Ik ben een boerderij eigenaar

De procedure

 • Welke impact kan een infrastructuurproject van Elia hebben op mij als eigenaar?
  Indien een infrastructuurproject een impact heeft op een van uw kadastrale percelen, zal Elia u rechtstreeks contacteren. Er zal dan contact met u worden opgenomen om een aankoopvoorstel te doen voor een stuk van uw perceel (in het geval van een luchtlijninfrastructuur) of om een overeenkomst van erfdienstbaarheid af te sluiten (in het geval van een ondergrondse infrastructuur). Deze elementen worden uitvoerig beschreven in artikels 5 en 8 van de huidige protocolovereenkomst, die u hier kunt raadplegen. 
 • Hoe weet ik of één van mijn percelen rechtstreeks bij het project betrokken is?
  Indien één van uw percelen bij het project betrokken is, zal Elia rechtstreeks contact met u opnemen. Tijdens de gehele duur van het project zal een Elia-vertegenwoordiger uw contactpartner zijn. Indien u vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met onze teams via het e-mailadres landbouwers@elia.be of op het gratis telefoonnummer 0800 11 089.
 • Wanneer en hoe word ik gecontacteerd?
  Zodra dat nodig is, neemt Elia rechtstreeks contact op met de betrokken eigenaars. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze teams via het e-mailadres landbouwers@elia.be of op het gratis telefoonnummer 0800 11 089.
 • Zullen er onteigeningen plaatsvinden?
  De elektriciteitstransmissie-infrastructuur van Elia wordt beschouwd als nutsinfrastructuur. Elia heeft echter nog nooit een onteigening opgestart en voert haar werkzaamheden liever uit in overleg met alle partijen die bij haar infrastructuurprojecten betrokken zijn.
 • Hoe verloopt het aankoopproces van een perceel?
  Om ervoor te zorgen dat alle eigenaars op een transparante en eerlijke wijze worden behandeld, hebben Elia en de verschillende landbouwfederaties een protocolovereenkomst ondertekend. In artikel 5 wordt onder meer beschreven hoe het aankoopproces voor een deel van het perceel moet verlopen: dit gebeurt via een optieovereenkomst tot koop-verkoop (waarvan het model is opgenomen in de protocolovereenkomst) tussen Elia en de eigenaar van het perceel. De protocolovereenkomst is beschikbaar via volgende link.
 • Moet Elia altijd de percelen kopen om er masten te plaatsen?
  Zoals bepaald in het protocol gaan Elia en de eigenaar over tot het afsluiten van een koop-verkoopovereenkomst (in geval van aankoop) of gaat Elia over tot het vestigen van een ander recht (wanneer aankoop geen optie is). Al deze bepalingen worden beschreven in artikel 5 van de overeenkomst.
 • Hoe word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van het project?
  Elia wil alle betrokkenen zo goed mogelijk informeren tijdens het hele project. Naast de projectpagina op de website van Elia en de verschillende brochures die voor de projecten worden opgemaakt, worden er ook nieuwsbrieven verstuurd (schrijf u zeker in). Bovendien zal u als rechtstreeks betrokken eigenaar tijdens het hele project terecht kunnen bij een vertegenwoordiger van Elia. Aarzel niet om hem/haar indien nodig te contacteren.
 • Hoe rechtvaardigt u het feit dat onderhandelaars potentieel betrokken eigenaars contacteren om een optie-overeenkomst tot vestigen van erfdienstbaarheid af te sluiten terwijl de procedure nog niet is opgestart?
  Elia verricht altijd voorafgaande analyses en onderzoekt daarbij verschillende aspecten (technisch, milieu, juridisch en administratief) in het kader van haar infrastructuurpojecten. Vroegtijdig contact opnemen met de eigenaars die mogelijk bij een project betrokken zijn, maakt deel uit van deze voorafgaande studie en maakt het mogelijk om het project gedetailleerder uit te werken om de impact ervan tot een minimum te beperken.

