Belasting van het Elia-net

De kaart toont de huidige belasting op het Elia-net (paarse curve). Deze kan worden vergeleken met de netbelasting gemeten op de referentiedatum (blauwe curve)...

De belasting van het Elia-net is het resultaat van een berekening die gebaseerd is op de injecties van elektrische energie in het Elia-net. De totale belasting omvat de gemeten nettoproductie van de (lokale) elektriciteitscentrales die elektriciteit in het net injecteren met een spanning van minimum 30 kV alsook het saldo van de ingevoerde en de uitgevoerde hoeveelheid elektriciteit. Productie-installaties die zijn aangesloten op de distributienetten op een spanning lager dan 30 kV worden alleen in deze berekening van de belasting opgenomen als er een netto-injectie op het Elia-net wordt gemeten. De energie die nodig is om het water te pompen in de opslagreservoirs van de pompbekkencentrales die zijn aangesloten op het Elia-net wordt van de totale belasting afgetrokken.

De injecties afkomstig van de decentrale productie die energie injecteert in de distributienetten op een spanning lager dan 30 kV zijn niet allemaal opgenomen in de belasting van het Elia-net. De omvang van dit segment is de laatste jaren alsmaar toegenomen. Daarom heeft Elia beslist om de belastinggegevens aan te vullen met een vooruitzicht voor de totale Belgische elektrische belasting.

Het Elia-net omvat de netten op een spanning van minimum 30 kV in België plus het Sotel/Twinerg-net in het zuiden van Luxemburg.

total load