Rationeel energiegebruik

Elia-klanten in Vlaanderen kunnen een steunaanvraag indienen om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Hoe werkt dat precies?

De klanten van Elia aan Vlaamse zijde (op een spanningsniveau van 26 kV tot en met 70 kV) kunnen een aanvraag indienen om investeringssteun te verkrijgen bij de uitvoering van maatregelen die een primaire energiebesparing beogen. Dit is bepaald in het actieplan Rationeel Energie gebruik.

Wat zijn de voorwaarden

De algemene voorwaarden van toepassing vanaf 01/01/2024 zijn hier ter beschikking.  

De algemene voorwaarden van toepassing tussen 01/01/2023 en 31/12/2023 zijn hier ter beschikking.  

Hieronder de belangrijkste voorwaarden.

 • Een energiestudie moet eerst uitgevoerd worden door een erkende energiedeskundige, de klant zelf of een andere partij aangeduid door de klant. Dan stuurt de klant de aanvraag naar Elia. De eigenlijke realisatie van een energiebesparende maatregelen mag pas gebeuren na de aanvraagdatum, doch engineering en voorbereidende werkzaamheden zijn wel toegelaten voor de aanvraagdatum.
 • De tijd tussen het aanvragen van de premie bij Elia door de klant en het aanvragen van uitbetaling van de premie na realisatie van de maatregel mag maximaal 2 jaar bedragen. Als deze termijn niet wordt gerespecteerd wordt de toegekende premie automatisch tot € 0 herleidt.
 • Het bedrag van de Premie wordt berekend op basis van de interne rentevoet (IRR) na belasting van de maatregel. Maatregelen met een verwachte IRR na belasting groter dan 13% worden niet gesteund. Een tool om de IRR te berekenen wordt hier ter beschikking gesteld.
 • Op datum van rapportering van de maatregel mag de in totaal toegekende de-minimissteun over de periode bestaande uit het op dat moment lopende kalenderjaar én de twee voorgaande kalenderjaren, inclusief de verwachte Elia REG-premie voor de gerapporteerde Maatregel, de drempel van € 200.000 niet overschrijden. Is dit toch het geval, dan wordt de Premie herleid tot €0. (zie ook www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis)
 • De premies die Elia op basis van het REG-actieplan kan toekennen zijn door het beschikbare budget begrensd.
 • Maatregelen die onder het WKK- en groenestroomcertificaten-systeem (zonnepanelen, ...) vallen, komen niet in aanmerking voor premies.

Procedure

Onderstaand schema geeft een algemeen overzicht van de procedure. 

general overview of the procedure

 • Energiestudie

  De energiestudie of energieaudit wordt uitgevoerd door een erkende energiedeskundige, de klant zelf of een andere partij aangeduid door de klant. Een erkende energiedeskundige is erkend of aanvaard op grond van een energiebeleidsovereenkomst, het besluit energieplanning of een andere erkenningsregeling van de Vlaamse overheid voor het verstrekken van energie-advies aan bedrijven. Een energiestudie of energieaudit die aanvaard is op grond van een andere steunregeling van de Vlaamse overheid wordt tevens aanvaard.

Contact

Een lijst van organisaties met energiedeskundigen die een energieaudit kunnen uitvoeren, vindt u op de volgende webpagina:

zie ook:
 • Aanvraag

  De aanvraag van de premie moet gebeuren via het aanvraagformulier. Elia heeft het recht om bijkomende informatie te vragen indien het dit nodig acht om het aanvraagdossier te vervolledigen. Bij de premieaanvraag wordt onder andere gevraagd om een berekening van het energiebesparingspotentieel alsook een berekening van de IRR na belasting van de maatregel ter goedkeuring voor te leggen.

  De maatregelen waarvoor klanten een ‘Aanvraag tot Premie’ kunnen indienen bij Elia, kunnen opgedeeld worden in twee categorieën. Deze onderverdeling gebeurt volgens de interne rentevoet of IRR na belasting en bijbehorende procentuele tussenkomst van Elia uitgedrukt in een percentage van de direct aantoonbare investeringskost:   

   IRR na belasting     Investeringssteun Elia
   Tussen 0% en 10%  60%
   Tussen 10% en 13% (13 – IRR)*20 % 

  Maatregelen met een verwachte IRR na belasting groter dan 13% worden niet gesteund.

  Indien de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard zal de goedkeuringsbeslissing opgesteld worden.

 • Rapportering

  Na de uitvoering van de maatregel moet de aanvrager het rapporteringsformulier met betrekking tot de uitgevoerde maatregel aan Elia bezorgen. Tevens moet de aanvrager de overeenkomstige facturen bij het rapporteringsdossier voegen, zodat de volledige gerapporteerde investeringskosten worden verantwoord aan de hand van bewijsdocumenten. Elia kan nog bijkomende informatie vragen.

  Om aanspraak te kunnen maken op de Premie, is de Klant ertoe gehouden om bij het rapporteringsformulier een op de datum van rapportering gedateerde en ondertekende verklaring op eer toe te voegen, waarin wordt bevestigd dat de in totaal toegekende de-minimissteun over de periode bestaande uit het op dat moment lopende kalenderjaar én de twee voorgaande kalenderjaren, inclusief de verwachte Elia REG-premie voor de gerapporteerde Maatregel, de drempel van € 200.000 niet zal overschrijden.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.