Gouy - Ville-sur-Haine


Juli 2018

Beëindiging van de werken en inbedrijfstelling

Reeds een aantal maanden zijn de teams van Elia werken aan het uitvoeren die deel uitmaken van het project Gouy-Ville-Sur-Haine.

In de provincie Henegouwen moet de elektriciteitsvoorziening worden versterkt. Dit project draagt daartoe bij door de aanleg van een nieuwe ondergrondse lijn van 150kV. Deze lijn verbindt de post van 380/150/70 kV van Gouy met de post van 150/70kV van Ville-sur-Haine. Andere projecten zullen ook op deze behoefte inspelen: de installatie van een derde transformator-injector van 380/150kV te Courcelles alsook de aanleg van een nieuwe lijn van 150kV tussen de posten van Courcelles en Gouy.

Met haar investeringen ondersteunt Elia de lokale economische ontwikkeling door haar net aan de behoeften die in de regio werden geïdentificeerd aan te passen.

De teams van Elia zijn bijna klaar met de uitvoering van de verschillende werfgedeelten. Elia houdt eraan om zoveel mogelijk de timing van haar projecten te respecteren en heeft onvoorziene omstandigheden goed kunnen opvangen. De verschillende lijnen en posten zijn vandaag in gebruik.

Elia houdt eraan om iedereen te bedanken die ertoe heeft bijgedragen dat de vooropgestelde timing voor de inbedrijfstelling van deze lijn gerespecteerd kon worden.

September 2017 

Samenwerking staat centraal in het succesverhaal van Elia

 

 

Voor Elia is het een prioriteit om een sterk partnerschap aan te gaan met de talrijke partners van haar infrastructuurprojecten. Een echt teamwerk dat de onderneming heeft willen benadrukken in het kader van de aanleg van een ondergrondse 150kV-verbinding tussen het 380/150/70kV-hoogspanningsstation in Gouy en het 150/70kV-hoogspanningsstation in Ville-sur-Haine.

 

Op 26 september nodigde Elia de vertegenwoordigers van de gemeenten die betrokken zijn bij het project Gouy-Ville-sur-Haine uit voor een toch wel uitzonderlijk werfbezoek. Samen met de teamleden van Elia konden ze op het terrein de zichtbare resultaten vaststellen van deze bijzonder goede samenwerking: de werken verlopen zoals gepland en zouden in december 2017 klaar moeten zijn.

 

Naast de andere deskundigen hebben de teams van DGO1 (wegen en gebouwen), DGO2 (mobiliteit en waterwegen) en DGO4 (gewestplanning) van de Waalse openbare dienst (Service Public de Wallonie) hun onmisbare expertise en vakkennis in de schaal gelegd om de doelstellingen van Elia te verwezenlijken. Meer dan 50 personen waren tijdens de zomer van 2016 actief op de werf. Hun professionalisme en hun flexibiliteit hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes van dit omvangrijke project, en dit binnen de geplande deadlines en in samenwerking met alle betrokken partijen.

 

Het project Gouy-Ville-sur-Haine past binnen het kader van de opwaardering van de projecten en geplande investeringen in Henegouwen om tegemoet te komen aan de groeiende noden van de industrie. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de economische groei van het Waalse Gewest, maar ook om een betrouwbare en duurzame stroomvoorziening voor deze regio te garanderen.

 

Het is duidelijk dat de acties die de transmissienetbeheerder in deze richting heeft ondernomen, minder succes hadden gekend zonder de doeltreffende en constructieve samenwerking met de verschillende projectbeheerders.

  

Het project 

In de regio van Henegouwen moet tegen 2018 de voeding worden versterkt. Het project Gouy – Ville-sur-Haine speelt daarop in met de aanleg van een nieuwe ondergrondse lijn van 150 kV tussen de post van 380/150/70 kV in Gouy en de post van 150/70 kV in Ville-sur-Haine.

Andere projecten zullen op korte termijn ook op die behoefte inspelen: er komt een derde transformator-injector van 380/150 kV in Courcelles en een nieuwe lijn van 150 kV tussen de posten van Courcelles en Gouy.

De ondergrondse lijn zal een bedrijfsspanning van 150 kV hebben en een transmissiecapaciteit van 295 MVA (megavoltampère). Hij zal een afstand van 24 km overbruggen en door zes gemeenten lopen:

 • Courcelles
 • Seneffe
 • Manage
 • La Louvière
 • Le Roeulx

   

Elia, partner van de Waalse industriële ontwikkeling

De bevoorradingszekerheid van een regio en de toegang tot een betrouwbaar elektriciteitsnet aangepast aan de vraag van de grote afnemers, zijn doorslaggevende factoren voor investeerders wanneer ze locaties bepalen voor nieuwe projecten. In dat kader hebben de Belgische en gewestelijke autoriteiten aan Elia de opdracht toevertrouwd om de meest relevante investeringen te doen zodat het net is aangepast aan de ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt.

De Henegouwse projecten en investeringsplannen werden herzien om te beantwoorden aan een groeiende vraag komende van de bedrijven. Sommige werden met enkele jaren vervroegd.

Het project tussen Gouy en Ville-sur-Haine is noodzakelijk voor de verdere economische groei van het gewest, maar ook om een betrouwbare en duurzame elektriciteitsvoorziening te verzekeren in de regio.

Elia investeert 15 miljoen euro in het project Gouy - Ville-sur-Haine, in het kader van het federale ontwikkelingsplan 2015-2025, dat is goedgekeurd door de minister van Energie.

