Facturatie

De toegangsh ouder beschikt over een factuursimulator. Hij kan zijn facturen raadplegen met de tool Invoice Viewer binnen Customer Hub. Het facturatiegedeelte omvat de factuur zelf in pdf-formaat en de bijhorende bijlagen.

De toegangshouder ontvangt voor elke maand een basisfactuur gevolgd door een regularisatiefactuur. In deze facturen voor de toegang tot het net worden de tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur, het beheer van het elektrisch systeem, de compensatie van onevenwichten (in het bijzonder via reservevermogens en black-start) en de marktintegratie toegepast.

Meer over de tarieven voor de toegang tot het net 

De basisfactuur

De basisfactuur is een vorm van voorafbetaling voor de diensten die Elia levert tijdens een bepaalde maand (maand M). Ze wordt verstuurd aan het einde van maand M-1.

 

 

De regularisatiefactuur

Een definitieve afrekening wordt verstuurd midden maand M+1 voor de dienstverlening van maand M. De regularisatiefactuur houdt rekening met de bedragen die al gefactureerd zijn in de basisfactuur voor de betreffende maand.

Factuurbijlage