Duurzaamheid: governance en reporting

Het belang van onze governance-pijler is aanzienlijk toegenomen, aangezien deze wordt beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde en een enabler voor alle domeinen die met duurzaamheid te maken hebben. Daarom hebben wij een hele dimensie van ons Act Now-programma aan dit onderwerp gewijd: dimensie 5. Deze dimensie beoogt het vertrouwen van de stakeholders in de Groep en in onze duurzaamheidsactiviteiten als geheel te versterken.

 • Governance: verantwoorde regels en processen waarborgen

  Elia groep wil een vertrouwensrelatie opbouwen met haar stakeholders. Er zijn verschillende organen in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat onze praktijken op het gebied van corporate governance aan de hoogste normen voldoen. Meer informatie hierover vindt u op de  webpagina van de bestuursorganen. Raadpleeg ook onze  webpagina over corporate governance. voor meer inlichtingen. Bovendien willen we:

  • De internationale beste praktijken toepassen om de langetermijnbelangen van onze stakeholders te dienen. Ons directieteam en hun toezichthoudende functies zijn derhalve gescheiden van onze leden van de raad van bestuur (die verkozen zijn) en van ons audit- en vergoedingscomité in de raad van toezicht.
  • Een strategisch perspectief op duurzaamheid aannemen door langetermijnambities vast te leggen. De salarissen van de directieleden zijn daarom gekoppeld aan de prestaties van de groep in termen van duurzaamheidsdoelstellingen. 
  • Beschikken over doeltreffende interne controles en externe audits die tot onmiddellijke maatregelen leiden. Wij willen corporate-governancepraktijken stevig in onze organisatiestructuur verankerd hebben opdat de juiste codes en normen worden toegepast.
    

  ESG-governance-index

  Goed bestuur is essentieel om ons succes op het vlak van duurzaamheid op lange termijn te verzekeren. Naast het bepalen van duidelijke objectieven rond ethiek en transparantie werd er een index opgesteld op het vlak van milieu, maatschappij en governance (Environment, Social and Governance, ESG) om ons te helpen ESG-factoren in onze bedrijfsactiviteiten en onze besluitvormingsprocessen te verankeren, met inbegrip van de variabele vergoeding van ons personeel. 
   
  De ESG-governance-index omvat de volgende engagementen:
   0 of 1 Een ESG-traject ontwikkelen, inclusief een jaarlijkse workshop rond duurzaamheidsgovernance samen met de Raad van Bestuur 
   0 of 1  Een tweejaarlijks inschatting maken van de risicosituatie in elke entiteit van de groep
   0 of 1  Duurzaamheidsaspecten toevoegen aan het handvest van de RvB-comités
   0 of 1  Een jaarlijkse prestatiebeoordeling door de RvB vastleggen
   0 of 1  Een ESG-expert aanstellen binnen de RvB
   0 of 1  Een vergoedingscomité binnen Eurogrid GmbH opzetten
   0 of 1  Het ontslagvergoedingsbeleid herzien en publiceren voor senior executives die de vennootschap verlaten: (1) geen specifieke opzeggingsclausule, (2) enkel de lokale regelgeving is van toepassing
   0 of 1  Verantwoordelijkheid voor ESG-thema’s op leidinggevend niveau invoeren, zowel op groepsniveau als op lokaal niveau (General Reporting Initiative (GRI) 102-20)
   0 of 1  Een minimum weging van 20% toewijzen aan ‘Act Now’-objectieven voor de variabele vergoeding van leden van het directiecomité (ExCo) en de Elia Group Management Board (EGMB)
   0 of 1  Een jaarlijkse lokale ExCo-vergadering organiseren over hoe duurzaamheid in het besluitvormingsproces kan worden verankerd (budgetten, strategische planning, organisatie)
   0 of 1  Alle ‘Act Now’-objectieven toevoegen aan de strategische business roadmaps van lokale entiteiten en de nodige middelen toewijzen (FTE’s en €)
   0 of 1 90% van de verschillen wegwerken tussen de activiteiten van Elia/50Hertz en de vooropgezette ESG-normen die door ratingbureaus, investeerders en regulatoren werden gepubliceerd
  ∑ 0 … 12/12 ESG-governancescore
 • Ethiek: bevordering van een duurzame mentaliteit en duurzaam gedrag

  Om ervoor te zorgen dat duurzaamheid een van onze belangrijkste aandachtspunten blijft en bij al onze besluitvorming in aanmerking wordt genomen, moeten wij een duurzame mentaliteit en een duurzaam gedrag aanmoedigen. Daarom willen wij:

