Duurzaamheid: governance en reporting

Het belang van onze governance-pijler is aanzienlijk toegenomen, aangezien deze wordt beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde en een enabler voor alle domeinen die met duurzaamheid te maken hebben. Daarom hebben wij een hele dimensie van ons Act Now-programma aan dit onderwerp gewijd: dimensie 5. Deze dimensie beoogt het vertrouwen van de stakeholders in de Groep en in onze duurzaamheidsactiviteiten als geheel te versterken.

 • Governance: verantwoorde regels en processen waarborgen

  Elia groep wil een vertrouwensrelatie opbouwen met haar stakeholders. Er zijn verschillende organen in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat onze praktijken op het gebied van corporate governance aan de hoogste normen voldoen. Meer informatie hierover vindt u op de  webpagina van de bestuursorganen. Raadpleeg ook onze  webpagina over corporate governance. voor meer inlichtingen. Bovendien willen we:

  • De internationale beste praktijken toepassen om de langetermijnbelangen van onze stakeholders te dienen. Ons directieteam en hun toezichthoudende functies zijn derhalve gescheiden van onze leden van de raad van bestuur (die verkozen zijn) en van ons audit- en vergoedingscomité in de raad van toezicht.
  • Een strategisch perspectief op duurzaamheid aannemen door langetermijnambities vast te leggen. De salarissen van de directieleden zijn daarom gekoppeld aan de prestaties van de groep in termen van duurzaamheidsdoelstellingen. 
  • Beschikken over doeltreffende interne controles en externe audits die tot onmiddellijke maatregelen leiden. Wij willen corporate-governancepraktijken stevig in onze organisatiestructuur verankerd hebben opdat de juiste codes en normen worden toegepast.
    
 • Ethiek: bevordering van een duurzame mentaliteit en duurzaam gedrag

  Om ervoor te zorgen dat duurzaamheid een van onze belangrijkste aandachtspunten blijft en bij al onze besluitvorming in aanmerking wordt genomen, moeten wij een duurzame mentaliteit en een duurzaam gedrag aanmoedigen. Daarom willen wij:

  • Duidelijke gedragsverwachtingen voor ons personeel vastleggen, waarbij ethische overtredingen niet worden getolereerd. Integriteit en ethiek zijn de sleutel tot onze interacties. In onze Gedragscode hebben we vastgelegd wat als ethisch correct gedrag wordt beschouwd en hebben we een reeks beginselen vastgesteld om ethische inbreuken en belangenconflicten te vermijden.
  • Een cultuur waarin iedereen vrijuit kan spreken en eenvoudige procedures creëren. Via het interne cultuurprogramma heeft Elia groep zes gedragingen gedefinieerd die alle medewerkers in hun werk moeten belichamen en uitdragen. Meer informatie hierover vindt u in ons jaarverslag.
  • Onafhankelijk blijven van politieke of religieuze activiteiten.
  • Het hoogste niveau van integriteit vertonen tegenover onze aannemers en leveranciers. Elia groep neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de naleving van de sociale normen in de hele bevoorradingsketen. Daarom zijn Elia en 50Hertz niet alleen lid van het Global Compact van de Verenigde Naties, maar hebben zij zich ook geëngageerd tot de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
    
 • Compliance: voldoen aan externe en interne regels

  Wegens hun wettelijk statuut als transmissienetbeheerders voor elektriciteit zijn Elia en 50Hertz onderworpen aan een brede waaier van wettelijke en regulerende regels in hun respectieve landen. Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de externe en interne regels, zullen wij:

  • Garanderen dat we voldoen aan alle relevante regelgevende en interne bepalingen.
  • Elke vorm van fraude of misbruik voorkomen. Wij geven alle werknemers die betrokken zijn bij aankoop- en financiële processen regelmatig opleiding over de grondbeginselen van aankopen, anticorruptie en conform gedrag. Sinds 2018 beschikt Elia over een beleid dat het externe meldpunt voor inbreuken op de bedrijfsintegriteit regelt (dit gebeurt via een extern klokkenluidersysteem). Bij een anonieme melding van vermoedelijke integriteitsschendingen door interne personeelsleden en externe belanghebbenden wordt onmiddellijk een intern comité bijeengeroepen om de zaak te behandelen en zo nodig verdere interne maatregelen te nemen. Het comité brengt jaarlijks verslag uit aan het managementteam van Elia en tevens op ad-hocbasis, wanneer er zich problemen voordoen. Inbreuken op welke voorschriften dan ook, intern of extern, worden niet getolereerd. Alle overtredingen worden streng bestraft.
  • Problemen met de naleving in een vroeg stadium opsporen en onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen. Elia groep heeft een Engagement Programme opgesteld dat door het corporate governance comité werd goedgekeurd. Alle inbreuken op onze bedrijfscodes kunnen worden gemeld aan de Compliance Officer, die ze op een objectieve en vertrouwelijke manier behandelt. De Compliance Officer brengt jaarlijks verslag uit aan de relevante regelgevende instanties.
    
 • Transparantie: openheid en een zinvolle dialoog met de stakeholders

  Wij richten ons altijd al op openheid en transparantie. Daarom werken we voortdurend aan de ontwikkeling van onze externe verslaggevingsprocessen. We zullen dit ook blijven doen, zodat de positieve effecten en bijdragen die we aan de samenleving leveren, beter tot uiting komen, in overeenstemming met onze belangrijke maatschappelijke rol. Daartoe hebben wij besloten:

  • Volledige, eerlijke, accurate, tijdige en begrijpelijke nuttige informatie te verstrekken. We beschikken hiervoor over een transparantiebeheersteam en voldoen aan de vereisten inzake publicatie van gegevens. We zijn ook opgenomen in het transparantieregister van de EU.
  • Onze reporting uit te voeren in overeenstemming met erkende internationale normen. We gebruiken de GRI-normen voor onze jaarverslagen en streven ernaar onze aanpak verder te ontwikkelen in overeenstemming met de internationale beste praktijken.
  • Proactief te communiceren met onze stakeholders. Bij het overwegen van alle projecten voor de uitbreiding van het net geven wij voorrang aan het informeren van, het luisteren naar en het voeren van constructieve gesprekken met de omwonenden op wie onze infrastructuur een impact heeft. Ga voor meer informatie naar onzewebpagina voor stakeholders.

  Omkoping en corruptie

  Als onderdeel van onze Gedragscode hebben wij een beleid inzake omkoping en corruptie opgesteld. In de Gedragscode wordt uiteengezet wat wij onder omkoping en corruptie begrijpen. De Gedragscode bepaalt uitdrukkelijk dat Elia groep omkoperij in om het even welke vorm verbiedt, evenals misbruik van voorkennis en marktmanipulatie. Elia groep en haar medewerkers aanvaarden geen geschenken of gastvrijheid om concurrentievoordeel te behalen. Elia groep staat geen faciliterende betalingen toe. Het vermommen van geschenken of gastvrijheid als liefdadigheidsgiften is eveneens een schending van onze Gedragscode. Elia legt zich ook toe op de capaciteitsontwikkeling van haar medewerkers. Door middel van training kunnen onze werknemers gedragingen of incidenten herkennen waarbij omkoping of corruptie in het spel kan zijn, en krijgen zij informatie over hoe ze toegang kunnen krijgen tot de veilige, anonieme ruimte voor de melding van dergelijke zaken (via ons klokkenluidersprogramma).


Meer informatie over de bestuursstructuur van Elia en de samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.