Toegangsfactuur: De basisfactuur

De toegangshouder ontvangt voor elke maand een basisfactuur gevolgd door een regularisatiefactuur. Hoe verloopt de facturatie precies?

Waarom deze facturen?

In de facturen voor de toegang tot het net worden de tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur, het beheer van het elektrisch systeem, de compensatie van onevenwichten (in het bijzonder via reservevermogens en black-start) en de marktintegratie toegepast.

Customer Hub

De toegangshouder kan zijn facturen raadplegen via de applicatie Customer Hub.  De beschikbare informatie over het deel facturatie omvat de factuur zelf in pdf-formaat en de bijhorende bijlagen, waarmee de BRP zijn facturen kan controleren.

Voorbeeldfactuur

 

Voor vragen omtrent uw facturen, gelieve de dienst settlement te contacteren

Legende van de factuur

 • Contractreferentie
  Dit is het referentienummer van het toegangscontract dat werd afgesloten met Elia. Het is de toegangshouder die een toegangscontract afsluit met Elia voor een of meerdere toegangspunten. De bijlage bij de basisfactuur vermeldt, voor elk toegangspunt gedekt door het toegangscontract, zijn EAN-code, het spanningsniveau (dat bepaalt onder welke tariefgroep de klant valt) en de regio van de bedrijfssite van het toegangspunt.
 • Uw referentie

  Dit is het bestelnummer van de klant.

 • Interne referentie Elia

  Dit is de interne referentie die Elia gebruikt en die verschilt van de contractreferentie.

 • Beheer en ontwikkeling van de netinfrastructuur

  Deze categorie omvat drie tarieven: het tarief voor de maandpiek, het tarief voor de jaarpiek en het tarief voor het ter beschikking gestelde vermogen. Dit betreft de voorafbetaling voor de diensten vermeld voor de prestaties van de maand M. Het voorschot vertegenwoordigt 90% van het bedrag dat gefactureerd wordt voor de dienstverlening in maand M-2, voor de betreffende toegangspunten. De afrekening zal verrekend worden in de regularisatiefactuur. De bijlage bij de factuur geeft het detail voor de toegangspunten in het toegangscontract, inclusief de berekening van de bedragen voor de 3 tarieven in deze diensten.
  De diensten voor beheer en ontwikkeling van de netinfrastructuur zijn gefactureerd op basis van het vermogen voor elk van de toegangspunten van de toegangshouder. Het is namelijk deze waarde die bepaalt welke dimensionering van het net Elia moet voorzien. Het vermogen is in netto afname en netto injectie gezet. Het geïnjecteerde vermogen is het verschil tussen het vermogen geïnjecteerd door de productie-eenhe(i)d(en) geassocieerd met een bepaald toegangspunt en het vermogen afgenomen door de belasting(en) in dit toegangspunt. Is dit verschil negatief, dan is het geïnjecteerde vermogen gelijk aan nul. Het afgenomen vermogen is het verschil tussen het vermogen afgenomen door de belasting(en) geassocieerd met een bepaald toegangspunt en het vermogen geïnjecteerd door de productie-eenhe(i)d(en) in dit toegangspunt. Is dit verschil negatief, dan is het afgenomen vermogen gelijk aan nul.
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven" en de tarieven).


 • Maandpiek

  Dit betreft de voorafbetaling voor de prestaties van de maand M. Het voorschot vertegenwoordigt 90% van het bedrag dat gefactureerd wordt voor de dienstverlening in maand M-2, voor de betreffende toegangspunten. De bijlage bij de basisfactuur vermeldt, voor elk toegangspunt gedekt door het toegangscontract, de gedetailleerde berekening van dit bedrag.
  De maandpiek voor afname wordt op maandbasis bepaald als de maximale vermogenspiek bij afname van alle kwartieren van de betreffende maand. Voor de netgebruikers die rechtstreeks zijn aangesloten op het Elia-net, wordt het tarief voor de maandpiek voor afname toegepast op de elfde gemeten piek van de maand.
  Elia stelt kwartuurwaarden ter beschikking van de toegangshouder die aan de hand daarvan zijn facturatie kan controleren en zijn verbruiksprofiel kan verfijnen.
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven" en de tarieven).

 • Jaarpiek

  Dit betreft de voorafbetaling voor de prestaties van de maand M. Het voorschot vertegenwoordigt 90% van het bedrag dat gefactureerd wordt voor de dienstverlening in maand M-2, voor de betreffende toegangspunten. De bijlage bij de basisfactuur vermeldt, voor elk toegangspunt gedekt door het toegangscontract, de gedetailleerde berekening van dit bedrag.
  De jaarpiek voor afname wordt ex-post bepaald als de maximale piek tijdens de kwartieren die vallen in de tarifaire jaarpiekperiode tijdens de laatste twaalf maanden, met name de lopende facturatiemaand en de elf voorafgaande maanden. De tarifaire jaarpiekperiode is de periode tijdens dewelke de globale netbelasting statistisch het hoogst is.
  Elia stelt kwartuurwaarden ter beschikking van de toegangshouder die aan de hand daarvan zijn facturatie kan controleren en zijn verbruiksprofiel kan verfijnen.
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven" en de tarieven).

