Brabo


Het project Brabo kadert binnen de versterking van het Belgische elektriciteitsnetwerk en is noodzakelijk om de bevoorrading van gans België en in het bijzonder van het Zeehavengebied van Antwerpen te verzekeren.

Het project omvat enerzijds de verhoging van de importcapaciteit vanuit Nederland met de volgende lopende projecten in Zandvliet en Doel:

 • de installatie van een bijkomende dwarsregeltransformator in Zandvliet op de grens met Nederland
 • de opwaardering van de bestaande 150kV lijn tussen Zandvliet en Doel naar een 380kV lijn

Daarnaast voorziet Elia in de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn van 380 kV tussen de bestaande hoogspanningsstations te Zandvliet en Lillo en het hoogspanningsstation Mercator in de gemeente Kruibeke.

Bij het bouwen van de nieuwe lijn moeten nieuwe masten en portieken geplaatst worden. Na de oversteek van de Schelde vanuit Lillo, zal de lijn vanaf Liefkenshoek op linkeroever verder aangesloten worden op de bestaande 150kV lijn die hiervoor opgewaardeerd wordt naar 380kV tot aan het hoogspanningsstation Mercator (gelegen in Kruibeke).

Lees hieronder het laatste nieuws m.b.t. Brabo.

Laatste nieuws

Mei 2017

Openbaar onderzoek Brabo II

Elia heeft op 31 januari een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de Vlaamse overheid. De aanvraag heeft betrekking op het project Brabo II, met name het vernieuwen en versterken van de hoogspanningslijn naar 380 kV tussen het hoogspanningsstation Zandvliet, het hoogspanningsstation te Lillo en het punt Liefkenshoek.

Deze aanvraag heeft betrekking op meerdere terreinen gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen en de gemeenten Stabroek en Beveren. De aanvraag kan met inbegrip van alle betrokken percelen worden ingekeken bij de betrokken stads- en gemeentebesturen tijdens het openbaar onderzoek. Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen, Stabroek of Beveren en dit voor het einde van het openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 22 juni 2017.

Februari 2017 

Grote opkomst tweede infomoment bedrijven

In maart starten de werken aan de Scheldelaan en de Kruisweg. Daarom nodigden Elia en AWV op 8 februari 2017 de omliggende bedrijven uit voor een tweede infomoment. In totaal waren er meer dan 70 vertegenwoordigers van verschillende bedrijven aanwezig.

Tijdens een plenaire zitting kregen de aanwezigen de laatste stand van zaken mee voor de start van de werken. Zo werden ze geïnformeerd over de fasering van de werken, de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de bedrijven, de verschillende minderhinder-maatregelen en de verdere communicatie. Hierna konden de vertegenwoordigers van de bedrijven individueel vragen stellen aan de bereikbaarheidsadviseur en de projectverantwoordelijken van Elia en AWV.

 

We blijven in dialoog met stakeholders

In de voorbereidingsfase zette Elia al sterk in op een dialoog met de stakeholders. Tijdens de werken zetten we dit traject verder. Zo blijven onze projectleiders in contact met de omliggende bedrijven om hun bereikbaarheid te garanderen en organiseren we een infomoment voor de inwoners van Lillo in mei 2017.

Voor deze werken zet Elia samen met AWV een bereikbaarheidsadviseur in. De bereikbaarheidsadviseur neemt uw vragen op met de verantwoordelijke projectpartner en koppelt het antwoord terug. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de werken aan de Scheldelaan en Kruisweg kan u contact opnemen met Elia (zie tab ‘contact’ op deze projectpagina). Gedetailleerde uitleg over de heraanleg van de Scheldelaan vindt u terug op de website van Agentschap Wegen en Verkeer: www.wegenenverkeer.be/antwerpen. Hier kan u zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden van de voortgang van de werken.

Februari 2017

Elia organiseert 2de infomoment voor bedrijven

Elia en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nodigen op 8 februari 2017 de omliggende bedrijven uit voor een tweede infomoment over de werken aan de Scheldelaan (Havencentrum - Scheldelaan 444). Het Havenbedrijf Antwerpen en Voka Antwerpen-Waasland verlenen opnieuw hun partnerschap.
Elia en AWV informeren de bedrijven over de laatste stand van zaken naar aanleiding van de start van de werken. Zo worden de geactualiseerde fasering, afspraken over veiligheid en evacuatie, omleidingen en communicatie verder toegelicht.

