Brabo


Het project Brabo kadert binnen de versterking van het Belgische elektriciteitsnetwerk en is noodzakelijk om de bevoorrading van gans België en in het bijzonder van het Zeehavengebied van Antwerpen te verzekeren.

Het project omvat enerzijds de verhoging van de importcapaciteit vanuit Nederland met de volgende lopende projecten in Zandvliet en Doel:

  • de installatie van een bijkomende dwarsregeltransformator in Zandvliet op de grens met Nederland
  • de opwaardering van de bestaande 150kV-lijn tussen Zandvliet en Doel naar een 380kV-lijn

Daarnaast voorziet Elia in de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn van 380kV tussen de bestaande hoogspanningsstations te Zandvliet en Lillo en het hoogspanningsstation Mercator in de gemeente Kruibeke.

Bij het bouwen van de nieuwe lijn moeten nieuwe masten en portieken geplaatst worden. Na de oversteek van de Schelde vanuit Lillo, zal de lijn vanaf Liefkenshoek op linkeroever verder aangesloten worden op de bestaande 150kV-lijn die hiervoor opgewaardeerd wordt naar 380kV tot aan het hoogspanningsstation Mercator (gelegen in Kruibeke).

Lees hieronder het laatste nieuws m.b.t. Brabo.

Laatste nieuws

Januari 2018

Nu Elia de werken op de Scheldelaan en in de Kruisweg weldra zal beëindigen, worden in januari de werken aan de bovengrondse 380-lijn van Brabo II opgestart. In deze fase vernieuwt en versterkt Elia de bestaande 150 kV-lijn langs de A12 tot een 380 kV-lijn. De hoogspanningslijn zal ter hoogte van Lillo de Schelde oversteken tot aan Liefkenshoek.

Om de overspanning mogelijk te maken, bouwt Elia twee nieuwe masten van 192 meter hoog op de Schelde-oevers. Die grote hoogte is nodig omdat de hoogspanningskabels de Schelde over een breedte van 1 km moeten overspannen en Elia hierbij rekening moet houden met het doorhangen van de lijnen en de nieuwe richtlijn die een veiligheidsafstand van 100 meter voor het scheepsverkeer voorschrijft.

Midden januari zijn onderaannemers Herbosch-Kiere & Eiffage Energie gestart met de voorbereidende werken zoals het plaatsen van de wegsignalisatie, het bouwen van een toegangsweg, het doorbreken van de dijk en de aanleg van een werk- en kraanplatform. Dit platform maakt het mogelijk om vanop het water werken uit te voeren. Vanaf april 2018 start de montage en opbouw van de pylonen. Die werken zullen ongeveer een jaar duren.

In het voorjaar van 2019 worden de lijnen tussen beide oevers van de Schelde getrokken en worden de masten afgewerkt met onder andere lichtbebakening. In 2020 zal Elia via deze overspanning de nieuwe 380kV-lijn op linker- en rechteroever rechtstreeks met elkaar verbinden.

December 2017

Elia heeft de werken in de Scheldelaan (N101) voor het kerstverlof beëindigd

Eind januari en eind maart 2018 keert Elia kort terug naar de Scheldelaan (N101) om de optische vezels te blazen, een lasput in de berm en een lasput in het fietspad aan het sluizencomplex te dichten. Het verkeer op de Scheldelaan (N101) zal geen hinder ondervinden van deze werken.

AWV werkt tegen eind januari 2018 het wegdek van de Scheldelaan (N101) boven het sluizencomplex volledig af. Dit deel van de Scheldelaan zal vanaf dan weer volledig toegankelijk worden in beide rijrichtingen. Daarnaast is AWV in januari ook onder het sluizencomplex met de vernieuwing van het wegdek van de Scheldelaan (N101) van start gegaan.

In het najaar van 2017 hebben de werken van AWV boven het sluizencomplex wat vertraging opgelopen. Hierdoor wordt de volledige vernieuwing van de Scheldelaan volgens de huidige planning pas eind mei 2018 afgerond. Indien de aannemer door slecht weer in januari en februari weinig kan werken, kunnen de werken uitlopen tot juli 2018.

Ook in de Kruisweg heeft Elia de werken afgerond. De Kruisweg werd terug volledig opengesteld voor het verkeer. In 2018 voert Elia kabelwerken uit in de richting van de hoogspanningspost Lillo en in de Tijsmanstunnel. Het verkeer zal hier geen hinder van ondervinden. Volgens de huidige planning zijn die werken eind februari 2018 klaar.

November 2017

Elia rondt vergunningstraject af voor Brabo II

Eind november verwierf Elia de stedenbouwkundige vergunning voor het project Brabo II in het Antwerpse havengebied. Daardoor kan Elia van start gaan met de werken. Begin januari starten de werken van de Scheldekruising ter hoogte van Liefkenshoek en Lillo. Daarnaast beginnen ook de werken voor het versterken van de bestaande hoogspanningslijn langs de A12 tussen Zandvliet en Lillo tot een 380kV-lijn.

Het project Brabo kadert binnen de versterking van het Belgische elektriciteitsnetwerk en is noodzakelijk om de bevoorrading van gans België en in het bijzonder van de Antwerpse haven te verzekeren. Het project omvat de verhoging van de importcapaciteit vanuit Nederland en de aansluiting op het hoogspanningsstation Mercator in Kruibeke.

Tijdens het vergunningstraject verspreidde Elia een informatiebrochure en werden de inwoners van Stabroek, Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Beveren uitgenodigd op infomarkten. Medewerkers van Elia gaven daar uitleg bij aan de hand van informatiepanelen en inwoners konden er terecht met al hun vragen.

September 2017

Twee extra minderhinder-maatregelen van kracht sinds 1 september

Sinds 1 september 2017 zijn twee nieuwe minderhinder-maatregelen voor de werken aan de Scheldelaan (N101) van kracht. AWV en Elia hebben ten zuiden van de parking aan Evonik een tijdelijke pendelparking aangelegd. Deze bijkomende park-and-ride (P+R) werd ingericht met suggestieve parkeerelementen en een fietsenstalling.
Daarnaast werd de middenberm van de Scheldelaan (N101) tussen het complex Lillo (nr.12) en de toegangsweg van Lillo-dorp verhard. Het collectief vervoer (-3,5 ton) mag de middenberm in beide richtingen gebruiken als busbaan. Met deze nieuwe maatregel willen Elia, AWV, Voka Antwerpen-Waasland en het Havenbedrijf het gebruik van collectief vervoer en de fiets stimuleren bij de werknemers van de havenbedrijven.
De extra minderhinder-maatregelen vloeiden voort uit het structureel bereikbaarheidsoverleg met de bedrijven langs de Scheldelaan.

 

 

Juli 2017 

Structureel overleg met bedrijven loont

Elia en AWV houden maandelijks een bereikbaarheidsoverleg met de bedrijven langs de Scheldelaan, Voka Antwerpen-Waasland en het Havenbedrijf. Tijdens deze overlegmomenten wordt de bereikbaarheid van de bedrijven tijdens de werken besproken en samen gezocht naar bijkomende minderhinder-maatregelen.

De voorbije maanden werden verschillende maatregelen uitgewerkt: aanpassing van werfsignalisatie en verkeerslichten voor een betere verkeersafwikkeling tijdens spitsuren, een overzichtelijke bereikbaarheidsfiche voor anderstalige vrachtwagenchauffeurs, een fietskaart met alle fietspaden en – oversteken ter hoogte van de werfzone, etc. Door op regelmatige tijdstippen de vragen en noden van de bedrijven op te vangen, slagen de projectpartners erin om de hinder tijdens de werken voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden. 

Mei 2017

Elia organiseert infomoment voor inwoners Lillo

Op 30 mei 2017 organiseerde Elia samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een infomoment voor de inwoners van Lillo-dorp. De inwoners kregen meer informatie over de bereikbaarheid van Lillo-dorp tijdens de laatste fase van de werken aan de Scheldelaan (N101) die in voege gaat vanaf 21 augustus 2017. Tijdens deze fase blijft Lillo-dorp bereikbaar vanuit het zuiden via een verharding van de middenberm van de Scheldelaan (N101).  Daarnaast werden de inwoners werden ingelicht over de werken van AWV aan de R2 ter hoogte van het complex Lillo (nr.12) in juli en augustus 2017.