Aanvullende meteringdiensten

Andere tel- en meteringdiensten dan de standaardmeteringdiensten, noemen we aanvullende meteringdiensten.

Twee soorten aanvullende meteringdiensten

Er zijn twee types aanvullende meteringdiensten: commerciële meteringdiensten en commerciële meteringdiensten specifiek voor gesloten distributiesysteembeheerders (CDS).

Commerciële meteringdiensten

Deze commerciële meteringdiensten worden door Elia geleverd op basis van een tarief ten laste van de aanvrager. Deze diensten zijn niet opgenomen in de technische reglementen. Indien ze opgenomen zijn, dan wordt er gepreciseerd dat ze betalend zijn voor de aanvrager.

Voor de meeste diensten worden de prijzen vastgelegd op basis van het aantal tijdreeksen. Een tijdreeks stemt overeen met een uniek digitaal gegeven dat varieert in de tijd. Het kan gaan om:
 • de kwartierintegratie van een fysieke energiemeting die geregistreerd wordt door een bestaand toestel van Elia (actieve of reactieve energie);
 • een aggregatie van deze geïntegreerde gegevens. De aggregatiemethode wordt door de aanvrager gekozen uit de fysiek beschikbare metingen;
 • een telemeting en/of telesignalisatie.
Om de levering van deze diensten te omkaderen, wordt een overeenkomst voor verstrekking van diensten gesloten tussen de aanvrager en Elia. Een voorbeeldcontract is te vinden via de handige links op deze pagina.

In overeenstemming met de regels van vertrouwelijkheid en non-discriminatie die door Elia worden toegepast, heeft enkel de aanvrager van de dienst toegang tot deze informatie. Indien nodig moet hiervoor een mandaat van de eigenaar van de gegevens worden verkregen. Hier vindt u een overzicht van de verschillende aangeboden diensten:                                                                                                                                               
 • Dagelijks en/of maandelijks ter beschikking stellen van lastcurves, geaggregeerd of per meetpunt

  De lastcurves zijn gebaseerd op kwartiergegevens. Ze kunnen, voordat ze ter beschikking worden gesteld, worden gegroepeerd (geaggregeerd) per toegangspunt, per leveringspunt … of op basis van door de aanvrager vastgelegde vergelijkingen.
  Alle gegevens worden verzameld in een bestand per maand. Dagelijks wordt het maandbestand aangevuld met de niet-gevalideerde kwartierwaarden van de vorige dag. Gaandeweg worden deze kwartierwaarden gevalideerd door Elia. De gevalideerde waarden vervangen de initiële niet-gevalideerde kwartierwaarden.
  Voor meer informatie over dit product, zie productfiche M1

 •  Ter beschikking stellen van ‘near realtime’-meetgegevens

  Elia stelt ‘near realtime’-meetgegevens ter beschikking om de klant te informeren over zijn verbruiks- of productieniveau op één of verschillende punten van het net.
  Net zoals de lastcurves worden de gegevens op de website van Elia gepubliceerd. Dit met het belangrijke verschil dat ze slechts enkele minuten na elk kwartier al beschikbaar zijn.
  Indien geen real-time meetgegevens ter beschikking zijn, zal er gebruik worden gemaakt van telemeting. Deze informatie is evenwel iets minder nauwkeurig dan die van de lastcurves.
  Voor meer details over dit product, zie productfiche M4

 • Ter beschikking stellen van meetimpulsen 
  Meetimpulsen zijn elektrische signalen die vanuit de meters via een geleider of een teletransmissiesysteem naar de aanvrager van de dienst worden verstuurd. Elk van deze signalen stemt overeen met een actieve of reactieve energie-eenheid. Dankzij deze impulsen heeft de netgebruiker zicht op zijn bruto verbruiks- of -productiegegevens in realtime.
  Voor meer details over dit product, zie productfiche M2
 • Ter beschikking stellen van realtime meetimpulsen en telesignalisaties
  Elia stelt zijn telemetingen en/of telesignalisaties ter beschikking door middel van transmissiekanalen tussen het SCADA-systeem en dat van de klant via het Tase2-protocol (ICCP).
  Op deze manier beschikt de klant over realtime telemetingen en /of -signalisaties die het controlecentrum van Elia gebruikt voor het beheer van het transmissienet.
 • Installatie en beheer van meters
  Netgebruikers kunnen Elia vragen om in hun installaties meters te plaatsen om zo adequaat te kunnen inspelen op bepaalde specifieke behoeften (interne facturatie, beheer van het verbruik, het verkrijgen van groenestroomcertificaten, enz.).
  Op verzoek van de netgebruiker kan Elia ook het beheer van deze meters op zich nemen (controle van de nauwkeurigheid van de meter, eerste interventie in geval van een defect van de meter).
  Voor meer informatie over dit product, zie de productfiche M3

Commerciële meteringdiensten specifiek voor beheerders van gesloten distributienetwerken (CDS)

Elia biedt specifieke diensten aan voor beheerders van gesloten distributienetten met betrekking tot het beheer van hun toegangsregisters en de gegevens die de beheerders van gesloten distributienetten moeten uitwisselen met marktactoren. Op die manier helpt Elia hen om te voldoen aan een aantal van hun reglementaire verplichtingen.
Om de levering van deze diensten te omkaderen, wordt een contract voor levering van diensten gesloten tussen de beheerder van een gesloten distributienet en Elia. Een voorbeeldcontract is te vinden via de handige links op deze pagina. Hier vindt u een overzicht van de verschillende aangeboden diensten:

 • Ter beschikking stellen van gegevens, al dan niet geaggregeerd, aan de marktactoren
  Elia stelt in naam en voor rekening van de beheerder van een gesloten distributienet meetgegevens ter beschikking aan marktactoren die door de beheerder van het gesloten distributienet worden opgegeven (toegangsverantwoordelijken, leveranciers en gebruikers van het gesloten distributienet) en volgens de vastgelegde frequentie(s) voor terbeschikkingstelling.
  Elia verstuurt - al dan niet geaggregeerd - de meetgegevens van de toegangspunten en leveringspunten (virtueel of reëel), volgens de timing, protocollen en formaten voor gegevensuitwisseling zoals beschreven in het document “Metering data exchange for CDS Operator”.
  Elia stelt deze gegevens ter beschikking van de toegangsverantwoordelijken, leveranciers en gebruikers van het gesloten distributienet op voorwaarde dat Elia deze gegevens effectief heeft ontvangen van de beheerder van het gesloten distributienet.
 • Ter beschikking stellen van specifieke rapporten
  Deze dienst bestaat uit het rapporteren van gegevens aan één of meerdere regulatoren in naam en voor rekening van de beheerder van een gesloten distributienet. Het type rapport en de frequentie van hun verzending wordt op maat vastgelegd in het leveringscontract van deze dienst. De beheerder van het gesloten distributienet kan enkel gebruikmaken van deze dienst als hij ook een beroep doet op de diensten voor het ter beschikking stellen van gegevens – al dan niet geaggregeerd – aan marktactoren die door de klant worden opgegeven.
 • Toekenning van EAN-codes
  Elia kan voor rekening van de beheerder van het gesloten distributienet een unieke identificatiecode van 18 cijfers vastleggen, de zogenaamde EAN-code. Met deze EAN-code kan een meting, een specifieke aggregatie en een toegangs- of leveringspunt binnen het gesloten netwerk van deze beheerder op een unieke manier geïdentificeerd worden.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.