Elia blijft in overleg met haar stakeholders

De voorbije maanden stelden de ingenieurs van Elia samen met de bedrijven een gedetailleerde fasering op die zoveel mogelijk rekening houdt met de toegang en bereikbaarheid van de bedrijven. Daarnaast werd het project besproken met verschillende betrokken partijen (stad, district, veiligheidsdiensten, etc.).
De omliggende gemeenten ontvingen artikels en kaartmateriaal om via de eigen infokrantjes en websites hun inwoners in te lichten over de werken en de bereikbaarheid.
De inwoners van Lillo ontvingen ook een bewonersbrief over de bereikbaarheid van hun woonkern tot eind augustus 2017. In mei 2017 wordt voor hen ook een infomoment georganiseerd. Hier lichten de projectpartners de bereikbaarheid van Lillo tijdens de rest van de werken (september 2017 – april 2018) toe.

Januari 2017

Startdatum verplaatst naar maart

De werken die Elia en het Agentschap Wegen en Verkeer plannen aan de Scheldelaan zullen, in tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd, ten vroegste in maart 2017 starten.
Momenteel werken Elia en AWV de fasering van de werken en het signalisatieplan verder uit. Dit plan bepaalt de bereikbaarheid van de omgeving tijdens de werken. Eens de planning van de werken en het signalisatieplan door alle betrokken partijen (politie, stad, etc.) is goedgekeurd, kunnen de werken starten.

December 2016

Op 12 december keurde de Vlaamse overheid het project-MER goed voor de bouw en exploitatie van de hoogspanningslijn Zandvliet-Lillo-Mercator. In het kader van de vergunningsprocedures voor Projects of Common Interest (PCI) zal Elia voor het einde van 2016 de stedenbouwkundige vergunning, de wegvergunning en de verklaring van openbaar nut aanvragen voor Brabo II.

November 2016

Op 24 november organiseert Elia een infomarkt voor alle inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Stabroek die meer wensen te weten over het Brabo II-project. Deze infomarkt gaat door op donderdag 24 november, doorlopend van 17u tot 20u in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo (Antwerpsebaan 140).

Alle informatie over het Brabo II-project vindt u terug in deze brochure.

Oktober 2016

De upgrade van de tweede hoogspanningslijn tussen Doel en Zandvliet is klaar en in dienst genomen op 25/10. De extra dwarsregeltransformatoren in Zandvliet zijn in november 2015 en juni 2016 in dienst genomen. Daarmee is de realisatie van de eerste fase in het Brabo-project een feit. Dat betekent dat er nu twee 380 kV-verbindingen zijn tussen Doel en Zandvliet, een belangrijke stap naar meer bevoorradingszekerheid tijdens de kritische fases in de winterperiode.

Juli 2016

Het gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het traject van Brabo II is definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 1 juli 2016 en bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 15 juli 2016.

Mei 2016

De Vlaamse Regering besliste principieel op 13 mei 2016 tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo - Liefkenshoek'. Het advies van de Raad van State wordt nog ingewonnen.

Februari 2016

Op 2 februari is de fase van de project-MER opgestart. In het project-MER worden de milieueffecten van het volledige tracé meer in detail bestudeerd en besproken. De volledige lijst van de milieueffecten die worden onderzocht, is te vinden in de ‘kennisgevingsnota’ die ter inzage ligt van 24/2 tot 25/3 bij de dienst MER van de Vlaamse overheid en de gemeenten die gelegen zijn in het projectgebied. Eerder werd de kennisgeving van de Project-MER al volledig verklaard op 15/2 door de Vlaamse overheid.

Januari 2016

Op 25 en 26 januari informeerde Elia, de inwoners van Beveren over het project Brabo. Net als in de andere betrokken steden en gemeenten gebeurde dit met een ‘infomarkt’. Geïnteresseerde inwoners konden op 25 en 26 januari terecht op de infomarkten in respectievelijk Haasdonk en Kallo. Medewerkers van Elia gaven er uitleg bij aan de hand van informatiepanelen en materialen die gebruikt zullen worden bij de latere werken. De inwoners hadden de kansen om hun vragen rechtstreeks aan de aanwezige medewerkers van Elia te stellen. De brochure die werd verspreid vindt u ook hier.

