De milieu-impact van onze installaties verminderen

Elia zoekt innovatieve oplossingen en neemt, in samenwerking met de verenigingswereld, deel aan projecten ter bevordering van de biodiversiteit en het landschap.


Aanleg van boscorridors - project LIFE+


Om veiligheidsredenen mogen geen bomen in de nabijheid van hoogspanningslijnen groeien om omvervallende bomen of kortsluitingen te vermijden. Tot voor kort bestond ons onderhoudsbeleid voor de bovengrondse lijnen erin om alle vegetatie in een corridor van ongeveer 50 meter onder de lijnen met de grond gelijk te maken. Dit beleid is tegelijk duur voor Elia en ongunstig voor de biodiversiteit.

Het project ‘LIFE+ Elia’ is een Europees project met een looptijd van 5 jaar dat Elia leidt. Elia zal 130 km boscorridors tot echte ‘ecologische corridors’ omvormen. In plaats van om de vijf tot acht jaar met een mulcher langs te gaan, zal Elia onder deze lijnen stabielere natuurlijke milieus herstellen (zoals turflanden, struikgewassen, weiden en graslanden, enz.) die gemakkelijker en goedkoper te onderhouden zijn en veel gunstiger zijn voor de biodiversiteit.

Sinds de herfst van 2013, heeft het team van LIFE+ de werkzaamheden op het terrein opgestart, meer bepaald het uitgraven van de poelen, het aanleggen van bosranden, enz. op verschillende plaatsen tegelijk. Bekijk het interview met Gérard Jadoul, coördinator van het project “LIFE+  Elia” als je meer hierover wil weten.

Internationale samenwerking

Dit project zal uiteindelijk als demonstratieproject fungeren voor de overige transmissienetbeheerders voor elektriciteit in Europa.

Een belangrijk deel van het budget zal gebruikt worden om een ‘gids van goede praktijken’ te publiceren, die verschillende mogelijkheden beschrijft om deze corridors te beheren en die het financieel voordeel ervan zal aantonen. Deze gids zal binnen Elia gebruikt worden en verspreid worden bij de andere Europese transmissienetbeheerders voor elektriciteit (onder andere via de internationale verenigingen ENTSO-E en CIGRE).

De Franse transmissienetbeheerder RTE heeft zich bij het project aangesloten en zal de inrichting van zulke corridors uittesten in de verschillende Europese klimaatzones die in Frankrijk voorkomen (in Aquitanië, in Hautes-Alpes, in Bretagne enz.).

Indien zoveel mogelijk transmissienetbeheerders in Europa deze goede praktijken toepassen, kan een uniek milieuvriendelijk net tot stand komen.

Financiering en partners

Voor dit project van € 2,55 miljoen zal Elia een subsidie van € 1,166 miljoen krijgen van Europa (via het LIFE+ programma) en een subsidie van € 815.000 van het Waalse Gewest (via de Direction Générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement).

Elia zal ongeveer € 460.000 bijdragen en RTE ongeveer € 110.000. Twee vzw’s (Solon en Carah) zullen het project beheren. Zij zullen voortdurend afstemmen met Elia. Dit project verenigt partners uit de privésector, de openbare sector en de verenigingswereld.

Voor meer informatie kan u terecht op de officiële website van het project ‘LIFE+ Elia’.

Top


Aanleg van mastpercelen

Een tiental jaar geleden werden in Limburg een vijftigtal mastpercelen aangelegd en er struiken aangeplant, om de biodiversiteit onder de aandacht te brengen.

Van 2008 tot 2011 vond in samenwerking met de vzw Faune&Biotopes een tweede project plaats, waarbij onder een tiental masten bloemenweiden en struiken zijn aangeplant. Deze gebieden in uitgestrekte landbouwvlakten bieden een schuilplaats voor de plaatselijke fauna. De resultaten waren zeer goed.

Top


Vogelbescherming

Omdat ze hoog zijn, zijn hoogspanningsmasten een ideale nestplaats voor bepaalde vogelsoorten, zoals de torenvalken. Elia plaatst geregeld nestkasten in zijn masten voor deze vogels. Er werden er al een honderdtal geplaatst in de drie gewesten van ons land.

Er wordt momenteel ook in samenwerking met de vzw Natagora een studie uitgevoerd naar het risico op botsingen en elektrocutie voor de vogels in gebieden met bovengrondse lijnen. Op basis van de resultaten zal Elia kunnen nagaan op welke delen van de bestaande lijnen het interessant kan zijn om beschermingsmiddelen voor de vogels aan te brengen. Zij zullen Elia ook helpen om gebieden te identificeren die vermeden dienen te worden voor de aanleg of verplaatsing van een bovengrondse lijn.

Top


Beheer van de projecten in beschermde gebieden

Er werd een nieuw beheersysteem ingevoerd voor projecten in gebieden met milieubeperkingen (bossen die onder het bosstelsel vallen, Natura 2000, natuurreservaten enz.) om in die gebieden beter rekening te houden met de wettelijke beperkingen inzake milieu.

Zo besteedt Elia bijzondere aandacht aan de fauna en flora in de corridors onder de bovengrondse lijnen. De totale lengte van  zulke corridors in Natura 2000-gebieden bedraagt meer dan 320 km.

Top


Aanplantingen rond onze installaties

Ieder jaar worden rond de hoogspanningsstations inheemse beschermende hagen (bestaande uit meidoorn, egelantier en sleedoorn) geplant. Deze zorgen ervoor dat de installaties beter in het landschap worden geïntegreerd en zijn tegelijk een toevluchtsoord voor de plaatselijke fauna. Struiken met doornen dienen ook als barrière tegen eventuele indringers. In totaal werden ongeveer 12 km inheemse hagen geplant rond 17 Elia-stations. Dat zijn meer dan 40.000 planten.

Voor de realisatie van grote projecten op zeer zichtbare plaatsen, gaan de milieu-effectenstudies of de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning dikwijls samen met een landschapsonderzoek met voorstellen om de installaties beter te integreren (aanplanting van hagen enz.).

Tevens werden terreinen in de nabijheid van de stations en sommige percelen binnen de stations heraangelegd om meer biodiversiteit aan te trekken. Naargelang van het type landschap werden bloemenweiden, hagen en bosranden aangeplant. In 2011 werden zo 4 terreinen aangelegd, hetzij een oppervlakte van meer dan 3 000 m².

Top