Toegangsfactuur: de regularisatiefactuur

De toegangshouder ontvangt voor elke maand een basisfactuur gevolgd door een regularisatiefactuur. Hoe verloopt de facturatie precies?

Waarom deze facturen?

In de facturen voor de toegang tot het net worden de tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur, het beheer van het elektrisch systeem, de compensatie van onevenwichten (in het bijzonder via reservevermogens en black-start) en de marktintegratie toegepast.

Customer Hub

De toegangshouder kan zijn facturen raadplegen via de applicatie Customer Hub.  De beschikbare informatie over het deel facturatie omvat de factuur zelf in pdf-formaat en de bijhorende bijlagen, waarmee de ARP zijn facturen kan controleren.

De regularisatiefactuur

Een definitieve afrekening wordt verstuurd midden maand M+1 voor de dienstverlening van maand M. De regularisatiefactuur houdt rekening met de bedragen die al gefactureerd zijn in de basisfactuur voor de betreffende maand.

Voorbeeld factuur

Voor vragen omtrent uw facturen, gelieve de dienst settlement te contacteren

Legende van de factuur

 • Uw referentie

  Dit is het bestelnummer van de klant.

 • Contractreferentie

  Dit is het referentienummer van het toegangscontract dat werd afgesloten met Elia.
  Het is de toegangshouder die een toegangscontract afsluit met Elia voor een of meerdere toegangspunten.
  De bijlage bij de basisfactuur vermeldt, voor elk toegangspunt gedekt door het toegangscontract, zijn EAN-code, het spanningsniveau (dat bepaalt onder welke tariefgroep de klant valt) en de regio van de bedrijfssite van het toegangspunt.

 • Interne referentie Elia

  Dit is de interne referentie die Elia gebruikt en die verschilt van de contractreferentie.

 • Beheer en ontwikkeling van de netinfrastructuur 

  Deze categorie omvat drie tarieven: het tarief voor de maandpiek, het tarief voor de jaarpiek en het tarief voor het ter beschikking gestelde vermogen. Dit betreft de voorafbetaling voor de diensten vermeld voor de prestaties van de maand M. Het voorschot vertegenwoordigt 90% van het bedrag dat gefactureerd wordt voor de dienstverlening in maand M-2, voor de betreffende toegangspunten. De afrekening zal verrekend worden in de regularisatiefactuur. De bijlage bij de factuur geeft het detail voor de toegangspunten in het toegangscontract, inclusief de berekening van de bedragen voor 3 tarieven genomen in deze diensten.
  De diensten voor beheer en ontwikkeling van de netinfrastructuur zijn gefactureerd op basis van het vermogen voor elk van de toegangspunten van de toegangshouder. Het is namelijk deze waarde die bepaalt welke dimensionering van het net Elia moet voorzien. Het vermogen is in netto afname en netto injectie gezet. Het geïnjecteerde vermogen is het verschil tussen het vermogen geïnjecteerd door de productie-eenhe(i)d(en) geassocieerd met een bepaald toegangspunt en het vermogen afgenomen door de belasting(en) in dit toegangspunt. Is dit verschil negatief, dan is het geïnjecteerde vermogen gelijk aan nul. Het afgenomen vermogen is het verschil tussen het vermogen afgenomen door de belasting(en) geassocieerd met een bepaald toegangspunt en het vermogen geïnjecteerd door de productie-eenhe(i)d(en) in dit toegangspunt. Is dit verschil negatief, dan is het afgenomen vermogen gelijk aan nul.
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven") en de tarieven.

 • Maandpiek

  De regularisatiefactuur herneemt de afrekening voor het tarief voor de maandpiek, verminderd met de voorschotten in de basisfactuur.
  De maandpiek voor afname wordt op maandbasis bepaald als de maximale vermogenspiek bij afname van alle kwartieren van de betreffende maand. Voor de netgebruikers die rechtstreeks zijn aangesloten op het Elia-net, wordt het tarief voor de maandpiek voor afname toegepast op de elfde gemeten piek van de maand.
  Elia stelt kwartuurwaarden ter beschikking van de toegangshouder die aan de hand daarvan zijn facturatie kan controleren en zijn verbruiksprofiel kan verfijnen.
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven") en de tarieven.

 • Jaarpiek

  De regularisatiefactuur herneemt de afrekening voor het tarief voor de jaarpiek, verminderd met de voorschotten in de basisfactuur.
  De jaarpiek voor afname wordt ex-post bepaald als de maximale piek tijdens de kwartieren die vallen in de tarifaire jaarpiekperiode tijdens de laatste twaalf maanden, met name de lopende facturatiemaand en de elf voorafgaande maanden. De tarifaire jaarpiekperiode is de periode tijdens dewelke de globale netbelasting statistisch het hoogst is.
  Elia stelt kwartuurwaarden ter beschikking van de toegangshouder die aan de hand daarvan zijn facturatie kan controleren en zijn verbruiksprofiel kan verfijnen.
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven") en de tarieven.

 • Infrastructuurniveau

  Het recht om vermogen en elektrische energie met het Elia-net uit te wisselen, wordt via het toegangscontract verleend ter hoogte van een toegangspunt. De tariefbepaling voor de aansluiting op het Elia-net gebeurt in functie van drie infrastructuurniveaus (of CIL, ‘Contractual Infrastructure Level’), naargelang de spanning in het toegangspunt:

  • CIL 1: in de netten 380/220/150 kV;
  • CIL 2: in de netten 70/36/30 kV;
  • CIL 3: bij de uitgang van de transformaties naar middenspanning (lager dan 30 kV).

  Wanneer een netgebruiker beschikt over meerdere toegangspunten tot het Elia-net voor dezelfde elektrische installaties, kan een van die toegangspunten worden aangeduid als ‘hoofdtoegangspunt’ en worden de andere toegangspunten aangeduid als ‘bijkomend’. Het hoofdtoegangspunt is het punt met het hoogste ter beschikking gestelde vermogen (bij afname).
  De facturatie wordt berekend voor elk punt dat volgens haar kwalificatie 'hoofdtoegangspunt’ is of ‘bijkomend’ toegangspunt.
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven") en de tarieven.

 • Ter beschikking gestelde vermogen

  Het is mogelijk dat de klant een wijziging vraagt van het ter beschikking gesteld vermogen. Aangezien de factuur gebaseerd is op het ter beschikking gestelde vermogen van de maand M-2, zal er in dat geval een regularisatie zijn met een bedrag verschillend van 0.
  De netgebruiker heeft het recht om schijnbaar vermogen af te nemen van of te injecteren in het hogergelegen net, in verhouding tot het ter beschikking gestelde schijnbaar vermogen (nl. het vermogen dat voor hem ‘gereserveerd’ is). Het ter beschikking gestelde schijnbaar vermogen is vastgesteld in bijlage 1 van het aansluitingscontract van elke netgebruiker.
  Voor het ter beschikking gestelde vermogen ter hoogte van bijkomende toegangspunten wordt een specifiek tarief toegepast, dat overeenkomt met 20% van het tarief voor het ter beschikking gestelde vermogen van een hoofdtoegangspunt.
  Meer details over het begrip Ter beschikking gestelde vermogen (productfiche "De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen").
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche " Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven") en de tarieven."

 • Overschrijding van het ter beschikking gestelde vermogen

  Als het ter beschikking gestelde vermogen voor afname wordt overschreden, zal voor de overschrijding gemeten in de maand M een tarief worden toegepast tijdens een periode lopend vanaf de maand M tot de maand M+11.
  De regularisatiefactuur betreffende de prestaties van kalendermaand M, bevatten het geldend tarief in geval van overschrijding van het ter beschikking gestelde vermogen en afname. Het gaat over een overschrijding gemeten in de loop van maand M, te betalen in de periode gaande van maand M tot maand M+11. Dit tarief stemt overeen met het tarief voor het ter beschikking gestelde vermogen voor afname, vermeerderd met 50%. De referentie is de elfde piek van de maand gemeten in kVa. Indien meerdere overschrijdingen worden vastgesteld tijdens de bovengenoemde periode van 12 maanden, wordt deze periode automatisch verlengd.
  Meer details over de tarieven voor de toegang tot het net (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven") en de tarieven.


 • Beheer van het elektrisch systeem

  De regularisatiefactuur herneemt de afrekening voor het tarief voor het beheer van het elektrisch systeem, verminderd met de voorschotten in de basisfactuur.
  Dit bedrag wordt berekend op basis van het netto volume afgenomen of geïnjecteerde elektriciteit (uitgedrukt in MWh) voor de betreffende toegangspunten, voor de maandkalender M: de kosten voor de dienst hangen af van de hoeveelheid energie die van het Elia-net wordt afgenomen of in het Elia-net wordt geïnjecteerd. Elia stelt kwartuurwaarden ter beschikking van de toegangshouder die aan de hand daarvan zijn facturatie kan controleren en zijn verbruiksprofiel kan verfijnen.
  Meer details over het tarief voor het beheer van het elektrisch systeem.

 • Aanvullende afname van reactieve energie

  Dit is het tarief die de toegangshouder betaalt voor de bijkomende reactieve energie geleverd door Elia in toepassing van de geldende technische reglementen. Dit tarief hangt af van het regime (inductief of capacitief) en van de hoogte van de overschrijding.
  Meer over reactieve energie.
  Meer details over het tarief Anvullende afname van reactieve energie (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven") en de tarieven.