November 2015

Een half jaar sneller dan de oorspronkelijke planning, wordt de nieuwe dwarsregeltransformator in Zandvliet in dienst genomen. In totaal zijn er nu 4 van dit soort transformatoren aan de grens met Nederland waardoor Elia de kritische fases in de winterperiode beter kan opvangen. Stroom die uit Nederland wordt geïmporteerd zal dankzij de vierde transformator beter verspreid worden over het net. Dat betekent een belangrijke verbetering van de betrouwbaarheid van het hoogspanningsnet. Dat is nodig om meer stroom te kunnen importeren uit Nederland.

September 2015

Op 16 en 17 september informeerde Elia, de inwoners van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de inwoners van Stabroek over de geplande vernieuwing en versterking van de hoogspanningslijn langs de A12.

Het was geen klassieke hoorzitting maar een ‘infomarkt’ waarbij geïnteresseerde inwoners vrij konden komen en gaan, rondlopen tussen de informatie panelen en vragen stellen aan de medewerkers van Elia. U vindt de Brabo brochure.

Maart 2015

De Vlaamse overheid heeft het finale rapport van het MER-plan (milieueffectenrapport) voor de Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo - Liefkenshoek goedgekeurd.

Het goedkeuringsverslag en het goedgekeurde MER-rapport is gepubliceerd op de website www.mervlaanderen.be in de dossierdatabank onder het nr PL0128.

De volgende stap in het project is de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Juli 2014

De ontwerptekst van het Plan MER (milieueffectenrapport) werd op 30 juni 2014 bij de dienst MER ingediend. Op 5 augustus aanstaande zal de dienst MER een ontwerptekstbespreking organiseren.

U kan de richtlijnen ook terugvinden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, onder het dossiernummer PL0128.

Tijdens de ontwerptekstbespreking zullen de deskundigen de resultaten van hun onderzoek presenteren op basis van de ontwerpversie van het MER. De adviesinstanties en de gemeente / provincie krijgen de gelegenheid hun opmerkingen op deze ontwerpversie toe te lichten.

Februari 2014

Op basis van de ingediende opmerkingen van de bijkomende terinzagelegging voor het project Brabo, heeft de dienst MER de bijkomende richtlijnen opgesteld voor het onderzoek naar de milieugevolgen van het plan. Met behulp van deze bijkomende richtlijnen van de dienst MER, die Elia begin februari 2014 heeft ontvangen, wordt nu het milieueffectenrapport (plan MER) opgesteld.

Download hier de richtlijnen en aanvullende bijzondere richtlijnen voor de plan MER.

Elia verwacht haar definitieve milieueffectenrapport voor de zomer van 2014 te kunnen indienen.
Op basis van het plan-MER zal de vergunningsprocedure opgestart worden om het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan te laten vaststellen door de Vlaamse Regering. Voor meer informatie over de vergunningsprocedure, ga naar het onderdeel 'Vergunningen'.

Augustus 2013

De kennisgevingsnota met bijkomende, alternatieve tracés werd ingediend bij de administratie van de dienst MER (milieueffectrapport) en lag van 10 juni 2013 tot en met 9 augustus 2013 ter inzage bij de betrokken instanties. Elia organiseerde ook twee informatietentoonstellingen in juni in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeente Stabroek over het project en de inhoud van de kennisgevingsnota.

Januari 2013

De kennisgevingsnota van het project Brabo werd op 16 oktober 2012 ingediend bij de administratie van de dienst MER (milieueffectrapport) en van 23 november 2012 tot en met 22 januari 2013 ter inzage gelegd.

In navolging van die kennisgeving werd Elia gevraagd een aantal bijkomende alternatieven voor het traject op Rechteroever te bestuderen, als aanvulling op het bestaande plan-MER dossier. Hiertoe diende Elia een nieuwe kennisgevingsprocedure op te starten.

Project Brabo zorgt voor de versterking van het hoogspanningsnet en de bevoorradingszekerheid van de Antwerpse haven en België.

Het project bestaat uit drie delen:

Brabo I: De verbinding Doel-Zandvliet en onderstation Zandvliet
De upgrade van de tweede hoogspanningslijn tussen Doel en Zandvliet is klaar en in dienst genomen op 25/10. De extra dwarsregeltransformatoren in Zandvliet zijn in november 2015 en juni 2016 in dienst genomen. Dit is een belangrijke stap naar meer bevoorradingszekerheid tijdens de kritieke fases in de winterperiode.   

