Disclaimer

Disclaimer internetsite – Algemene voorwaarden voor het gebruik van de internetsite van Elia

Deze website (hierna de “Website”) is een initiatief van Elia System Operator NV, met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20, 1000 Brussel,  gekend onder het ondernemingsnummer 0476 388 378, RPR Brussel (hierna “Elia”).

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

We nodigen de gebruiker uit om de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site aandachtig te lezen, waarnaar op de homepage wordt verwezen via een hyperlink. Door het gebruik van de website www.elia.be en www.eliagroup.eu, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Elia kan deze op elk ogenblik wijzigen.

2. Gebruik van de site

De inhoud van deze Website strekt er uitsluitend toe de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Elia en zijn activiteiten. De toegang tot het extranet door middel van een paswoord is onderworpen aan bijzondere voorwaarden. De inhoud van deze Website mag enkel gebruikt worden in het kader van de op de site aangeboden diensten en voor persoonlijk gebruik. Deze Website mag niet gebruikt worden als basis voor eender welke evaluatie van Elia, kan in geen geval bindend zijn voor Elia en is niet tegenstelbaar. Niets op de Website kan beschouwd worden als een aankoopbod of een aanbod voor de levering van diensten of het sluiten van een contract.

3. Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe deze Website te gebruiken mits naleving van alle wetten, wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de Website niet gebruiken op een manier die de belangen van Elia, haar leveranciers en/of cliënten zou kunnen schaden.

4. Waarborg en beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze Website onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud die wordt gedownload of op eender welke wijze wordt bekomen in het kader van het gebruik van ervan is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Elia niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor om het even welke schade aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens door het downloaden van eender welke inhoud.
Deze Website wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van de beschikbaarheid. Elia garandeert niet dat de dienst niet onderbroken wordt, volledig beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruiker, 100% betrouwbaar en/of zonder fouten zou zijn, dat de informatie die bekomen wordt door het gebruik van de dienst accuraat is en waar, en dat mogelijke fouten verbonden aan de dienst, gecorrigeerd zullen worden.
Elia zal redelijke inspanningen doen om op haar Website informatie te publiceren die up-to-date is. Zij garandeert niet dat de informatie passend is, noch dat ze precies of volledig is, noch dat de Website voortdurend volledig zal zijn en in alle opzichten up-to-date. De informatie die op deze Website gepubliceerd wordt, kan immers schattingen en vooruitzichten bevatten die ter indicatie aangeboden worden, alsook realtime gegevens die niet gevalideerd zijn. De informatie die op deze Website staat, onder meer de financiële gegevens en tariefvoorwaarden, kunnen inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden of tipfouten bevatten. Deze informatie wordt indicatief verstrekt en is regelmatig het voorwerp van wijzigingen. Elia en/of haar leveranciers kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de Website. Dit voorbehoud geldt ook voor de Websites waarnaar deze Website externe links legt. Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door Elia niet gecontroleerd en Elia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongepaste, onrechtmatige of illegale inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid op de Website van hyperlinks naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Elia in.
Algemeen kan Elia in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid al of niet contractueel is, delictueel of quasi-delictueel, of gebaseerd op foutloze of andere aansprakelijkheid, zelfs al was Elia op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. Elia kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van gebruikers (van het internet).

5. Contact

Gebruikers kunnen hun opmerkingen, suggesties of bezorgdheden meedelen. Dit kan per e-mail op volgend adres: info@elia.be of met de post naar volgend adres: Elia, Dienst Communicatie, Keizerslaan 20, 1000 Brussel.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze Website beschikbare informatie, de compilatie en de samenstelling ervan (teksten, foto's, beelden, iconen, video's, software, databanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Elia. De namen en logo's van Elia die op de Website verschijnen, zijn beschermde merken en handelsnamen. De merken van Elia mogen uitsluitend gebruikt worden in verband met producten of  diensten van Elia en hun gebruik mag in geen geval, op welke wijze ook, verwarring creëren bij de consument, het imago van Elia aantasten of het bedrijf in diskrediet brengen. Behoudens uitdrukkelijke toestemming hiertoe, zal de gebruiker in geen geval deze Website, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elia.

7. Policy voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid

Telkens deze Website bezocht wordt, worden persoonsgegevens van de gebruiker door Elia verzameld en verwerkt. Elia heeft een duidelijke en precieze politiek voor de bescherming van deze persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen in deze materie.
Elia heeft ook veiligheidsmaatregelen opgezet om ieder verlies, misbruik of wijziging van de aan Elia ter beschikking gestelde persoonsgegevens van de gebruikers te vermijden. De verwerking van de persoonsgegevens voor deze Website is onderworpen aan de Belgische wet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, en de daarop volgende wet).
Dit beleidscharter inzake vertrouwelijkheid doet geen afbreuk aan de rechten die Elia heeft ten aanzien van bepaalde bezoekers aan wie een overeenkomst, de wet of een ander document van contractuele, reglementaire of wettelijke aard, de toelating geeft tot het voeren van meer uitgebreide operaties. In dat geval geldt de voor Elia meest voordelige norm.

a. Persoonsgegevens

Bij het bezoek van de Website kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt:

  • Contact- en identificatiegegevens van de gebruiker (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, enz.); 
  • Andere gegevens i.v.m. een mogelijke sollicitatie van de gebruiker; 
  • Het IP-adres van de gebruiker; 
  • Alle andere informatie die de gebruiker vrijwillig meegedeeld heeft aan Elia (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de Website); 
  • Het geheel aan informatie over de pagina’s die de gebruiker geraadpleegd heeft op de Website.

b. Doeleinden van de verwerking

Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • de inhoud van de Website te verbeteren; 
  • de gebruiker te informeren over wijzigingen van de Website; 
  • de gebruiker te contacteren voor marketing- en publiciteitsdoeleinden; 
  • indien de gebruiker persoonsgegevens opgeeft in het kader van een sollicitatie, om deze sollicitatie te behandelen en op te volgen; 
  • statistisch onderzoek in verband met het gebruik van de Website.