  • Duidelijke gedragsverwachtingen voor ons personeel vastleggen, waarbij ethische overtredingen niet worden getolereerd. Integriteit en ethiek zijn de sleutel tot onze interacties. In onze Gedragscode hebben we vastgelegd wat als ethisch correct gedrag wordt beschouwd en hebben we een reeks beginselen vastgesteld om ethische inbreuken en belangenconflicten te vermijden.
  • Een cultuur waarin iedereen vrijuit kan spreken en eenvoudige procedures creëren. Via het interne cultuurprogramma heeft Elia groep zes gedragingen gedefinieerd die alle medewerkers in hun werk moeten belichamen en uitdragen. Meer informatie hierover vindt u in ons jaarverslag.
  • Onafhankelijk blijven van politieke of religieuze activiteiten.
  • Het hoogste niveau van integriteit vertonen tegenover onze aannemers en leveranciers. Elia groep neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de naleving van de sociale normen in de hele bevoorradingsketen. Daarom zijn Elia en 50Hertz niet alleen lid van het Global Compact van de Verenigde Naties, maar hebben zij zich ook geëngageerd tot de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
    
 • Het klokkenluiderssysteem van Elia Group

  De Ethische Code van Elia Group bevat waarden, normen en regels die we wensen te respecteren in de relatie met onze stakeholders: klanten, leveranciers, aandeelhouders, de gemeenschap en medewerkers.

  Elia stelt hoge eisen aan zichzelf op het vlak van openheid en integriteit en hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van onwettige handelingen. In overeenstemming met de EU-klokkenluidersrichtlijn heeft Elia Group een meldingstool ingevoerd: EthicsAlert. Deze tool kan gebruikt worden om de onderneming (al dan niet anoniem) op de hoogte te brengen van alle inbreuken op de geldende wetten en regels of op de Ethische Code van Elia Group.

  Elia Group engageert zich om alle meldingen van integriteitsinbreuken serieus te nemen.

  Hoe werkt dit?

  Voor wie?

  • Stakeholders die informatie hebben verkregen in een werkgerelateerde context, zoals stagiairs, (voormalige) werknemers, sollicitanten, zelfstandigen, (onder)aannemers, klanten, leveranciers, enz.

  Wat?

  • Inbreuken van de integriteit op de geldende wetgeving, inclusief:
   • overheidsopdrachten;
   • milieubescherming;
   • volksgezondheid; o consumentenbescherming;
   • bescherming van privacy en persoonsgegevens en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
   • belastingfraude en sociale fraude;
   • mededingingsrecht.
  • Alle mogelijke inbreuken op beroepsgebonden elementen van de Ethische Code van Elia Group en de hiervan afgeleide policies.

  Een volledige lijst is beschikbaar in de Klokkenluidersregeling van Elia Group.

  Hoe?

  (Anoniem) via het meldingsplatform EthicsAlert

  Welke garanties krijg ik?

  • Professionele behandeling van elke melding via EthicsAlert.
   Elke melding wordt serieus genomen en binnen een redelijke termijn behandeld.
  • Vertrouwelijkheid
   Alle meldingen worden in alle discretie behandeld en personen die instaan voor de behandeling zijn gebonden aan geheimhouding.
  • Geen represailles
   Melders van meldingen worden beschermd tegen sancties en/of oneerlijke behandeling als gevolg van het melden van een integriteitsinbreuk.
 • Compliance: voldoen aan externe en interne regels

  Wegens hun wettelijk statuut als transmissienetbeheerders voor elektriciteit zijn Elia en 50Hertz onderworpen aan een brede waaier van wettelijke en regulerende regels in hun respectieve landen. Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de externe en interne regels, zullen wij:

  • Garanderen dat we voldoen aan alle relevante regelgevende en interne bepalingen.
  • Elke vorm van fraude of misbruik voorkomen. Wij geven alle werknemers die betrokken zijn bij aankoop- en financiële processen regelmatig opleiding over de grondbeginselen van aankopen, anticorruptie en conform gedrag. Sinds 2018 beschikt Elia over een beleid dat het externe meldpunt voor inbreuken op de bedrijfsintegriteit regelt (dit gebeurt via een extern klokkenluidersysteem). Bij een anonieme melding van vermoedelijke integriteitsschendingen door interne personeelsleden en externe belanghebbenden wordt onmiddellijk een intern comité bijeengeroepen om de zaak te behandelen en zo nodig verdere interne maatregelen te nemen. Het comité brengt jaarlijks verslag uit aan het managementteam van Elia en tevens op ad-hocbasis, wanneer er zich problemen voordoen. Inbreuken op welke voorschriften dan ook, intern of extern, worden niet getolereerd. Alle overtredingen worden streng bestraft.
  • Problemen met de naleving in een vroeg stadium opsporen en onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen. Elia groep heeft een Engagement Programme opgesteld dat door het corporate governance comité werd goedgekeurd. Alle inbreuken op onze bedrijfscodes kunnen worden gemeld aan de Compliance Officer, die ze op een objectieve en vertrouwelijke manier behandelt. De Compliance Officer brengt jaarlijks verslag uit aan de relevante regelgevende instanties.