Brabo II: De verbinding Zandvliet-Lillo-Liefkenshoek
Op Rechteroever wordt in het Antwerpse stadsdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeente Stabroek de bestaande 150 kV hoogspanningslijn versterkt door een 380 kV verbinding. De verbinding volgt het huidige tracé langs de A12 tussen de hoogspanningsstations van Zandvliet (nabij BASF) en Lillo (nabij de Liefkenshoektunnel). Deze verbinding steekt de Schelde over en bereikt Linkeroever in Beveren, waar ze aangesloten wordt op een bestaande 380 kV verbinding (Doel-Mercator).

Brabo III: Verbinding Liefkenshoek – Mercator
Vanaf Liefkenshoek wordt de bestaande 150 kV-verbinding gemoderniseerd en opgewaardeerd tot 380kV. Deze lijn loopt over een lengte van 19 kilometer van Liefkenshoek (gemeente Beveren), via het hoogspanningsstation Kallo (gemeente Beveren), tot het hoogspanningsstation Mercator (gemeente Kruibeke).

Nut

Project Brabo is essentieel voor de verdere economische groei van de Antwerpse haven en noodzakelijk voor de zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading in het hele land en zelfs voor West-Europa.

Het project biedt belangrijke voordelen:
 
 1. Op lokaal niveau verhoogt het de capaciteit om het toenemende elektriciteitsverbruik in de Antwerpse haven te voeden. De zekerheid van de elektriciteitstoevoer voor iedereen is het gevolg. Bovendien zullen nieuwe productie-eenheden op het net kunnen worden aangesloten.
 2. Op nationaal en internationaal niveau versterkt het de Noord-Zuid-as van het internationale Europese interconnectienet. Dit verbetert de mogelijkheden tot internationale marktwerking en vermindert de afhankelijkheid van het Belgische productiepark.

Context

Het 380 kV net is de ruggengraat van het hoogspanningsnet en vormt de verbinding met het Europese transmissienet. Een historisch knooppunt van dit net bevindt zich nabij de economisch expansieve regio van de Antwerpse haven. De laatste grote netinvesteringen in deze regio dateren echter uit de jaren 1970.
Er is dus nood aan een versterking van het net. Dit om de zekerheid van de elektriciteitstoevoer te waarborgen, de mogelijkheid te voorzien om nieuwe productie-eenheden aan te sluiten en te voldoen aan het toenemende elektriciteitsverbruik in deze groeipool. Bovendien is deze netversterking ook noodzakelijk voor een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading in het hele land en zelfs voor West-Europa.

Vooraleer Elia kan overgaan tot de bouw van de nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn, dient ze over een aantal vergunningen te beschikken.

Vooruitgang

De eerste stap in het vergunningsproces is een plan-milieueffectenrapportage (plan-MER) waarbij, vóór de aanvang van de werken, de milieugevolgen van het plan bestudeerd, besproken en geëvalueerd worden.

De kennisgevingsnota van het project Brabo werd op 16 oktober 2012 ingediend bij de administratie van de dienst MER (milieueffectrapport) en van 23 november 2012 tot en met 22 januari 2013 ter inzage gelegd.

In navolging van die kennisgeving werd Elia gevraagd een aantal bijkomende alternatieven voor het traject op Rechteroever te bestuderen, als aanvulling op het bestaande plan-MER dossier. Hiertoe diende Elia een nieuwe kennisgevingsprocedure op te starten.

De kennisgevingsnota met de bijkomende alternatieve trajecten lag tot 9 augustus 2013 ter inzage bij de betrokken instanties. Elia organiseerde hieromtrent ook twee informatietentoonstellingen in juni 2013 in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeente Stabroek.

Op basis van de ingediende opmerkingen van de bijkomende terinzagelegging voor het project Brabo, heeft de dienst MER de bijkomende richtlijnen opgesteld voor het onderzoek naar de milieugevolgen van het plan. Met behulp van deze bijkomende richtlijnen van de dienst MER, die Elia begin februari 2014 heeft ontvangen, werd het Plan milieueffectenrapport (plan-MER) opgesteld. Het definitieve plan-MER werd goedgekeurd in maart 2015. Op basis van het plan-MER werd een procedure opgestart om het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan te laten vaststellen door de Vlaamse regering. De Vlaamse Regering besliste principieel op 13 mei 2016 tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo - Liefkenshoek'. De definitieve vaststelling van het GRUP door de Vlaamse Regering vond plaats op 1 juli 2016.

