Noordzee


Vermaasd net

Tot nu toe zijn de verschillende windmolenparken in de Noordzee elk afzonderlijk op het landnet aangesloten. De ontwikkeling van een modulair net of ‘stopcontact op zee’ houdt in dat de windmolenparken aangesloten worden op een hoogspanningsstation dat op een platform in zee kan worden gebouwd. Dat platform kan dan op zijn beurt worden aangesloten op het landnet. Welke vorm dit modulaire net en het wettelijk kader daarvoor exact zullen aannemen, wordt momenteel samen met de verschillende stakeholders onderzocht.

Een internationaal gelijkstroomplatform

Op lange termijn zal dit modulaire net dan worden aangesloten op een internationaal platform door middel van gelijkstroomverbindingen, waarmee grotere vermogens op langere afstanden vervoerd kunnen worden. Buurlanden zoals Groot-Brittannië en Nederland werken op dit moment eveneens aan de uitbouw van netten in hun territoriale wateren in de Noordzee.
Een dergelijk internationaal platform zal ook toegang bieden aan andere types energie, zoals hydraulische energie uit Scandinavië, die ingezet kan worden als er onvoldoende wind is op de Noordzee. Met deze verbindingen kan windenergie ook opgeslagen worden in daarvoor voorziene infrastructuur. Dit nieuwe net in de Noordzee zal dus zelfs bij windstilte de bevoorradingszekerheid van de Belgische verbruikers kunnen verzekeren.

Om de windmolenparken in de Noordzee optimaal op het Elia-net op het vasteland aan te sluiten, is een modulair offshore net – ‘een stopcontact op zee’– de oplossing.

Elia overlegt momenteel met de verschillende stakeholders: de bevoegde overheden en de beheerders van de nog te bouwen offshore windmolenparken (Mermaid, Northwester II, Rentel en Seastar) welke de meest optimale manier is om dit offshore net te realiseren. Een modulair net is niet enkel optimaal op economisch en technisch vlak maar ook wat betreft milieubeheer. Het doel van de modulariteit is namelijk om zoveel mogelijk parken het net samen te laten gebruiken.

Eerste fase: het elektriciteitsnet aan land versterken

In eerste instantie heeft Elia het elektriciteitsnet aan land in de kustzone versterkt. Dat was absoluut noodzakelijk om de massale aanvoer van energie in de kustzone en het vervoer van die energie naar verbruikscentra in het binnenland mogelijk te maken.
De versterking van het elektriciteitsnet aan land omvatte:

  • de aanleg van een nieuwe ondergrondse verbinding op 150kV tussen de stations van Koksijde en Slijkens;
  • de versterking van het hoogspanningsstation van Slijkens;
  • de versterking van de as tussen Zeebrugge en Blauwe Toren via twee 150kV-kabels en een bijkomende kabel tussen Brugge en Blauwe Toren.

Dankzij deze realisaties konden de eerste windmolenparken worden aangesloten met een capaciteit van 900 MW.
Daarnaast is Elia begin 2015 gestart met de realisatie van het Stevin-project. Dit project houdt een versterking in van het hoogspanningsnet in de kuststreek door de aanleg van een sterke 380kV-verbinding tussen Zomergem en Zeebrugge. Hierdoor zal het mogelijk zijn om de energie van de windmolenparken landinwaarts te transporteren. Kijk hier voor meer informatie.

In de volgende fasewordt het ontwerp bepaald van het modulaire offshore net of het ‘stopcontact op zee’.

Elia onderzoekt samen met de betrokken stakeholders wat de optimale oplossing is op technisch, economisch en ecologisch gebied.