Publieke consultatie over toekomstige organisatie van de coördinatie van assets voor netwerkoperaties en marktprocedures conform EU richtlijnen


11-12-2017

De documenten ter consultatie verduidelijken de toekomstige coördinatie van assets voor netwerkoperaties en marktprocedures. Specifiek beschrijven de design nota’s de rollen en verantwoordelijkheden (zoals omschreven in de Europese richtlijnen), de vernieuwde procedures voor onbeschikbaarheidsplanning en programmatie van assets alsook de bieding en benutting van flexibiliteit voor redispatching door ELIA in het kader van congestiebeheer.

Eveneens de impact van congestierisico’s op het net op de levering van evenwichtsdiensten wordt toegelicht.

Dit voorstel is het resultaat van een analyse en uitvoerige bespreking met de relevante belanghebbenden in de iCAROS Task Force (integrated Coordination of Assets for Redispatching and Operational Security).

De consultatie beoogt om formele feedback te krijgen van de belanghebbende partijen met betrekking tot de designprincipes en specifiek de wijzigingen die op basis hiervan worden voorgesteld in het Federaal Technisch Reglement.

In een volgend stadium zal ELIA de design verder uitwerken en het traject ter implementatie van de design ontwikkelen in samenwerking met de verschillende betrokken partijen.

Stakeholders worden gevraagd om hun opmerkingen, bezorgdheden en suggesties aangaande de voorgestelde design aan ELIA door te geven via het online formulier op de ELIA website.

Dit kan in de consultatieperiode die loopt van 11 december 2017 tot en met 15 januari 2018 (18h00).

Het consultatiedocument en meer informatie zijn beschikbaar op de Elia publieke consultatie webpagina.