maatschappelijke betrokkenheid

We creëren een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar net voor de toekomst door in te zetten op een transparante, duidelijke en constructieve dialoog met onze stakeholders. We tonen wederzijds respect en empathie om de beste oplossingen te vinden voor de samenleving en het milieu in de gebieden waar wij infrastructuurprojecten uitvoeren. Onze relaties zijn gebaseerd op vertrouwen en dialoog.

Wij zijn ervan overtuigd dat een vroege betrokkenheid van de stakeholders cruciaal is voor het succes van de energietransitie en voor de belangrijke projecten die vereist zijn om ze te verwezenlijken. Al in de vroege conceptfase werken wij nauw samen met stakeholders zoals lokale gemeenschappen, verenigingen, ngo's en verschillende overheidsinstanties. We hebben verscheidene initiatieven gestart met gouverneurs en burgemeesters, van wie de interventie waardevol is om alle betrokkenen samen te brengen.

We hebben ook een geïntegreerde methodologie voor communicatie en publieke acceptatie ontwikkeld die de stakeholder- en communicatieacties systematisch integreert in de ontwikkeling en engineering van het net. Zo kunnen we niet alleen het risico van gestrande kosten beheren, maar ook projecten uitwerken die optimaal rekening houden met het maatschappelijk belang. Tijdens de levenscyclus van het project neemt Elia haar beslissingen aan de hand van een maturiteitsbeoordeling van het project, gebaseerd op de meningen van de belanghebbenden. Samenwerking met belanghebbenden is volledig aan de orde in het hele project, waarbij in elke fase een duidelijk aanvaardingsniveau wordt verwacht. Tot slot hebben we een publiek referentiekader uitgewerkt om de impact van nieuwe infrastructuurprojecten te verzachten en de resterende impact te compenseren.

De afdeling Community Relations is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de activiteiten op het vlak van de betrokkenheid bij de gemeenschap. De stijging van het aantal Community Relations Officers van 7,4 VTE’s in 2014 naar 13 VTE’s in 2019 illustreert de investering van Elia in de gemeenschapsrelaties.

De afdeling Community Relations is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de activiteiten op het vlak van de betrokkenheid bij de gemeenschap.

De Chief Community Relations Officer is lid van het Uitvoerend Comité van Elia.

Zie verder:

 • in ons Jaarverslag van 2018, pagina 71-79
 • in ons Duurzaamheidsverslag van 2018, pagina 32-33

Samenkomen met de omwonenden voor onze infrastructuurprojecten

Informeren van, luisteren naar en een constructieve dialoog te onderhouden met de omwonenden die de gevolgen ondervinden van infrastructuur­projecten is een prioriteit voor Elia. De transmissienetbeheerder voor elektriciteit organiseert daarvoor geregeld informatiesessies, in samenwerking met de betrokken gemeenten. Tijdens die infosessies krijgen de omwonenden informatie over de effecten en uitdagingen van de toekomstige werkzaamheden, alsook antwoorden op al hun vragen. Er worden ook nieuwsbrieven, websites of brochures opgesteld om de communicatie gedurende de werkzaamheden te optimaliseren.

Samenwerken met klanten en partners

Goede relaties onderhouden met haar klanten en haar partners, de distributienetbeheerders, vindt Elia heel belangrijk. D e aanpak is veelzijdig. Onze key account managers beheren uiteraard dagelijks het directe contact met hen. Er worden ook evenementen en vergaderingen georganiseerd om hen op de hoogte te houden van de activiteiten van Elia, de verschillende producten die Elia aanbiedt en haar visie op de toekomst van het elektriciteitsnet in België.

Top

Omwonenden uitnodigen om kennis te maken met onze activiteiten

In mei 2017 opende Elia de deuren van haar gloednieuwe hoogspanningspost Stevin in Zeebrugge voor het publiek. Dat bezoekmoment vond plaats in het kader van de Open Wervendagen, een initiatief van de Confederatie Bouw, waarbij heel wat projecten werden opgesteld voor het grote publiek. Elia nam voor het eerst aan een dergelijk evenement deel. Met meer dan 2.000 deelnemers was de dag zo'n succes dat Elia ook deelnam aan de editie 2018.

Vergoedingen landbouw

Het merendeel van de ondergrondse installaties van Elia liggen in de openbare weg. Het gebeurt echter dat wegens technische of andere redenen deze ondergrondse kabels geplaatst worden in landbouwgrond. De masten nodig voor de luchtlijnen worden vaak ingeplant in landbouwgebied.

Met de verklaring van openbaar nut die wordt verleend door de bevoegde overheid heeft Elia een wettelijk recht om bovenstaande infrastructuur op private gronden te realiseren.

Het onderhouden van goede contacten met de betrokken landbouwers is dan ook van essentieel belang voor de aanleg van nieuwe installaties, evenals in het kader van onderhoudswerken. Elia wenst hierbij zo transparant mogelijk te werk te gaan en heeft het onderhandelingskader, de vergoedingen en ook enkele standaardovereenkomsten in overleg met Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Fédération Wallonne de l’Agriculture vastgelegd in een protocol akkoord.

