Werken nabij onze installaties

Plant u werken in de nabijheid van onze installaties? Er zijn specifieke maatregelen te nemen op het vlak van veiligheid.

Voor alle werken op minder dan 100 meter van een hoogspanningsinstallatie moet u vooraf contact opnemen met een van de Contact Centers van Elia. Zij beschikken over alle noodzakelijke informatie om de werken in alle veiligheid te laten verlopen. Inzake de oprichting van windturbines dient u rekening te houden met een invloedszone van 500 meter !

Het contacteren van onze diensten is ook van belang voor de eventuele aansprakelijkheid. Aannemers die werken willen uitvoeren in de nabijheid van leidingen die gevaarlijke producten vervoeren, nabij hoogspanningslijnen of ondergrondse elektriciteitskabels zijn verplicht om deze werken aan de betrokken netbeheerders te melden om zo de plannen van hun installaties te verkrijgen. Anders kan een aannemer bij een ongeval aansprakelijk worden gesteld voor alle letsels, beschadigingen en voor de eventuele stroomonderbrekingen die hierdoor werden veroorzaakt. Meer info over deze verplichting vindt u onder Melding van werken in de nabijheid van onze installaties.

Bouwen

Voor gebouwen in de buurt van een hoogspanningslijn gelden wettelijk vastgelegde hoogtebeperkingen. De toegestane hoogte hangt af van de positie van de kabels die kan variëren naargelang de aard van de verbinding, omgevingsfactoren (wind en temperatuur) en de afstand tussen de twee pylonen. Vóór de start van een project of vóór het afleveren van een bouwvergunning moet u altijd het Contact Center van de betrokken regio raadplegen, om na te kijken of het project compatibel is met onze installaties. Het Contact Center zal u ook de veiligheidsmaatregelen doorgeven die u bij de werkzaamheden in acht moet nemen.

Ook overheden, architecten, notarissen en studiebureaus kunnen een beroep doen op de expertise van Elia. Dit gebeurt het best zo vroeg mogelijk tijdens het project.

Werken met hoge werktuigen

Wilt u werken met een kraan, hoogwerker, graafmachine of een ander lang werktuig (zoals een ladder)? Dan dient u één van onze Contact Centers te raadplegen. Zij weten welke veiligheidsmaatregelen u kan en moet nemen. Dit geldt ook voor dakwerken of stellingwerken op minder dan 100 meter van een luchtlijn.

Respecteer steeds de veiligheidsafstanden en pas volgende regels toe:

  • Hou rekening met de wind en met mogelijke bewegingen van de lijn en de machines.
  • Zorg dat een persoon aanwezig is, die erover waakt dat de voorgeschreven veiligheidsafstand steeds wordt gerespecteerd tijdens de werken.
  • Ook leveringen van materiaal moeten op veilige afstand van een hoogspanningslijn gebeuren.
  • Het is absoluut noodzakelijk dat iedereen op de werf zich bewust is van de risico's en de veiligheidsmaatregelen goed kent.

Graafwerken/ophogingen

Wie graafwerken/ophogingen wil uitvoeren moet er zeker van zijn dat er geen ondergrondse hoogspanningskabels liggen op de plaats van de werken. Meer info over deze verplichting vindt u onder Melding van werken in de nabijheid van onze installaties.

Graafwerken/ophogingen in de buurt van hoogspanningsmasten (minder dan 15 meter) kunnen gevolgen hebben voor de stabiliteit van de masten. Speel zeker en neem ook hiervoor contact op met onze diensten.

Lees ook de brochure “Werken in de nabijheid van ondergrondse hoogspanningskabels”. De brochure bevat de elementaire veiligheidsregels en praktische tips voor elke fase van het werk: voorbereiding, uitvoering en afwerking.

Landbouw

Ook bij werken met hoge landbouwvoertuigen (zoals sproeimachines of maaidorsers) onder hoogspanningslijnen moet erover worden gewaakt dat de geleiders en de pylonen niet te dicht worden benaderd. Vraag dus vooraf inlichtingen bij onze Contact Centers.

Windturbines

Indien u windturbines wenst op te richten, dient u eveneens het advies van Elia te vragen. In een zone van 500 meter kunnen windturbines invloed uitoefenen (o.a. trillingen) en een risico vormen (o.a. valgevaar, ijsworp,...) met betrekking tot hoogspanningslijnen, masten en hoogspanningsstations en kunnen specifieke richtlijnen van kracht zijn.