 • Infrastructuurniveau

  Het recht om vermogen en elektrische energie met het Elia-net uit te wisselen, wordt via het toegangscontract verleend ter hoogte van een toegangspunt. De tariefbepaling voor de aansluiting op het Elia-net gebeurt in functie van drie infrastructuurniveaus (of CIL, ‘Contractual Infrastructure Level’), naargelang de spanning in het toegangspunt:

  • CIL 1: in de netten 380/220/150 kV;
  • CIL 2: in de netten 70/36/30 kV;
  • CIL 3: bij de uitgang van de transformaties naar middenspanning (lager dan 30 kV).

  Wanneer een netgebruiker beschikt over meerdere toegangspunten tot het Elia-net voor dezelfde elektrische installaties, kan een van die toegangspunten worden aangeduid als ‘hoofdtoegangspunt’ en worden de andere toegangspunten aangeduid als ‘bijkomend’. Het hoofdtoegangspunt is het punt met het hoogste ter beschikking gestelde vermogen (bij afname).
  De facturatie wordt berekend voor elk punt dat volgens haar kwalificatie ‘hoofdtoegangspunt is, of ‘bijkomend’ toegangspunt.
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven" en de tarieven).

 • Ter beschikking gestelde vermogen
  Dit betreft de voorafbetaling voor de prestaties van de maand M. Het voorschot vertegenwoordigt 100% van het bedrag dat gefactureerd wordt voor de dienstverlening in maand M-2, voor de betreffende toegangspunten.
  De netgebruiker heeft het recht om schijnbaar vermogen af te nemen van of te injecteren in het hogergelegen net, in verhouding tot het ter beschikking gestelde schijnbaar vermogen (nl. het vermogen dat voor hem ‘gereserveerd’ is). Het ter beschikking gestelde schijnbaar vermogen is vastgesteld in bijlage 1 van het aansluitingscontract van elke netgebruiker.
  Voor het ter beschikking gestelde vermogen ter hoogte van bijkomende toegangspunten wordt een specifiek tarief toegepast, dat overeenkomt met 20% van het tarief voor het ter beschikking gestelde vermogen van een hoofdtoegangspunt.
  Meer details over het begrip Ter beschikking gestelde vermogen (productfiche "De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen").
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven" en de tarieven).
 • Compensatie van de onevenwichten
  Deze categorie omvat twee tarieven: het tarief voor het beheer van het elektrisch systeem en het tarief voor de aanvullende afname van reactieve energie.
  Dit betreft de voorafbetaling voor de prestaties van de maand M. Het voorschot vertegenwoordigt 90% van het bedrag dat gefactureerd wordt voor de dienstverlening in maand M-2, voor de betreffende toegangspunten. Dit bedrag wordt berekend op basis van het netto volume afgenomen of geïnjecteerde elektriciteit (uitgedrukt in MWh) voor de betreffende toegangspunten: de kosten voor de diensten hangen af van de hoeveelheid energie die van het Elia-net wordt afgenomen of in het Elia-net wordt geïnjecteerd. De bijlage bij de basisfactuur vermeldt, voor elk toegangspunt gedekt door het toegangscontract, de gedetailleerde berekening van de bedragen voor het beheer van het elektrisch systeem.
  Dit omvat de compensatie van de verliezen van de actieve energie in de regionale netten.
  Er is geen facturatie voor het compenseren van de verliezen in de netten van 380/220/150 kV, die gecompenseerd worden in natura door de ARP's.
  Meer details over het verliespercentage.
  Elia stelt kwartuurwaarden ter beschikking van de toegangshouder die aan de hand daarvan zijn facturatie kan controleren en zijn verbruiksprofiel kan verfijnen.
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven" en de tarieven).
 • Integratie van de elektriciteitsmarkt
  Het tarief voor de marktintegratie omvat door Elia geleverde diensten zoals de ontwikkeling en de integratie van een doeltreffende en efficiënte elektriciteitsmarkt, het beheer van interconnecties, de coördinatie met buurlanden en Europese instanties of de publicatie van gegevens in het kader van transparantieverplichtingen.
  Dit betreft de voorafbetaling voor de prestaties voor de marktintegratie van de maand M. Het voorschot vertegenwoordigt 90% van het bedrag dat gefactureerd wordt voor de dienstverlening in maand M-2, voor de betreffende toegangspunten.
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven" en de tarieven).

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.