Volgende stappen

PROJECT-MER

Het project-MER is het milieueffectenrapport dat moet worden opgemaakt over het te realiseren project. In het project-MER worden de milieueffecten bestudeerd en geëvalueerd op basis van de gekozen tracés en uitvoeringen. Daarbij komen bijvoorbeeld aan bod: type, hoogte, reikwijdte en inplanting van de masten, types geleiders, werkmethode,.... Het project-MER wordt opgemaakt na een publieke consultatie over de kennisgevingsnota die een overzicht geeft van de te bestuderen effecten op projectniveau.

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

De stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd bij de Vlaamse overheid. De stedenbouwkundige ambtenaren van de betrokken provincies zullen advies inwinnen bij de betrokken instanties en betrokken steden en gemeenten en deze zullen een openbaar onderzoek op het terrein organiseren. Dit openbaar onderzoek duurt 60 dagen.

WEGVERGUNNING EN VERKLARING OPENBAAR NUT

De procedure voor de wegvergunning en een verklaring van openbaar nut loopt bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, gelijktijdig met de procedure voor de stedenbouwkundige vergunning. Bij het doorlopen van de procedure voor verklaring van openbaar nut wordt een openbaar onderzoek georganiseerd bij alle eigenaars van percelen waarop een mast zal worden neergezet.

UITVOERING VAN DE WERKEN

De werken starten vanaf 2017.
 

Overzicht werken

Voor meer gedetailleerde informatie over de werken aan de Scheldelaan en de Kruisweg, klik hier.

Brabo I 

 1. Met de nieuwe dwarsregeltransformator in Zandvliet wordt stroom die uit Nederland komt, beter verspreid over het net. Zo een transformator is te vergelijken met een kraantje dat de toevoer aan stroom regelt. In totaal zijn er nu vier van dit soort transformatoren aan de grens met Nederland.
 2. De bestaande 150 kV-hoogspanningslijn tussen Zandvliet en Doel werd versterkt naar 380 kV. Dat betekent dat er nu twee 380 kV-verbindingen zijn tussen Doel en Zandvliet, wat belangrijk is om onder bepaalde omstandigheden meer stroom te kunnen invoeren vanuit Nederland.
Brabo II Tussen Zandvliet, Lillo en Liefkenshoek wordt de huidige lijn vernieuwd en versterkt van 150 kV naar 380 kV op het bestaande traject langs de A12. Via een nieuwe oversteek gaat de lijn over de Schelde tot de Liefkenshoek. Welke werken worden uitgevoerd?
 • Het verwijderen van de geleiders op de bestaande 150 kV-lijnen Lillo-Zandvliet en Kallo-Doel.
 • Het afbreken van de bestaande 150 kV-masten en realiseren van de nieuwe 380 kV-masten.
 • Het trekken van nieuwe geleiders op de nieuwe 380 kV-masten.
 • Het realiseren van een vermindering van de elektromagnetische velden door het wisselen van de fasevolgorde ter hoogte van de lijnafdalingen naar de hoogspanningspost Lillo.

Brabo III
De nieuwe 380 kV-oversteek bereikt Linkeroever in Beveren. Daar worden nieuwe masten geplaatst op de Scheldeoever ter hoogte van Liefkenshoek, nabij de terreinen van Katoennatie. Op grondgebied van de gemeente Beveren komt er dus maar een heel kort stukje nieuwe lijn. Deze lijn loopt over een lengte van 19 kilometer van Liefkenshoek, via het hoogspanningsstation Kallo, tot het hoogspanningsstation Mercator.

Vanaf Liefkenshoek maakt Elia immers optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur. De bestaande 150 kV-verbinding zal worden gemoderniseerd en opgewaardeerd tot 380 kV. Deze lijn loopt over een lengte van 19 kilometer van Liefkenshoek (gemeente Beveren), via het hoogspanningsstation Kallo (gemeente Zwijndrecht), tot het hoogspanningsstation Mercator (gemeente Kruibeke).