Alvorens persoonsgegevens van de gebruiker aan te wenden voor andere doeleinden, zal Elia de gebruiker contacteren om deze op de hoogte te brengen van de wijzigingen die werden aangebracht aan privacy policy, en de gebruiker de mogelijkheid geven te weigeren deel te nemen aan deze nieuwe doeleinden.

c. Overdracht van persoonsgegevens

Elia mag de persoonsgegevens van de gebruiker meedelen aan dochterondernemingen of filialen die producten of diensten aanbieden die de gebruiker kunnen interesseren. Elia mag de persoonsgegevens van de gebruiker ook meedelen aan zowel private als publieke rechtspersonen die in rechtstreeks contact staan met Elia, en dit om de hierboven vermelde doeleinden te realiseren.

d. Nieuwsbulletins

Deze Website biedt de gebruikers gratis nieuwsbulletins aan. Deze diensten hebben vooreerst een informatief doel. Ze bevatten informatie die de gebruikers toelaten om de Website www.elia.be beter te gebruiken en benadrukken nieuwigheden. Gebruikers die willen afzien van deze dienst kunnen door een eenvoudige klik het abonnement opzeggen.

e. Recht van toegang, rectificatie, afschaffing en verzet

Overeenkomstig de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een recht van toegang, wijziging, rectificatie, en verwijdering van zijn persoonsgegevens. De gebruiker beschikt ook over het recht om zich gratis te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

De gebruiker mag zich op deze rechten beroepen door een door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, te richten aan Elia, hetzij per post naar volgend adres: Elia, Dienst Communicatie, Keizerslaan 20, 1000 Brussel; hetzij per e-mail naar info@elia.be. Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist.
Voor het opzeggen van het abonnement op de nieuwsbulletins kan het verzetsrecht ook worden uitgeoefend door te klikken op de link onderin deze nieuwsbrieven: "Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier. U zult dan een bevestigingsbericht ontvangen. Als dit niet het geval is, gelieve een e-mail te versturen naar volgend adres info@elia.be met aanduiding van het e-mail adres dat het abonnement wenst op te zeggen."

f. Cookies

Op deze Website wordt gebruik gemaakt van cookies (dit is een bestand dat door onze server wordt verzonden en opgeslagen wordt op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Een cookie bewaart het spoor van de bezochte Website en bevat informatie over dit bezoek). Onze cookies dienen in de eerste plaats om de de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de Website gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren. Cookies moeten het bezoek van de Website door de gebruiker vergemakkelijken en de dialoog verbeteren. De gebruiker kan de installatie van cookies op zijn computer weigeren door zijn browser op die manier in te stellen. Deze weigering kan evenwel de toegang tot bepaalde diensten van de Website verhinderen.

g. Veiligheidsmaatregelen en vertrouwelijkheid

Elia heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen tegen verlies, misbruik of vernietiging van de op haar Website ontvangen informatie.

h. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer

De gebruiker kan omtrent de toepasselijke privacywetgeving steeds aanvullende informatie verkrijgen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer, Persstraat 35, 1000 Brussel, bij wie Elia de verwerking van de gegevens heeft gemeld.

i. Disclaimer google analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die deze cookie genereert over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal overgedragen worden aan Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website voor de uitbaters van de website en om andere diensten te verlenen in verband met activiteiten op de website en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien dit bij wet verplicht is of indien deze derden de informatie verwerken voor rekening van Google. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens die Google bijhoudt. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven toegelicht worden. U kan het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende settings aan te passen in uw browser. Merk echter op dat u in dat geval mogelijkerwijze niet alle functionaliteiten van deze website zal kunnen gebruiken. Daarnaast kan u voorkomen dat Google uw gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die u vindt op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Meer informatie over de algemene voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op:

8. Regeling van geschillen, bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden (met uitzondering van de regels met betrekking tot tegenstrijdige wetten). Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, valt het geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). Elia behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien het dit opportuun acht.

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsboodschap verzonden in elektronische vorm zal aanvaard worden in iedere rechterlijke of administratieve procedure die voortvloeit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die opgesteld en bewaard worden in gedrukte versie.
  

Disclaimer mailverkeer

Elke uitgaande e-mail van Elia wordt voorzien van volgende disclaimer:
"Dit bericht en zijn bijlagen kunnen confidentiële informatie bevatten, beschermd door intellectuele eigendoms- of andere rechten, en is enkel bestemd voor het exclusief gebruik door de bedoelde bestemmeling ervan. Het is strikt verboden dit bericht en de inhoud daarvan te kopiëren, te wijzigen of mee te delen aan een andere persoon zonder de voorafgaande toestemming van Elia. Indien het bericht niet voor u bestemd is, gelieve dit dan te melden aan de afzender en het bericht in uw systeem te vernietigen. Elia is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit fouten, onjuistheden of verlies van tekst in het bericht, of uit het niet toegelaten gebruik, kennisgeving, kopiëren of wijzigen van het bericht, noch als gevolg van een doorgegeven virus. Dit bericht houdt geen verbintenis in vanwege Elia behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de bestemmeling van het bericht en Elia."