  Compliance-index

  Naast de ESG-governance-index werd er ook een compliance-index opgesteld die ons begeleidt bij het doorvoeren van de nodige maatregelen om de naleving van alle relevante wettelijke en regulatoire vereisten te verzekeren. De index consolideert kernvereisten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we niet enkel alle relevante regulatoire vereisten naleven, maar ook elke vorm van fraude of misbruik voorkomen, complianceproblemen vroegtijdig opmerken en snelle, corrigerende maatregelen nemen.

  De compliance-index omvat de volgende engagementen:

   0 of 1  Een compliancecoördinator aanstellen binnen 50Hertz en Elia Transmission Belgium (ETB)
   0 of 1  Een beleid ter bestrijding van corruptie opzetten voor alle entiteiten van de groep
   0 of 1  Een beleid inzake belangenconflicten opstellen voor alle entiteiten van de groep
   0 of 1  Percentage werknemers die een opleiding ter bestrijding van corruptie en belangenconflicten volgden > 80%
   0 of 1  Percentage van het bestede inkoopvolume dat afkomstig was van leveranciers die de gedragscode voor leveranciers ondertekenden > 80%
   0 of 1  Verslag uitbrengen in overeenstemming met de International Integrated Reporting Council (IIRC) vanaf 2023 en met de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) vanaf 2024
   0 of 1  Is het percentage aanbevelingen uit de interne audit dat tijdig werd toegepast > 95%? Indien ja: 1; indien neen: 0
   0 of 1  Geen bevestigde incidenten van corruptie en genomen maatregelen (GRI 205-3)
   0 of 1  Geen inbreuken op de naleving van milieuwetgeving en -regelgeving gemeld door autoriteiten of certificeringsinstanties (GRI 307-1)
   0 of 1  Geen wettelijke maatregelen m.b.t. concurrentievervalsend gedrag, antitrust- en monopoliepraktijken (GRI 206-1)
   0 of 1  Geen inbreuken in verband met persoonsgegevens gemeld aan de gegevensbeschermingsautoriteiten (GDPR-inbreuken)
   0 of 1  Publicatie van de vennootschapsbelasting (GRI 207)
   
   ∑ 0 … 12/12 compliancescore 
  Beide indexen zijn toekomstgericht en bestaan uit twaalf engagementen die we in de komende jaren willen verwezenlijken. We beschouwen de verbetering van onze governance en compliance als een permanente doelstelling rond uitdagingen die zullen blijven evolueren. Daarom zorgen we ervoor dat we altijd de hoogste normen nastreven.
 • Transparantie: openheid en een zinvolle dialoog met de stakeholders

  Wij richten ons altijd al op openheid en transparantie. Daarom werken we voortdurend aan de ontwikkeling van onze externe verslaggevingsprocessen. We zullen dit ook blijven doen, zodat de positieve effecten en bijdragen die we aan de samenleving leveren, beter tot uiting komen, in overeenstemming met onze belangrijke maatschappelijke rol. Daartoe hebben wij besloten:

  • Volledige, eerlijke, accurate, tijdige en begrijpelijke nuttige informatie te verstrekken. We beschikken hiervoor over een transparantiebeheersteam en voldoen aan de vereisten inzake publicatie van gegevens. We zijn ook opgenomen in het transparantieregister van de EU.
  • Onze reporting uit te voeren in overeenstemming met erkende internationale normen. We gebruiken de GRI-normen voor onze jaarverslagen en streven ernaar onze aanpak verder te ontwikkelen in overeenstemming met de internationale beste praktijken.
  • Proactief te communiceren met onze stakeholders. Bij het overwegen van alle projecten voor de uitbreiding van het net geven wij voorrang aan het informeren van, het luisteren naar en het voeren van constructieve gesprekken met de omwonenden op wie onze infrastructuur een impact heeft. Ga voor meer informatie naar onzewebpagina voor stakeholders.

  Omkoping en corruptie

  Als onderdeel van onze Gedragscode hebben wij een beleid inzake omkoping en corruptie opgesteld. In de Gedragscode wordt uiteengezet wat wij onder omkoping en corruptie begrijpen. De Gedragscode bepaalt uitdrukkelijk dat Elia groep omkoperij in om het even welke vorm verbiedt, evenals misbruik van voorkennis en marktmanipulatie. Elia groep en haar medewerkers aanvaarden geen geschenken of gastvrijheid om concurrentievoordeel te behalen. Elia groep staat geen faciliterende betalingen toe. Het vermommen van geschenken of gastvrijheid als liefdadigheidsgiften is eveneens een schending van onze Gedragscode. Elia legt zich ook toe op de capaciteitsontwikkeling van haar medewerkers. Door middel van training kunnen onze werknemers gedragingen of incidenten herkennen waarbij omkoping of corruptie in het spel kan zijn, en krijgen zij informatie over hoe ze toegang kunnen krijgen tot de veilige, anonieme ruimte voor de melding van dergelijke zaken (via ons klokkenluidersprogramma).


Meer informatie over de bestuursstructuur van Elia en de samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.