Werken Scheldelaan en Kruisweg

Aanleg 2x150 kV-kabels onder Scheldelaan en Kruisweg

Scheldelaan (Lillo – Noordland)

Van maart tot december 2017 legt Elia twee ondergrondse 150kV-kabels aan vanaf het hoogspanningsstation Noordland (Zandvliet) tot het hoogspanningsstation Lillo, gelegen aan de R2 (afrit 12). De nieuwe kabels tussen de hoogspanningsstations Noordland en Lillo worden aangelegd onder het wegdek van de Scheldelaan, aan de kant van de bedrijven.

Aansluitend op de werkzaamheden van Elia zal het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek van de Scheldelaan vernieuwen in de richting van Zandvliet. Zowel tijdens de werken van Elia als die van AWV zijn de twee rijstroken richting Zandvliet afgesloten voor het verkeer. Volgens de huidige planning duren alle werken samen tot april 2018.

Kruisweg (Lillo – Oorderen)

Van maart 2017 tot januari 2018 legt Elia ook twee ondergrondse 150kV-kabels aan vanaf het hoogspanningsstation Lillo tot het overgangsstation Oorderen, gelegen langs de verkeerswisselaar A12/R2. De werken starten in Lillo in de bermen langs de weg richting de Frans Tijsmanstunnel. Na doorgang in de leidingenkokers van de Frans Tijsmanstunnel worden de kabels onder het wegdek van de Kruisweg gelegd tot aan de nieuwe brandweerkazerne. Van daaruit gaan de werken via een ondergrondse boring onder de verkeerswisselaar A12/R2 door tot in het overgangsstation Oorderen. In de Kruisweg wordt er ook gewerkt aan de kant van de bedrijven. Bij deze werken is AWV niet betrokken en zal Elia zelf het wegherstel uitvoeren.

Fasering

De werken zijn onderverdeeld in verschillende werfzones en worden uitgevoerd in verschillende fasen.

De werken starten gelijktijdig op twee locaties op de Scheldelaan: ter hoogte van het hoogspanningsstation Noordland in Zandvliet en ten zuiden van het sluizencomplex. Elia breekt telkens over een strook van ongeveer 1 kilometer het wegdek op en legt de kabels aan. Wanneer Elia de werken in een strook heeft afgerond, schuift Elia op naar de volgende strook. AWV vernieuwt telkens achter Elia het wegdek van de vorige strook. Ook in de Kruisweg werkt Elia volgens hetzelfde principe vanaf het hoogspanningsstation Lillo tot aan het hoogspanningsstation Oorderen.

 

Hinder en bereikbaarheid

Scheldelaan

 • Tijdens de werken (van zowel Elia als AWV) kan het verkeer op de Scheldelaan tussen sluizencomplex en het complex Lillo enkel richting Antwerpen rijden.
 • Tussen het sluizencomplex en Zandvliet is verkeer in twee richtingen mogelijk.
 • Verkeer van onder het sluizencomplex richting Zandvliet wordt omgeleid via de R2 en de A12

 

Kruisweg

 • Het verkeer richting Lillo wordt omgeleid via de Antwerpsebaan.
 • Verkeer richting Nederland blijft mogelijk.

Waarom niet overal tweerichtingsverkeer?

 • Veiligheid : afslaand verkeer naar bedrijven op een veilige manier organiseren zonder dat doorgaand verkeer wordt gehinderd.
 • Doorstroming : het doorgaand verkeer wordt te veel gehinderd als afslaand verkeer voor bedrijven de tegenliggende verkeersstroom kruist.
 • Technische beperkingen : tweerichtingsverkeer met afslagstroken vergt bijkomende doorsteken over de middenberm en dat is op veel plekken onmogelijk door leidingen, installaties of overwegen.

Toegang tot bedrijven

 • De bedrijven langs de werfzones zijn tijdens de werken maximaal toegankelijk.
 • In overleg met het individueel bedrijf worden de werken ingepland of alternatieve toegangen gezocht.

Meer informatie en communicatie

Digitale nieuwsbrief informeert u

Wilt u de werken op de voet volgen? Schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief die Elia samen met AWV verspreidt via http://wegenenverkeer.be/werken/kabelwerken-elia-en-vernieuwing-wegdek-awv-scheldelaan-n101-richting-nederland . Klik rechts bovenaan op de omslag.

Vragen of opmerkingen?

Bij vragen of suggesties kunt u contact opnemen met de bereikbaarheidsadviseur die AWV ter beschikking stelt voor deze werf. De bereikbaarheidsadviseur zal zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de werken als contactpunt en brugfiguur optreden. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be . De bereikbaarheidsadviseur neemt jouw vraag op met de verantwoordelijke projectpartner en koppelt naar jou terug.