Plaatselijke en nationale voordelen

Plaatselijk zal de nieuwe lijn het groeiende elektriciteitsverbruik opvangen dat gepaard gaat met de economische ontwikkeling in Henegouwen. Daardoor zal iedereen meer bevoorradingszekerheid genieten.

Op nationaal niveau wordt het net versterkt. Zo worden de internationale marktopportuniteiten vergroot.

Door te investeren in dit omvangrijke project, stelt Elia het net en zijn infrastructuur veilig voor de komende 80 jaar.

Volgens zijn infrastructuurbeleid voldoet Elia altijd aan de strengste norm die van kracht is op het ogenblik dat nieuwe infrastructuren worden aangelegd. In het project Gouy - Ville-sur-Haine zal Elia de beste beschikbare technologieën inzetten.

Planning

 

 1. Start van de studie- en ontwerpfase.
 2. Aanvraag van vergunningen.
 3. Alle vergunningen werden afgeleverd in juli 2016. Start van de werkzaamheden.
 4. Dankzij een uitstekende coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten en het team van Elia-team, konden de voorziene termijnen worden nageleefd. Het einde van de werkzaamheden is voorzien in december 2017.

Werken 

Elia verbindt zich ertoe alle mogelijke maatregelen te treffen om tijdens dit grootscheepse project altijd ieders veiligheid te vrijwaren en de impact van de werkzaamheden alsook de hinder voor de inwoners en de omgeving tot een minimum te beperken.

Doorgaans voert Elia de installatiewerken voor een nieuwe ondergrondse lijn in 4 fasen uit.

 • Een ondergrondse hoogspanningslijn wordt in stukken van 950 tot 1250 m lang aangelegd. Er worden sleuven van 1 meter breed en 1,45 meter diep gegraven, met de nodige stutting over de hele lengte.

 • Zodra een stuk volledig openligt, worden in de sleuf kabels met een beschermende polyethyleenmantel getrokken.

 

  

 

 • Na de plaatsing van de kabels worden de sleuven weer gedicht.
 • Tot slot wordt de locatie van de werken in de oorspronkelijke staat hersteld.
 • Sommige doorgangen, bv. onder het kanaal en onder de spoorweg, moeten worden uitgevoerd met horizontaal gestuurd boren.

 

Omgeving 

Een efficiënte en constructieve samenwerking met alle actoren die bij dergelijke projecten betrokken zijn, is absoluut noodzakelijk voor het goede verloop van de projectactiviteiten van Elia.

Voor het project tussen Gouy en Ville-sur-Haine verloopt de coördinatie uitstekend. Dat is onontbeerlijk om een dergelijk grootscheeps project binnen de voorziene termijnen en met respect voor alle betrokken partijen tot een goed einde te brengen.

Dit zijn de betrokken partijen:

 • De Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments van de Waalse openbare dienst (DGO1),
  In het bijzonder:
  • de Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux;
  • de Direction des Routes van Bergen;
  • de Direction des Routes van Charleroi.
 • De Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques van de Waalse openbare dienst (DGO2),
  In het bijzonder:
  • de Direction des Voies hydrauliques van Bergen;
  • de Direction des Voies hydrauliques van Charleroi.
 • De Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire (DGO4),
  In het bijzonder:
  • de Direction extérieure van Henegouwen 1;
  • de Direction extérieure van Henegouwen 2.
 • De Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO).

Beperkte impact op de mobiliteit

Elia wil de impact van zijn infrastructuurwerken op de mobiliteit zoveel mogelijk beperken.

 • Als het nodig is worden wegen tijdelijk afgesloten voor de werken, worden de nodige omleidingen en signalisaties voorzien, in overleg met de politiezone.
 • In overleg met de plaatselijke politie worden ook werfpanelen geplaatst om de bevolking te informeren, meer bepaald over de begin- en einddatum van de werkzaamheden en de omleidingen.
 • Omdat de werf in stukken van 950 tot 1250 m lang wordt uitgevoerd, blijft de hinder zowel ruimtelijk gezien als in de tijd beperkt.

Beperkte geluidsoverlast

Hetzelfde geldt voor de geluidsoverlast van de werven.

 • Lawaaierige werkzaamheden worden uitsluitend tijdens de werkuren (van 7 tot 17 uur) uitgevoerd, tenzij de betrokken overheden de mobiliteitshinder willen beperken en toestemming geven om op bepaalde dagen ook buiten die uren te werken.
 • De werfvoertuigen zetten hun motor alleen aan wanneer dat nodig is.

Veiligheid

Elia organiseert zijn werven altijd met het oog op de veiligheid van de medewerkers en de omwonenden en een ononderbroken elektriciteitsbevoorrading.

 • De werkzones zijn altijd duidelijk afgebakend.
 • Een veiligheidscoördinator ziet dagelijks toe op het goede verloop van de werkzaamheden.
 • De gemeentelijke en gewestelijke infrastructuren worden in hun oorspronkelijke staat hersteld, op basis van de plaatsbeschrijving die voor aanvang van de werken wordt opgesteld.

Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden is de stroomvoorziening verzekerd, dankzij de vermazing van het Elia-net. Dat systeem werkt als een wegennet waarin het mogelijk is tijdens werkzaamheden secundaire lijnen te gebruiken, zodat de elektriciteitstransmissie verzekerd is en dus ook de stroomvoorziening van de huishoudelijke verbruikers.

Contact

 

Ons team antwoordt graag op vragen, opmerkingen of suggesties over het project, via het e-mailadres riverains@elia.be of tijdens de kantooruren op het groene nummer 0800 18 002.