De werkzaamheden

 • Welke impact hebben de werken op mij wanneer deze worden uitgevoerd op een perceel dat ik niet zelf exploiteer?
  Als u eigenaar bent van een landbouwperceel en mogelijk betrokken bent bij een project, neemt Elia rechtstreeks contact met u op. In het geval van een project dat werkzaamheden aan bovengrondse infrastructuur betreft, zal Elia aanbieden om de nodige oppervlakte van u over te kopen. In het geval van een project dat werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur betreft, zal er een overeenkomst van erfdienstbaarheid van doorgang worden afgesloten. Deze procedures worden in alle gevallen uitgevoerd in overeenstemming met de huidige protocolovereenkomst. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat deze procedures voor alle partijen op een transparante en eerlijke manier verlopen. Als u ook de gebruiker bent van uw perceel, zal u ook tijdens de voorbereiding van werken en de eigenlijke werkzaamheden in nauw contact staan met Elia. Hier vindt u alle informatie over landbouwgebruikers.

De protocolovereenkomst

 • Wat is de protocolovereenkomst?
  De protocolovereenkomst biedt alle partijen een uniform en transparant juridisch kader wanneer een elektriciteitsinfrastructuur in een landbouwzone ligt. Concreet verduidelijkt deze overeenkomst hoe de organisatie van de werkzaamheden moet verlopen, wat de vergoedingen zijn die verbonden zijn aan de aanwezigheid van de infrastructuur en aan eventuele schade die tijdens werkzaamheden wordt veroorzaakt.
 • Voor wie en door wie werd het protocol opgesteld?
  Dit protocol is het resultaat van overleg tussen Elia en de verschillende landbouwvertegenwoordigers uit Wallonië en Vlaanderen. Het betreft zowel de eigenaars van de terreinen als de gebruikers, en is van toepassing op alle projecten, of het nu een hoogspanningsstation, een luchtlijn/ondergrondse kabel of andere infrastructuur betreft.
 • Hoe werd het protocol opgesteld?
  In 2012 bestond er al een protocolovereenkomst tussen Elia en de Fédération Wallonne de l’Agriculture, de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat. Het doel van deze overeenkomst was om de best mogelijke oplossing te bieden voor de situatie op het terrein en zo goed mogelijk in te spelen op de verwachtingen van alle partijen. Dit protocol vormde dan ook de basis voor de werkzaamheden en de besprekingen tussen de vertegenwoordigers van de verschillende landbouwfederaties en Elia.
 • Hoe is het protocol opgesteld en welke artikels ervan zouden voor mij van belang kunnen zijn?
  Het protocol bestaat uit twee delen: één deel heeft betrekking op de aanwezigheid van infrastructuur op een landbouwterrein en het andere deel betreft de werkzaamheden die met deze infrastructuur gepaard gaan. Wat deze twee aspecten betreft, zijn er telkens een aantal artikelen die specifiek bedoeld zijn voor de exploitanten en een aantal die zich tot de eigenaars van landbouwgronden richten. De verstrekte informatie hangt af van het type van infrastructuur (bovengronds of ondergronds). Er zijn ook 9 bijlagen bij de protocolovereenkomst. Deze omvatten de modellen, standaardcontracten en de berekeningsmethode voor de vergoedingen.
 • Op welke vergoeding heb ik als eigenaar recht in het geval van luchtlijninfrastructuur op mijn terrein?
  Artikel 5 bepaalt de vergoedingen waarop een eigenaar recht heeft in geval van luchtlijninfrastructuur op zijn of haar terrein. Het beschrijft in detail het aankoopproces via een optieovereenkomst tot koop-verkoop, hoe de verkoopsprijs wordt bepaald, wanneer het bedrag wordt gestort, enz. U kunt het volledige protocol hier lezen.
 • Op welke vergoeding heb ik als eigenaar recht in het geval van ondergrondse infrastructuur op mijn terrein?
  Indien u eigenaar bent en er een ondergrondse infrastructuur op een van uw percelen wordt aangelegd, hebt u recht op een vergoeding. Artikel 8 geeft uitleg over de overeenkomst van erfdienstbaarheid, de rechten en plichten van elke partij, maar ook de hiermee verbonden vergoeding, het moment waarop deze aan de eigenaar wordt betaald, hoe de vergoeding wordt berekend, enz. U kunt het volledige protocol hier lezen.
 • Waar kan ik het volledige protocol raadplegen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze teams
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.