 • Compensatie van de onevenwichten

  Deze categorie omvat twee tarieven: het tarief voor de vermogensreserves en voor de black-start, en het tarief voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de individuele toegangsverantwoordelijken. Dit laatste tarief wordt rechtstreeks aan de toegangsverantwoordelijken gefactureerd (zie facturatie onevenwicht). Dit tarief is dus op dezelfde wijze toepasbaar voor elk.
  Toegangspunt in afname en injectie, onafhankelijk van het infrastructuurniveau waartoe de betrokken netgebruiker behoort want het vergoedt een zelfde service voor iedereen.
  De regularisatiefactuur herneemt de afrekening voor het tarief voor de Compensatie van de onevenwichten, verminderd met de voorschotten in de basisfactuur.
  Meer details over het tarief Anvullende afname van reactieve energie (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven") en de tarieven.

 • Integratie van de elektriciteitsmarkt

  Het tarief voor de marktintegratie omvat door Elia geleverde diensten zoals de ontwikkeling en de integratie van een doeltreffende en efficiënte elektriciteitsmarkt, het beheer van interconnecties, de coördinatie met buurlanden en Europese instanties of de publicatie van gegevens in het kader van transparantieverplichtingen.
  De regularisatiefactuur herneemt de afrekening voor het tarief voor de Integratie van de elektriciteitsmarkt, verminderd met de voorschotten in de basisfactuur.
  Meer details over het tarief Aanvullende afname van reactieve energie (productfiche "Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven") en de tarieven.

 • Tarieven voor Openbare Dienstverplichtingen

  Dit zijn de kosten voor de openbare dienstverplichtingen die de bevoegde overheden Elia opleggen en die niet in rechtstreeks verband staan met het netbeheer. Deze kosten worden toegevoegd aan de gefactureerde bedragen.
  De federale en gewestelijke overheden hebben openbare dienstverplichtingen ingesteld die ten laste vallen van de netgebruikers.

 • Openbaredienstverplichting - Financiering van de aansluiting van de offshore windparken (federaal)

  De openbaredienstverplichting betreffende de financiering van de aansluiting van de offshore windparken dient om de kosten te dekken die Elia maakt bij de uitvoering van zijn verplichting om de onderzeese kabels voor de aansluiting van de windparken te financieren. Deze participatie bedraagt maximaal € 25 M per park, verdeeld over jaarlijkse tranches van € 5 M.

 • Openbaredienstverplichting - Financiering van de groenestroomcertificaten (federaal) 

  De openbaredienstverplichting betreffende de financiering van de groenestroomcertificaten dient om de kosten te dekken die Elia maakt door het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van de groenestroomcertificaten betreffende de offshore windparken en de overige groenestroomcertificaten, in toepassing van de federale regelgeving.

 • Openbaredienstverplichting - Financiering van de maatregelen ter promotie van rationeel energieverbruik in Vlaanderen

  Deze openbaredienstverplichting is van toepassing op de afnames in het Vlaamse Gewest. Ze dient om de kosten te dekken die Elia maakt door het financieren van de maatregelen ter promotie van rationeel energieverbruik in Vlaanderen.

 • Openbaredienstverplichting - Financiering van de ondersteuningsmaatregelen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen

  Deze openbaredienstverplichting is van toepassing op de afnames in het Vlaamse Gewest. Ze dient om de kosten te dekken die Elia maakt door het financieren van de ondersteuningsmaatregelen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling.

 • Openbaredienstverplichting - Financiering van de ondersteuningsmaatregelen voor hernieuwbare energie (Wallonië)

  Deze openbaredienstverplichting is van toepassing op de afnames in het Waalse Gewest. Ze dient om de kosten te dekken die Elia maakt door de aankoopverplichting van de Waalse groenestroomcertificaten tegen € 65 per groenestroomcertificaat.

 • Taksen en toeslagen 

  Deze categorie omvat alle taksen en toeslagen die niet inbegrepen zijn in de tarieven voor openbaredienstverplichting en die Elia verschuldigd is volgens de wetten, decreten, ordonnanties of de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

 • Taksen en toeslagen - Federale bijdrage

  De federale bijdrage is een toeslag die de CREG (de federale regulator) heeft vastgelegd en die door Elia geïnd wordt. Ze dient ter financiering van de kosten met betrekking tot de regulering en controle van de elektriciteitsmarkt. De opbrengst van deze federale bijdrage dient ter financiering van vijf fondsen die worden beheerd door de CREG. Ze is van toepassing op alle klanten van het Elia-net en op alle eindklanten via de distributienetbeheerders. De federale bijdrage is onderhevig aan BTW.

 • Taksen en toeslagen - Openbaar domein (Wallonië)

  Deze toeslag is van toepassing op de afnames in het Waalse Gewest. De toeslag voor bezetting van het openbare domein in Wallonië dient om de jaarlijkse heffing te dekken die Elia verschuldigd is aan de Waalse gemeenten voor de bezetting van het openbaar domein door het net.

 • Taksen en toeslagen - Recht van gebruik van de openbare weg (Brussel)

  Deze toeslag is van toepassing op de afnames in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De toeslag voor recht van gebruik van de openbare weg dient om de jaarlijkse heffing te dekken die Elia verschuldigd is aan de Brusselse gemeenten voor de bezetting van het openbaar domein door het net.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.