Duurzaamheidsgovernance & reporting

Via haar Ethische code garandeert Elia ethische activiteiten en een ethisch gedrag. De Ethische Code behandelt een aantal belangrijke aspecten met betrekking tot de dagelijkse werking.

Antidiscriminatieverbintenis & gelijke kansen

De Ethische Code ziet er bijvoorbeeld op toe dat discriminatie binnen de organisatie niet wordt toegelaten. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van ras, kleur, geslacht, religie, politieke overtuiging, natuurlijke afkomst, sociale afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid of fysieke mogelijkheden.

Bovendien verzekert de Code dat alle werknemers eerlijk worden beoordeeld en gelijke kansen krijgen. Het interne beleid tegen discriminatie en voor gelijke kansen van Elia is gebaseerd op de Conventie C111 betreffende discriminatie van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Klokkenluiderprogramma

De Ethische Code ziet er bijvoorbeeld op toe dat discriminatie binnen de organisatie niet wordt toegelaten. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van ras, kleur, geslacht, religie, politieke overtuiging, natuurlijke afkomst, sociale afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid of fysieke mogelijkheden.

Bovendien verzekert de Code dat alle werknemers eerlijk worden beoordeeld en gelijke kansen krijgen. Het interne beleid tegen discriminatie en voor gelijke kansen van Elia is gebaseerd op de Conventie C111 betreffende discriminatie van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Ook onze leveranciers of aannemers kunnen via het klokkenluiderprogramma anoniem klachten melden. De hotline en de mailaccount zijn ook beschikbaar voor onze klanten en voor de burgers. Het programma is beschikbaar in de lokale talen van de landen waar Elia actief is.

Alle meldingen worden anoniem behandeld en Elia garandeert een beleid van niet-vergelding. Dat is zelfs het geval wanneer een onderzochte melding ongegrond blijkt te zijn. In 2019 zal Elia voor het eerst het aantal gemelde klachten, de verschillende soorten wangedrag en de effectief genomen maatregelen bekendmaken.

Omkoperij & corruptie

Als onderdeel van de Ethische Code werd een beleid uitgewerkt met betrekking tot omkoperij en corruptie. De Ethische Code definieert wat wordt beschouwd als omkoperij en corruptie. Elia verbiedt niet alleen elke betrokkenheid bij een praktijk (direct of indirect via onze leveranciers) waarin omkoping of corruptie heeft plaatsgevonden, maar focust ook op de capaciteitsopbouw van onze medewerkers. Tijdens opleidingen leren werknemers gedragingen of incidenten herkennen waarin sprake kan zijn van omkoperij of corruptie, en krijgen ze een veilige, anonieme ruimte om dergelijke zaken te melden (via ons klokkenluiderprogramma).

Governancestructuur van Elia

Elia wordt hoofdzakelijk bestuurd via:

  • De Raad van Bestuur: een diverse groep van 14 bestuurders die toezicht houden op de leiding van de onderneming op middellange en lange termijn
  • Het Directiecomité: een divers kernteam van 8 Chief Officers die toezicht houden op het dagelijkse beheer bij Elia

50Hertz wordt hoofdzakelijk bestuurd via:

  • Eurogrid: controle en opvolging van de activiteiten van 50Hertz, mede bepaald door de Raad van Toezicht
  • De Raad van Toezicht: een diverse groep van 6 leden die toezicht houden op de leiding van de onderneming op middellange en lange termijn
  • Het Directiecomité: een divers team van 5 leden die toezicht houden op het dagelijkse beheer bij 50Hertz

De Directiecomités keuren de doelstellingen en de uiteindelijke reporting goed via de interne dashboards.

De afdeling CSR & Environment (die deel uitmaakt van Community Relations) bepaalt de algemene strategie, doelstellingen en normen, werkt het milieubeheersysteem uit en is verantwoordelijk voor de reporting.

De verschillende afdelingen, van Operations tot Corporate Affairs, Infrastructure, Corporate Finance of Customers and Markets, hebben elk hun respectieve doelstellingen, normen en implementatieplannen die ze moeten volgen. Hun respectieve teamleden voeren de plannen en de interne controles uit.

Duurzaamheidsgovernance

In 2019 voert Elia een kader voor duurzaamheidsgovernance in, samengesteld uit een Kernteam en een Stuurcomité. Het Kernteam wordt voorgezeten door het hoofd van CSR & Environment, terwijl het Stuurcomité zal worden geleid door de Chief Community Relations Officer.

De volgende afdelingen zullen op senior manager niveau in het Kernteam vertegenwoordigd zijn:

Afdeling

Finance

Environment & CSR

Internal Communication

HR

H&S

Asset Management

Infrastructure

External Relations

Group Internal Audit / Secretariat General

Procurement

Strategy, Innovation and Digital

De volgende afdelingen zullen op bestuurdersniveau in het Stuurcomité vertegenwoordigd zijn:

Afdeling

External Relations

Public Affairs

Corporate Finance

Health & Safety

Corporate Affairs / Human Resources

Customers, Market & System

Duurzaamheidsreporting

Met het oog op de transparantie rapporteert Elia volgens de standaarden van het General Reporting Initiative (GRI). Om duurzaamheid in te bouwen in onze strategie op korte, middellange en lange termijn, rapporteert Elia elk jaar zowel haar financiële als niet-financiële prestaties. Zie ook: https://www.eliagroup.eu/en/publications

Samenwerking voor duurzaamheid

50Hertz heeft reeds het United National Global Compact (UNGC) ondertekend - de belangrijkste VN-organisatie voor bedrijven in het streven naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030. Elia zet zich ook in en werkt actief aan thema’s van de 10 Beginselen van het UNGC. Elia onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een in 2019 te ontwikkelen gezamenlijk lidmaatschap van de twee entiteiten of van Elia groep.

In afwachting is Elia lid van de Belgische nationale bedrijvenorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bovendien is 50Hertz een steunend lid van de Campaign Fair Company.

Op Belgisch niveau is Elia lid van The Shift, waarin zo'n 350 bedrijven, ngo's en andere organisaties bijeenkomen om samen duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Elia is ook lid van verschillende beroepsfederaties en lokale verenigingen.

De volgende tabel geeft een overzicht van onze lidmaatschappen op internationaal en Belgische niveau: