Toegangscontract

Na het indienen van de toegangsaanvraag ontvangt de aanvrager een toegangscontract. Dit regelt de rechten en plichten voor het gebruik van het Elia-net.

Het toegangscontract geldt voor alle toegangspunten waarvoor de toegangshouder toegang kreeg en die ingeschreven zijn in het register van toegangspunten. Het contract treedt pas in werking nadat een bankgarantie wordt neergelegd.

Huidig toegangscontract (van toepassing volgens de contractuele en wettelijke bepalingen; wijzigingen goedgekeurd door de beslissing van de CREG op 22 juni 2016 (referentie beslissing (B)160622-CDC-1538).

Oudere versies van het toegangscontract:

 


Toevoegen van toegangspunten

De toegangshouder kan Elia vragen om toegangspunten toe te voegen aan zijn het contract.

Deze toevoegingsaanvraag gebeurt als volgt:

  • de toegangshouder dient het daarvoor bestemde formulier (bijlage 2 van het toegangscontract) per e-mail in bij de dienst Customers Support & Services van Elia;
  • de aanvraag moet één maand voor de activering van de toegang voor deze toegangspunten bij Elia toekomen;
  • na ontvangst van de toevoegingsaanvraag brengt Elia de huidige toegangshouder, in wiens toegangscontract deze toegangspunten al aanwezig zijn, op de hoogte van deze verandering; 
  • als de aanvraag wordt goedgekeurd, past Elia het register van toegangspunten aan;
  • de nieuwe toegangshouder krijgt een bevestiging binnen de 15 werkdagen nadat Elia de aanvraag heeft ontvangen.

TopWijziging ARP of leverancier

Een toegangsverantwoordelijke (ARP) of leverancier wijzigen? Elke aanpassing moet aan Elia worden meegedeeld.

Deze wijziging gebeurt als volgt:

  • de toegangshouder gebruikt het voorziene formulier (bijlage 3, 3bis(a)3bis (b) of 3ter van het toegangscontract), met vermelding van de datum waarop de wijziging zal ingaan;
  • de mededeling moet minstens 5 werkdagen voor de wijziging ingaat bij de dienst Customers Support & Services van Elia toekomen.

TopMeerdere leveranciers en ARP’s per toegangspunt

Netgebruikers die op spanningsniveaus van 150 kV en hoger zijn aangesloten, kunnen meerdere ARP’s en leveranciers per toegangspunt hebben.

De modaliteiten voor een injectiepunt worden beschreven in bijlage 9 van het toegangscontract:

TopClosed Distribution System

Voor meer details, zie de productfiches: Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang (A8)

Het begrip ‘gesloten distributienet’ (of closed distribution system) vloeit voort uit artikel 28 van richtlijn 2009/70/EG. Het betreft een geografisch begrensd privé-net dat zich na de aansluiting van een gebruiker van het Elia-net bevindt en dat andere gebruikers bevoorraadt. Het moet door de bevoegde regulator gecertificeerd worden als gesloten distributienet.

Er zijn twee mogelijkheden:
  • de operaties of het productieproces van de gebruikers van dit net zijn geïntegreerd;
  • de elektriciteit wordt in hoofdzaak geleverd aan de beheerder van het gesloten distributienet of aan de daaraan verbonden bedrijven.

De industriële klanten die zich in dit gesloten distributienet bevinden hebben het recht om hun eigen energieleverancier en ARP (Access Responsible Party, toegangsverantwoordelijke) te kiezen, los van de energieleverancier en de ARP van de gebruiker van het Elia-net.

Wanneer een gebruiker van het Elia-net het statuut van beheerder van een gesloten distributienet verwerft, moeten verscheidene specifieke taken worden vervuld om de gebruikers binnen zijn gesloten distributienet in de praktijk toe te laten om vrij hun eigen leverancier en ARP te kiezen: tellingen, toewijzing van energie, beheer van het toegangsregister van het gesloten distributienet, meedelen van gegevens aan de marktspelers... Verscheidene van deze taken vereisen een samenwerking tussen Elia en de beheerder van dit gesloten distributienet.

De praktische modaliteiten van de samenwerking tussen de beheerder van het gesloten distributienet en Elia worden gedetailleerd weergegeven in 3 bijlagen bij het toegangscontract (in het Engels), bijlagen 1414bis en 14ter.

Bijlage 14 beschrijft de regels die gelden tussen Elia en de beheerder van het gesloten distributienet dat op het Elia-net is aangesloten.

Bijlage 14bis duidt de ARP aan die belast is met de opvolging van de niet-toegewezen energievolumes in het gesloten distributienet dat op het Elia-net is aangesloten.

Bijlage 14ter specificeert voor Elia de productie-eenheid binnen het gesloten distributienet waarop een CIPU-contract (Contract for the Injection of Production Units) van toepassing is en waarvan de energie tussen meerdere ARP’s wordt verdeeld, terwijl slechts één enkele ARP de injectienominatie van die eenheid uitvoert.

Top