Substantiële modernisering

Een substantiële modernisering vindt plaats wanneer op basis van criteria gedefinieerd door Elia, de beoogde wijzigingen aan een installatie (elektriciteitsproductie-eenheid of verbruikseenheid) die als bestaand beschouwd wordt voldoende belangrijk geacht worden om een totale of gedeeltelijke conformiteit te eisen zoals die van toepassing is op installaties die als nieuw beschouwd worden.

De evaluatiecriteria voor een substantiële modernisatie zijn gedefinieerd door Elia conform de Gedragscode en Europese netcodes en zijn gepubliceerd op de website van Elia. 

Bij wijze van voorbeeld en niet limitatief, als een netgebruiker een elektriciteitsproduct-eenheid zou willen toevoegen aan bestaande eenheden, een bestaande elektriciteitsproductie-eenheid wil aanpassen of onderdelen wil vernieuwen van een elektriciteitsproductie-eenheid of van een bestaande verbruiksinstallatie dan is het mogelijk dat, op basis van de in voege zijnde criteria, een substantiële modernisatie van deze elektriciteitsproductie-eenheid of verbruikseenheid van toepassing is. 

 

Wettelijk kader

In Verordening (EU) 2016/631 van de Europese Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende de eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (Europese netcode RfG) en Verordening (EU) 2016/1388 van de Europese Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende de aansluiting van verbruikers (Europese netcode DCC) worden de eisen voor de aansluiting van nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden en verbruikersinstallaties gedefinieerd. Deze eisen zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit Federaal Technisch Reglement en in de besluiten van de regulatoren VREG, CWaPE en BRUGEL betreffende de algemene toepassingsvereisten.

Artikel 4, lid 1, a), van de Europese netwerkcodes RfG en DCC bepaalt dat de eisen van deze Europese netwerkcodes van toepassing zijn op installaties voor elektriciteitsproductie-eenheden en verbruiksinstallaties die in het geval van substantiële modernisering als bestaande installaties worden beschouwd.

Op federaal niveau wordt artikel 4.1 van de Europese netcodes RfG en DCC ten uitvoer gelegd in de artikelen 71, §1, 1°, 161, 162 en 163 van het Koninklijk Besluit Federaal Technisch Reglement.

Overeenkomstig artikel 162, §2, van het Koninklijk Besluit Federaal Technisch Reglement heeft Elia richtsnoeren opgesteld voor de definitie en de toepassing van een substantiële modernisering. Deze zijn het voorwerp geweest van een publieke consultatie en uitgebreide besprekingen met de marktspelers. Daarna werden deze richtsnoeren voorgelegd voor advies aan de CREG en het DG Energie van de FOD Economie. Op regionaal niveau,

  • In Vlaanderen is artikel 4.1 van de Europese netcodes RfG en DCC geïmplementeerd in het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit in de artikelen III. 3.1.3 en III. 3.1.4 voor verbruikersinstallaties en in de artikelen III.3.2.2 en III.3.2.3 voor elektriciteitsproductie-eenheden.
  • In Wallonië en Brussel is artikel 4.1 van de Europese netcodes RfG en DCC van toepassing op respectievelijk het lokale en het gewestelijke transmissienet.

Daarom heeft Elia ook richtsnoeren opgesteld die op gewestelijk niveau van toepassing zijn, met inbegrip van de definitie van een substantiële modernisering, de criteria voor een substantiële modernisering van een elektriciteitsproductie-eenheid of een verbruiksinstallatie en een aanvraagprocedure. Deze richtsnoeren zijn ook het voorwerp geweest van een publieke consultatie en werden ook uitvoerige besproken met de marktdeelnemers. Daarna werden deze richtsnoeren ter goedkeuring voorgelegd aan de VREG en ter informatie aan de CWaPE en BRUGEL. Op basis van deze richtsnoeren zal Elia analyseren of de wijzigingen aan een bestaande installatie voor de productie of het verbruik van elektriciteit een substantiële modernisering inhouden en zal hierover een advies uitbrengen aan de bevoegde regulator. Uiteindelijk zal de regulator beslissen of het een substantiële modernisering betreft en zal de regulator, rekening houdend met de door Elia voorgestelde criteria, de eisen voor nieuwe installaties vaststellen waaraan de bestaande installatie die wordt gemoderniseerd, moet voldoen.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.