5 van de werknemer en, indien van toepassing, het bewijs van minimale ervaring in het technische werkdomein (Safety.support@elia.be). De praktische aspecten voor de inschrijvingen worden toegelicht in de video “Inschrijving werkleiders” (bovenaan deze pagina)

Indien u bijkomende informatie wenst over de certificaten BA4/BA5 raden wij u aan om de website van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te raadplegen.

Het certificaat van een werkleider is 2 jaar geldig (van C tot C+2)

  • Na twee jaar (C+2) dient de certificering te worden vernieuwd door het slagen van de test over de IGSx en de e-learning van uw profiel. De ééndaagse opleiding bij Elia is niet verplicht
  • Na een bijkomende periode van twee jaar (C+4) kan het certificaat vernieuwd worden na het volgen van de ééndaagse opleiding en het slagen van de twee testen.

 

Dit betekent dat het certificaat (en de test) 2 jaar geldig is maar dat men de opleiding om de vier jaar dient te volgen.

Het is de verantwoordelijkheid van de gecertifieerde persoon of van zijn hiërarchie om tijdig het nodige te doen voor het vernieuwen van zijn certificaat.

Materiaal voor de individuele voorbereiding van de test

De mensen die het certificaat voor Werkleider willen behalen moeten genoeg ervaring hebben met het werken in hoogspanningsinstallaties. Om de ééndaagse opleiding voor te bereiden, moeten zij de basiskennis over de risico's in de installatie van Elia beheersen (procedures AVIx) en moeten zij een e-learning (in functie van het profiel van de werkleider) volgen.

Basiskennis

In functie van het profiel van de Werkleider dienen de opleidingen over de risico’s verbonden aan de werken binnen de hoogspanningsposten (AVIP), aan en in de nabijheid van kabels (AVIK) en op hoogspanningslijnen gekend te zijn. De naastliggende tabel geeft aan welke opleiding(en) verplicht zijn in functie van het profiel van de werkleider.

Hieronder vindt u de instructies die u dient te kennen om te slagen voor de testen:

Deze presentaties geven u de basisinformatie over de inhoud van deze instructies:

e-Learning

De werkleider dient de e-learnings aangepast aan zijn profiel te volgen voor zijn ééndaagse opleiding bij Elia ter voorbereiding van zijn kennistest.

Hieronder vindt u de e-learnings van de verschillende profielen. De details van elk profiel kunnen geraadpleegd worden onder het hoofdstuk “Wat zijn de verschillende certificaten voor een werkleider?”

Contact

Voor verdere vragen, gelieve de FAQ te raadplegen of contact op te nemen met de dienst Safety Support.

 

 Top