Substantiële modernisering

Er is sprake van een substantiële modernisering wanneer de beoogde wijzigingen aan een als bestaand beschouwde installatie (productie of verbruik), op basis van de door Elia vastgestelde beoordelingscriteria, inhouden dat deze installatie geheel of gedeeltelijk voldoet aan de eisen die gelden voor nieuwe installaties. 

Een substantiële modernisering kan worden gedefinieerd als een wijziging van een bestaande installatie (zoals gedefinieerd in de Europese RfG- en DCC-codes en gespecificeerd in het Koninklijk Besluit Federaal Technisch Reglement en in de besluiten van de regulatoren:

  • VREG: Besluit 2019-06
  • CWaPE: Besluit CD-18j25-CWaPE-0233
  • Brugel: Besluit 20190424-91)

die voldoet aan de criteria van de richtsnoeren waarin het begrip "substantiële modernisering" op federaal of regionaal niveau wordt gedefinieerd.

Indien een netgebruiker (producent) van plan is wijzigingen aan te brengen aan een als bestaand beschouwde productie-installatie, bijvoorbeeld een verhoging van het vermogen of de vernieuwing van de uitrusting, en deze wijzigingen voldoen aan de door Elia vastgestelde criteria voor substantiële modernisering, dan zal de bestaande elektriciteitsproductie-installatie gedeeltelijk of volledig moeten voldoen aan de eisen die gelden voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden.

Indien een netgebruiker (consument) van plan is wijzigingen aan te brengen aan een verbruiksinstallatie die op het transmissienet is aangesloten en als bestaand wordt beschouwd, bijvoorbeeld de vernieuwing van apparatuur, en deze wijzigingen voldoen aan de door Elia gedefinieerde criteria voor substantiële modernisering, dan zal het vernieuwde element volledig moeten voldoen aan de eisen voor nieuwe verbruiksinstallaties.

Wettelijk kader

In Verordening (EU) 2016/631 van de Europese Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende de eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (Europese netcode RfG) en Verordening (EU) 2016/1388 van de Europese Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende de aansluiting van verbruikers (Europese netcode DCC) worden de eisen voor de aansluiting van nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden en verbruikersinstallaties gedefinieerd. Deze eisen zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit Federaal Technisch Reglement en in de besluiten van de regulatoren VREG, CWaPE en BRUGEL betreffende de algemene toepassingsvereisten.

Artikel 4, lid 1, a), van de Europese netwerkcodes RfG en DCC bepaalt dat de eisen van deze Europese netwerkcodes van toepassing zijn op installaties voor elektriciteitsproductie-eenheden en verbruiksinstallaties die in het geval van substantiële modernisering als bestaande installaties worden beschouwd.

Op federaal niveau wordt artikel 4.1 van de Europese netcodes RfG en DCC ten uitvoer gelegd in de artikelen 71, §1, 1°, 161, 162 en 163 van het Koninklijk Besluit Federaal Technisch Reglement.

Overeenkomstig artikel 162, §2, van het Koninklijk Besluit Federaal Technisch Reglement heeft Elia richtsnoeren opgesteld voor de definitie en de toepassing van een substantiële modernisering. Deze zijn het voorwerp geweest van een publieke consultatie en uitgebreide besprekingen met de marktspelers. Daarna werden deze richtsnoeren voorgelegd voor advies aan de CREG en het DG Energie van de FOD Economie. Op regionaal niveau,

  • In Vlaanderen is artikel 4.1 van de Europese netcodes RfG en DCC geïmplementeerd in het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit in de artikelen III. 3.1.3 en III. 3.1.4 voor verbruikersinstallaties en in de artikelen III.3.2.2 en III.3.2.3 voor elektriciteitsproductie-eenheden.
  • In Wallonië en Brussel is artikel 4.1 van de Europese netcodes RfG en DCC van toepassing op respectievelijk het lokale en het gewestelijke transmissienet.

Daarom heeft Elia ook richtsnoeren opgesteld die op gewestelijk niveau van toepassing zijn, met inbegrip van de definitie van een substantiële modernisering, de criteria voor een substantiële modernisering van een elektriciteitsproductie-eenheid of een verbruiksinstallatie en een aanvraagprocedure. Deze richtsnoeren zijn ook het voorwerp geweest van een publieke consultatie en werden ook uitvoerige besproken met de marktdeelnemers. Daarna werden deze richtsnoeren ter goedkeuring voorgelegd aan de VREG en ter informatie aan de CWaPE en BRUGEL. Op basis van deze richtsnoeren zal Elia analyseren of de wijzigingen aan een bestaande installatie voor de productie of het verbruik van elektriciteit een substantiële modernisering inhouden en zal hierover een advies uitbrengen aan de bevoegde regulator. Uiteindelijk zal de regulator beslissen of het een substantiële modernisering betreft en zal de regulator, rekening houdend met de door Elia voorgestelde criteria, de eisen voor nieuwe installaties vaststellen waaraan de bestaande installatie die wordt gemoderniseerd, moet voldoen.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.