Het akkoord tussen Elia en de landbouworganisaties omvat twee belangrijke delen:

 • Het eerste deel bevat de afspraken en vergoedingen ten aanzien van de eigenaar en de exploitant van een landbouwgrond met betrekking tot de permanente aanwezigheid van de hoogspanningsinfrastructuur. De eigenaar kan in dat geval overgaan tot de verkoop of het verlenen van een erfdienstbaarheid voor de nodige oppervlakte. De exploitant krijgt een vergoeding voor de aanwezigheid van de bovengrondse infrastructuur. Hiervoor werden ook standaardovereenkomsten opgesteld die terug te vinden zijn in bijlagen 1, 2, 3 en 6.
 • In een tweede deel worden de afspraken vastgelegd ten aanzien van de exploitant van een landbouwgrond over het gebruik van de terreinen en het vergoeden van de schade naar aanleiding van het uitvoeren van werken aan de hoogspanninginstallaties. Een standaarddocument voor de plaatsbeschrijving en de vaststelling van de schade samen met een lijst van de vergoedingen voor onder meer cultuur- en structuurschade werden opgenomen in bijlagen 7, 8 en 9 aan het protocol akkoord.

Top

Visuele integratie van hoogspanningslijnen en -posten

Elia doet actieve inspanningen om de impact van haar nieuwe hoogspanningslijnen op het landschap te verminderen. In het kader van het Stevin-project, dat het hoogspanningsnet tussen Zomergem en Zeebrugge versterkt, heeft Elia in samenwerking met de Regionale landschappen meer dan 1.800 bomen en 11 km heggen in de buurt van de bovengrondse lijn aangeplant. De nieuwe lijn en de masten zullen mooi in het lokale landschap opgaan zodra de aanplantingen voldoende hoog zullen zijn.

Soortgelijke inspanningen werden geleverd voor de groene integratie van de nieuwe hoogspannings­posten van Stevin (Zeebrugge), Gezelle (Brugge Spie), Van Maerlant (Damme) en Horta (Zomergem), door de aanplanting van grote groene schermen aan de buitenkant van de omheining van die posten.

In de meeste van haar postprojecten bekijkt Elia verschillende mogelijkheden om de infrastructuur zo goed mogelijk in de omgeving te integreren en de hinder te beperken.

Top

Partnerschappen

Be Planet

Als transmissienetbeheerder wil Elia een maatschappelijke rol spelen. Elia stelt het belang van de samenlevingen duurzaamheid altijd voorop.

In maart 2017 is Elia een structureel partnerschap aangegaan met Be Planet. Dat partnerschap biedt ons de mogelijkheid om onze lokale partners te ontmoeten rond concrete acties om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen, de biodiversiteit rond onze projecten te garanderen en de publieke aanvaarding ervan te verhogen. Door met Be Planet samen te werken, kunnen we nauwe relaties onderhouden met de lokale stakeholders van de projecten die we op ons net uitvoeren. Zo kunnen we de dialoog aangaan met de stakeholders en hebben we ambassadeurs ter plaatse.

Elk jaar ondersteunt Elia een portefeuille van projecten gelinkt aan onze activiteiten.

In 2017 ondersteunden we volgende projecten:

 • Samenwerking voor Agrarisch Landschap: houtafval omvormen tot energie
 • Terre@Air: jongeren bewust maken van thema’s zoals milieu en energietransitie en hen er dingen over bijleren.
 • Bûûmplanters: boomplantcampagne om Brussel groener te maken.
 • SeaWatch-B: een netwerk dat de toestand van het milieu op de Noordzee monitort.
 • La Ferme Maximiliens: systeem van biovergisting van broodafval voor de productie van energie en organische meststoffen.
 • Dagen zonder vlees: bewustwording van de impact van onze eetgewoonten op het milieu.

In 2018 ondersteunden we deze projecten:

 • Mosfabriek: groengevels in levend mos
 • De egelstraat: bescherming van het leefgebied en de biodiversiteit
 • Liège ville comestible en 4 ans: de stedelijke ruimte omvormen tot eetbare ruimte
 • Vélo M2: trappen om energie te produceren

Top

Rising You[th]

Rising You[th], VDAB en IRIS Anticorrosion helpt jonge vluchtelingen van minstens 18 jaar oud een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. In 2017 heeft Elia voor de eerste keer aan het project meegewerkt door 24 jongeren op te leiden in het industrieel schilderen van masten. De jongeren kregen gratis een AVIL-opleiding en konden het beklimmen van en afdalen van een mast oefenen in Corbais. Dankzij dat opleidingsprogramma hebben die jonge vluchtelingen werk gevonden als ‘industriële schilders van hoogspanningsmasten’.

De samenwerking tussen Rising You[th] en Elia werd bekroond met de prijs voor het beste partner­schap 2017 tijdens de 4e editie van de Sustainable Partnerships Awards, een initiatief van de organisatie voor duurzame ontwikkeling The Shift.

Pedagogisch pakket ElectriCITY

In samenwerking met de distributienetbeheerders ontwikkelde Elia een gratis educatief pakket over energie­transitie en energiebesparing voor kinderen van 10 tot 14 jaar.

Met de hulp van de figuurtjes Tom en Léa ontdekken de leerlingen op een eenvoudige en duidelijke manier de verschillende aspecten van het energielandschap en het belang van rationeel energie­gebruik. Het spelplatform en proefjes voor in de klas helpen hen daarbij op weg.

6.000 scholen ontvingen de ElectriCITY-kit.

Top