Gegarandeerde minimumprijs en wettelijk kader

De federale, de Vlaamse, de Waalse en de Brusselse regeringen hebben een regeling uitgewerkt waarbij de netbeheerders groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten moeten kopen tegen een gegarandeerde minimumprijs.

Elia voert als transmissienetbeheerder of als beheerder van het lokale transmissienet deze openbare dienstverplichtingen uit en heeft dus de verplichting om de groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten te kopen van producenten van hernieuwbare energie die daar om vragen. Het betreft certificaten uitgereikt door de verschillende Belgische regulatoren.

Ondersteuning op federaal niveau

"In zijn hoedanigheid als transmissienetbeheerder moet Elia de groenestroomcertificaten die worden aangeboden door producenten van hernieuwbare energie in België aankopen. De installaties die van deze federale ondersteuning kunnen genieten, zijn deze voor offshore windenergie, fotovoltaïsche installaties die voor 1 augustus 2012 in gebruik zijn genomen en installaties die elektriciteit produceren uit water of stromen. Dit federaal ondersteuningsmechanisme heeft een geldigheidsduur van 10 jaar na de ingebruikname van de installatie. Groenestroomcertificaten kunnen door de CREG, de VREG, de CWaPE of BRUGEL uitgereikt zijn."

Bron: Koninklijk besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

De gegarandeerde minimumprijzen zijn vermeld in het artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Ondersteuning in Vlaanderen

De netbeheerders moeten de groenestroomcertificaten kopen van producenten waarvan de installaties op hun net zijn aangesloten of op de gesloten distributienetten verbonden met hun net, voor zover de producent hierom verzoekt. Dit betekent dat Elia in zijn hoedanigheid van beheerder van het plaatselijk vervoernet voor Elektriciteit de Vlaamse minimumsteun moet toepassen voor productie-installaties die zijn aangesloten op het plaatselijk vervoernet (van 70 kV tot en met 30 kV) in het Vlaams Gewest. De minimumsteun wordt vastgelegd afhankelijk van de gebruikte energiebron, de gebruikte productietechnologie en de datum van indienstname. De datum van indienstname bepaalt ook de duurtijd van deze minimumsteun.

Bron: artikel 7.1.6 van het decreet houdende de algemene bepalingen betreffende het energiebeleid – “Het Energiedecreet”.

Meer informatie is beschikbaar op de website van VREG op https://www.vreg.be/nl/minimumprijs-voor-steuncertificaten

Ondersteuning in Wallonië

Elke producent van hernieuwbare energie of warmtekrachtkoppeling kan een deel of het geheel van de groenestroomcertificaten die hem zijn toegekend rechtstreeks aan de beheerder van het plaatselijke transmissienet verkopen aan een gegarandeerde minimumprijs.

De prijs van het groenestroomcertificaat waarvoor de beheerder van het plaatselijke transmissienet een aankoopverplichting krijgt opgelegd, wordt op € 65 vastgelegd (Besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007, art. 35).

Bron: artikel 40 van het Decreet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 24quinquies van het Besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de CWaPE op https://www.cwape.be/?lg=1&dir=3.5

Ondersteuning in Brussel

Zelfde ondersteuning als in Wallonië, maar de wettelijke basis verschilt uiteraard.

Bron: Artikel 28 van de Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer informatie is beschikbaar op de website van BRUGEL op https://www.brugel.brussels/acces_rapide/energies-renouvelables-11/vendre-les-certificats-verts-38