 

Top

Verschillende alternatieven onderzocht op hun impact

De eerste stap in het vergunningsproces van de nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn is een plan-milieueffectenrapportage (plan-MER) waarbij, vóór de aanvang van de werken, de milieugevolgen van het plan bestudeerd, besproken en geëvalueerd worden. Verschillende tracés werden daarbij onderzocht.

nieuwe lijn

HET BASISTRACÉ

Initieel stelde Elia voor de verbinding tussen Zandvliet en Liefkenshoek een tracé voor, dat voornamelijk in havengebied is gelegen. De lijn vertrekt vanuit het hoogspanningsstation Zandvliet, loopt over de terreinen van BASF, steekt daarna de Zandvliet- en Berendrechtsluis over en loopt vervolgens langs de Europaterminal richting Scheldelaan. Langs de Scheldelaan gaat ze verder over de bedrijventerreinen van Monsanto, Oiltanking Stolthaven, het Provinciaal Havencentrum en Evonik Degussa Antwerpen nv. De lijn sluit van daar aan op het hoogspanningsstation in Lillo, ter hoogte van de oprit naar de R2 en de Tijsmanstunnel, alvorens de Schelde over te steken in de richting van Liefkenshoek.

ALTERNATIEF 8BIS BETER VOOR HET MILIEU

Bij de beoordeling van de verschillende mogelijke tracés scoorde tracé 8bis beter dan het basistracé en de andere alternatieven. Alternatief 8bis bevindt zich (net zoals alternatief 8) grotendeels buiten het havengebied. Bij dit tracé wordt de bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningslijn ten oosten van de A12 gerecupereerd en zal de bestaande lijn op een andere locatie ondergonds worden aangelegd. Het tracé wijkt af van de bestaande lijn waar deze bewoning kruist. Daar wordt de lijn meer naar het westen verplaatst richting A12. Het aantal te overspannen woningen vermindert hierdoor ten opzichte van de huidige situatie.

DE ANDERE ONDERZOCHTE ALTERNATIEVEN

Naast het basistracé en alternatief 8bis werden na een eerste selectie nog 5 alternatieven op hun milieu-impact onderzocht. Geen van deze alternatieven scoorde beter dan alternatief 8bis.
 • Alternatief 1: Dit tracé wijkt gedeeltelijk af van het basistracé ter hoogte van de bestaande hoogspanningslijn Lillo-Solvay. Alternatief 1 blijft ten westen van deze bestaande lijn en bevindt zich dichter bij Lillo. Deze verbinding zou langsheen Fort Lillo lopen. Het dorpszicht van Lillo was hier een belangrijk aandachtspunt.
 • Alternatief 2: In dit tracé is een nieuwe 380 kV-verbinding voorzien aan de overzijde van de Scheldelaan, op de plaats van de huidige 150 kV-verbinding tussen Solvay en het hoogspanningsstation Lillo.
 • Alternatief 5: Dit tracé voorziet in de ondergrondse aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding ter hoogte van het sluizencomplex Berendrecht- en Zandvlietsluis.
 • Alternatief 6: Uit bekommernis over een mogelijke interferentie van de hoogspanningslijn met de radarsystemen en de navigatieapparatuur van de schepen die de Berendrecht- en Zandvlietsluis binnenvaren, had de dienst MER aan Elia gevraagd om een bijkomend alternatief te onderzoeken. Ten opzichte van het basistracé voorziet alternatief 6 in een een meer oostelijke kruising van de Berendrecht- en Zandvlietsluis.
 • Alternatief 8: Net zoals bij alternatief 8bis zou de bestaande 150 kV-infrastructuur langs de A12, worden gemoderniseerd en opgewaardeerd tot 380 kV. In tegenstelling tot alternatief 8 bis voorziet alternatief 8 geen afwijking van het bestaande tracé ter hoogte van de bebouwing.
Het plan-MER waarin de verschillende tracés worden beoordeeld vindt u terug op de website www.mervlaanderen.be in de dossierdatabank onder het nr PL0128.
Heb je vragen? Contacteer ons 
 • via email: brabo@elia.be
 • via telefoon: 0800 11 089 (tijdens kantooruren)

Contactpersoon Brabo binnen Elia: