Rationeel energiegebruik

Elia-klanten in Vlaanderen kunnen een steunaanvraag indienen om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Hoe werkt dat precies?

De klanten van Elia aan Vlaamse zijde (op een spanningsniveau van 26 kV tot en met 70 kV) kunnen een aanvraag indienen om investeringssteun te verkrijgen bij de uitvoering van maatregelen die een primaire energiebesparing beogen. Dit is bepaald in het actieplan Rationeel Energie gebruik.

Wat zijn de voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet een klant voldoen om aanspraak te maken op premies om energiebesparende maatregelen te realiseren?

 • Eerst dient een energiestudie uitgevoerd te worden. Deze energiestudie kan uitgevoerd worden door een erkende energiedeskundige, de klant zelf of een andere partij aangeduid door de klant. Dan stuurt de klant de aanvraag naar Elia. Elia keurt de aanvraag goed en pas daarna kan de klant de bestelling voor het uitvoeren van de maatregel plaatsen.
 • De maatregel waarvoor de premie wordt aangevraagd, moet ten laatste na een maximale realisatieperiode van 2 jaar uitgevoerd zijn. In geval van onvoorziene vertragingen, kan uitstel worden verleend. Deze aanvraag moet schriftelijk worden ingediend.
 • De totale maximale premie per investering bedraagt 200 000 euro met een maximaal cumulatief plafond van 200 000 euro voor drie opeenvolgende belastingjaren per eindafnemer.
 • De facturen moeten gedateerd zijn na datum van de energiestudie en mogen daarenboven maximum 1 jaar oud zijn op datum van de indiening van de factuur.
 • De premies die Elia op basis van het REG-actieplan kan toekennen zijn door het beschikbare budget begrensd.
 • Maatregelen die onder het WKK- en groenestroomcertificaten-systeem (zonnepanelen, ...) vallen, komen niet in aanmerking voor premies. 

Procedure

Onderstaand schema geeft een algemeen overzicht van de procedure. 

 • Energiestudie

  De energiestudie of energieaudit wordt uitgevoerd door een erkende energiedeskundige, de klant zelf of een andere partij aangeduid door de klant. Een erkende energiedeskundige is erkend of aanvaard op grond van een energiebeleidsovereenkomst, het besluit energieplanning of een andere erkenningsregeling van de Vlaamse overheid voor het verstrekken van energie-advies aan bedrijven. Een energiestudie of energieaudit die aanvaard is op grond van een andere steunregeling van de Vlaamse overheid wordt tevens aanvaard.

Contact

Een lijst van organisaties met energiedeskundigen die een energieaudit kunnen uitvoeren, vindt u op de volgende webpagina:

zie ook:
 • Aanvraag

  De aanvraag van de premie moet gebeuren via het aanvraagformulier. Elia heeft het recht om bijkomende informatie te vragen indien het dit nodig acht om het aanvraagdossier te vervolledigen. Bij de premieaanvraag wordt onder andere gevraagd om een berekening van het besparingspotentieel van de maatregel ter goedkeuring voor te leggen.

  De premie wordt berekend in functie van de terugverdientijd, waarbij de prioriteit gaat naar besparingsmaatregelen met een terugverdientijd (TVT) van 2 tot 5 jaar. De premie wordt als volgt berekend:

  • TVT < 2 jaar: Geen investeringssteun
  • 2 jaar < TVT ≤ 5 jaar: Investeringssteun = (10×TVT-10) %
  • 5 jaar < TVT≤10 jaar: Investeringssteun = 40% 

  De totale maximale premie per klant per site bedraagt € 200 000.

  Merk op: De terugverdientijd voor nieuwe installaties of uitbreidingen wordt berekend op basis van de meerinvestering en meerbesparing t.o.v. de standaard.

  Indien de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard zal de goedkeuringsbeslissing opgesteld worden. Enkel na het verkrijgen van de goedkeuring van Elia mag de desbetreffende maatregel opgestart worden. Er kan geen steunpremie toegekend worden aan projecten die reeds opgestart zijn voor de goedkeuringsdatum.

 • Rapportering

  Na de uitvoering van de maatregel moet de aanvrager het rapporteringsformulier met betrekking tot de uitgevoerde maatregel aan Elia bezorgen. Tevens moet de aanvrager de overeenkomstige facturen bij het rapporteringsdossier voegen, zodat de volledige gerapporteerde investeringskosten worden verantwoord aan de hand van bewijsdocumenten. Elia kan nog bijkomende informatie vragen.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.