Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van Elia

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van Elia

Deze website (hierna de “Website”) is een initiatief van Elia Transmission Belgium SA, met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20, 1000 Brussel,  gekend onder het ondernemingsnummer 0731.852.231, RPR Brussel (hierna “Elia”).

 • 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden
  We nodigen de gebruiker uit om deze algemene gebruiksvoorwaarden van onze site aandachtig te lezen. Elia kan deze op elk ogenblik wijzigen. Door het gebruik van de website www.elia.be en www.eliagroup.eu en www.elia.jobs aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 • 2. Gebruik van de site

  De inhoud van deze Website strekt er uitsluitend toe de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Elia en zijn activiteiten. De toegang tot het extranet door middel van een paswoord is onderworpen aan bijzondere voorwaarden. De inhoud van deze Website mag enkel gebruikt worden in het kader van de op de site aangeboden diensten en voor persoonlijk gebruik. Deze Website mag niet gebruikt worden als basis voor eender welke evaluatie van Elia, kan in geen geval bindend zijn voor Elia en is niet tegenstelbaar aan Elia. Niets op de Website kan beschouwd worden als een aanbod voor de levering van diensten of het sluiten van een contract.
 • 3. Ongeoorloofd of verboden gebruik

  De gebruiker verbindt zich ertoe om bij het gebruik van deze Website alle wetten, wettelijke en/of contractuele bepalingen na te leven. De gebruiker mag de Website niet gebruiken op een manier die de belangen van Elia, haar leveranciers en/of klanten zou kunnen schaden.
 • 4. Waarborg en beperking van de aansprakelijkheid

  a. Algemene beperking van de aansprakelijkheid

  Voor zover wettelijk toegestaan, kan Elia niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade (met inbegrip van directe of indirecte schade) die voortvloeit uit het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid een contractuele, buitencontractuele, quasi-delictuele, wettelijke, objectieve of andere basis heeft, zelfs al was Elia op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. Elia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van gebruikers van de Website, noch voor hun verkeerde begrip of gebruik van op de Website gepubliceerde gegevens of informatie.

  b. Geen aansprakelijkheid voor schade aan computersystemen

  De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze Website onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud die wordt gedownload of op eender welke wijze wordt bekomen in verband met het gebruik van ervan, is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Elia niet aansprakelijk kan worden gesteld voor om het even welke schade aan haar computersysteem of voor om het even welk verlies van gegevens die verband houdt met het downloaden van om het even welke inhoud van de Website.

  c. Geen aansprakelijkheid voor inhoud van derden

  Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door Elia niet gecontroleerd en Elia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongepaste, onrechtmatige of illegale inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid op de Website van hyperlinks naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Elia in.

  d. Geen aansprakelijkheid voor onbeschikbaarheid, onjuistheid, onvolledigheid of ontijdigheid

  Deze Website wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Elia haar aansprakelijkheid uit en garandeert niet dat:

  • de dienst niet onderbroken wordt of dat deze 100% betrouwbaar zal zijn;
  • de informatie verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig, betrouwbaar en/of zonder fouten is of dat mogelijke fouten verbonden aan de dienst gecorrigeerd zullen worden;
  • de Website op elk moment en in alle opzichten volledig zal zijn; en/of
  • de Website op elk moment en in alle opzichten up-to-date zal zijn.
 • 5. Contact

  Gebruikers kunnen hun opmerkingen, suggesties of bezorgdheden meedelen. Dit kan per e-mail op volgend adres: <a href="mailto:info@elia.be">info@elia.be</a> of met de post naar volgend adres: Elia, Dienst Communicatie, Keizerslaan 20, 1000 Brussel.
 • 6. Intellectuele eigendomsrechten

  Het geheel van de op deze Website beschikbare informatie (met inbegrip van teksten, foto's, beelden, iconen, video's, software, databanken en gegevens) wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten of aanverwante rechten.

  Meer bepaald worden de namen en logo's van Elia die op de Website verschijnen beschermd door merken- en auteursrechtelijke wetten en verdragen. Het Elia merk, haar handelsmerken of logo’s mogen uitsluitend gebruikt worden in verband met producten of diensten van Elia en hun gebruik mag in geen geval, op welke wijze ook, verwarring creëren bij de consument, het imago van Elia aantasten of het bedrijf in diskrediet brengen.

  Daarnaast kunnen derden rechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten) hebben op sommige gegevens die op deze Website beschikbaar zijn.

  Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op deze Website, mag de gebruiker in geen geval deze Website, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de auteurs- of aanverwante rechten.

 • 7. Privacy policy en cookie policy

  Telkens wanneer deze Website bezocht en/of gebruikt wordt, worden persoonsgegevens van de gebruiker door Elia verzameld en verwerkt. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Elia vindt u in het online privacybeleid van Elia, dat hier beschikbaar is.

  Deze Website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de cookies die op deze Website worden gebruikt en over de cookie-instellingen vindt u in het cookiebeleid van Elia, dat hier beschikbaar is.

  Door gebruik te maken van de Website www.elia.be en/of www.eliagroup.eu e/of www.elia.jobs stemt de gebruiker onvoorwaardelijk in met het online privacybeleid van Elia en het cookiebeleid van Elia.

 • 8. Regeling van geschillen, bevoegdheid en toepasselijk recht

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden (met uitzondering van de regels met betrekking tot internationaal privaatrecht). Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot bemiddeling. In geval de bemiddeling mislukt, valt het geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). Elia behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien het dit opportuun acht.

  Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsboodschap verzonden in elektronische vorm zal aanvaard worden in iedere rechterlijke of administratieve procedure die voortvloeit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die opgesteld en bewaard worden in gedrukte versie.Disclaimer mailverkeer

De volgende disclaimer is van toepassing op elke e-mail en zijn inhoud van Elia: « "Dit bericht en zijn bijlagen kunnen confidentiële informatie bevatten, beschermd door intellectuele eigendoms- of andere rechten, en is enkel bestemd voor het exclusief gebruik door de bedoelde bestemmeling ervan. Het is strikt verboden dit bericht en de inhoud daarvan te kopiëren, te wijzigen of mee te delen aan een andere persoon zonder de voorafgaande toestemming van Elia. Indien het bericht niet voor u bestemd is, gelieve dit dan te melden aan de afzender en het bericht in uw systeem te vernietigen. Elia is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit fouten, onjuistheden of verlies van tekst in het bericht, of uit het niet toegelaten gebruik, kennisgeving, kopiëren of wijzigen van het bericht, noch als gevolg van een doorgegeven virus. Dit bericht houdt geen verbintenis in vanwege Elia behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de bestemmeling van het bericht en Elia."»

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.