Cross Border Balancing

Deze pagina geeft een overzicht van de relevante activiteiten en door Elia recentelijk uitgevoerde studies in het kader van cross border balancing (grensoverschrijdend evenwichtsbeheer). Deze activiteiten kaderen binnen de toekomstige Guideline on Electricity Balancing die voorzien is om in 2017 in werking te treden (de laatste status en versie van het document zijn hier  beschikbaar)

Activiteiten WGAS

Hier onder zijn enkele relevante documenten opgelijst die de voorbije jaren door de Working Group Ancillary Services (WGAS) werden uitgewerkt onder de koepel van ENTSO-E and het Market Committee

  • ENTSO-E voerde een kosten-batenanalyse uit met als doel een basis te creëren voor een beslissing aangaande de Imbalance Settlement Period(s) voor Europa. Meer informatie en de betreffende ISP kosten-batenanalyse zijn te vinden in het finale rapport .
  • Een aFRR-studie  werd gepubliceerd in naam van ENTSO-E. De studie bestudeert de impact van activatie volgens het merit order principe voor automatic frequency restoration reserves (aFRR) en de harmonisatie van full activation times.

Meer informatie over de activiteiten en publicaties van de WGAS zijn te vinden op de website van ENTSO-E , inclusief de agenda en documenten van de Balancing Stakeholder Group.

EXPLORE

In 2015 en 2016 hebben de transmissienetbeheerders (TNBs) van de EXPLORE-landen – België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk – de mogelijkheid bestudeerd om hun balancing markten voor FRR (Frequency Restoration Reserve) te integreren in het kader van de opleggingen uit de voorlopige versie van de Guideline on Electricity Balancing.

De EXPLORE-studie is uniek in dat opzicht dat ze focust op het verenigen van de verschillende ontwerpaspecten tussen zowel intraday en balancing markten, als tussen de verschillende ontwerpaspecten van de FRR-markt zelf.

Bevindingen

De EXPLORE-studie focust op een consistent en volledig marktmodel en identificeert de nodige harmonisatiepunten op basis van de voorlopige versie van de Guideline on Electricity Balancing. Enkele belangrijke bevindingen zijn gelinkt aan de complexiteit om marginal pricing toe te passen in een cross border balancing markt, door de sterke band met operationele noden van TNBs, en aan de rol van mFRR (manual FRR) en aFRR in internationale markten.

De eerste resultaten werden gepresenteerd in een workshop met verschillende betrokken partijen in juni 2016. In oktober 2016 publiceerden de EXPLORE-TNBs hun bevindingen in een rapport .

De conclusies zijn valabel omdat ze uitgaan van een reeks gemeenschappelijk eigenschappen tussen de betrokken landen: ze opereren allen een op incentives gebaseerd systeem voor balancing, maken hoofdzakelijk gebruik van aFRR (automatic FRR) en hanteren een onbalansperiode van vijftien minuten.

Europese context

Naast het rapport stellen de EXPLORE-TNBs ook een formeel antwoord  van de verschillende nationale regulatoren ter beschikking. Deze tekst plaatst het werk nog sterker in de context van de Guideline on Electricity Balancing en gerelateerde Europese ontwikkelingen.

Voorgaande studies

Cross Border Balancing Belgium - Netherlands - Germany

In 2014 hebben de Duitse, Nederlandse en Belgische TNBs, in samenwerking met E-Bridge en het Power Systems and Power Economics (IAEW) van de RWTH Universiteit van Aachen een kwalitatieve vergelijkende studie uitgevoerd.

Het doel van deze studie was om in meer detail te kijken naar het regulatoir en wetgevend kader, de productiespecificaties in de markt voor ondersteunende diensten en het overkoepelend marktontwerp, en om inzicht te verwerven in de mogelijke meerwaarde van een cross border markt voor balancing.

De studie toont aan dat voor de minder complexe opportuniteiten al gedeeltelijk samenwerkingsverbanden werden opgezet. Ze geeft ook aan dat de huidige ontwerpen voor FRR-markten in sterke mate divergeren tussen de drie betrokken landen, waardoor complexe oplossingen vereist zijn voor de oprichting van een zone-overschrijdende balancing markt zoals beoogd door de Network Code on Electricity Balancing.

De studie bevat geüpdatete gegevens voor Nederland en België in vergelijking met het vorige gepubliceerde rapport aangaande de samenwerking voor cross border balancing tussen Nederland en België

De resultaten van de studie zijn beschikbaar in volgend rapport .

Verdere studies werd uitgevoerd samen met APG (Oostenrijk), in het kader van het EXPLORE project.

Cross Border Balancing Belgium - Netherlands

Van 2012 tot 2014 hebben Elia en Tennet een studie uitgevoerd om de impact van de toekomstige Guideline on Electricity Balancing te bestuderen. Dit was een van ENTSO-E’s pilootprojecten over cross border balancing met als scope: "Design and evaluation of a harmonised reactive balancing market with cross-border optimisation of frequency restoration while keeping control areas, bid zones, and regulatory oversight intact".

Deze studie werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de nationale regulatoren en andere belanghebbende door middel van verschillende workshops.

Het finale rapport , gepubliceerd op 17 oktober 2014, geeft de algemene conclusies van deze studie.