Toeslag Waalse groenestroomcertificaten: gedeeltelijke vrijstellingen

Elia kent een gedeeltelijke vrijstelling van het eerste kwartaal inzake de toeslag voor Waalse groenestroomcertificaten toe aan de begunstigden.

Voor wie?

Een gedeeltelijke vrijstelling van het eerste kwartaal van de toeslag voor Waalse groenestroomcertificaten wordt toegekend aan de eindafnemers die zijn gedefinieerd in de door de overheidsinstantie gepubliceerde richtsnoeren (de begunstigden zoals bedoeld in artikel 42 bis van het decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt).

Wanneer?

Gedeeltelijke vrijstellingen worden, na aftrek van het tweede kwartaal van de toeslag, aan de betrokken begunstigden terugbetaald door hun leverancier of toegangshouder, nadat die laatsten zelf door de lokale transmissienetbeheerder zijn terugbetaald.

Toezicht op de terugbetalingen sinds 2018

Het terugbetalingsplan is opgenomen in de door de overheidsinstantie gepubliceerde richtsnoeren.  De mededeling van de overheidsinstantie heeft betrekking op de maanden van verbruik in het voorgaande kwartaal en op eventuele regularisaties in de voorgaande maanden 

 Situatie op 12 maart 2024
 Moment van mededeling door de CWaPE   Situatie van de terugbetaling van vrijstellingen
 Februari 2024  Terugbetalingen verricht
 November 2023  Terugbetalingen verricht
 Augustus 2023  Terugbetalingen verricht
 Mei 2023  Terugbetalingen verricht
 Februari 2023  Terugbetalingen verricht
 November 2022  Terugbetalingen verricht
 Augustus 2022  Terugbetalingen verricht
 Mei 2022  Terugbetalingen verricht
 Februari 2022  Terugbetalingen verricht

 De terugbetaling van voorgaande jaren is volledig afgerond.

 • Algemene praktische regelingen voor de terugbetaling van gedeeltelijke vrijstellingen
  Overeenkomstig artikel 42 bis, §8, al.3 van het decreet, betaalt Elia de bedragen waarop de gedeeltelijke vrijstellingen betrekking hebben, terug binnen de maand na ontvangst van de informatie die de overheidsinstantie heeft meegedeeld, voor zover deze bedragen door de overschotten van de toeslagen worden gedekt.
  Na overleg met de verschillende betrokken partijen heeft de overheidsinstantie richtsnoeren opgesteld waarin het zijn algemene methodologie uiteenzet voor de toepassing van en het toezicht op de manier waarop de gedeeltelijke vrijstelling van het eerste kwartaal van de toeslag voor Waalse groenestroomcertificaten wordt uitgevoerd. De richtsnoeren bevatten ook een beschrijving van de normale procedure voor de terugbetaling van gedeeltelijke vrijstellingen. 
 • Specifieke praktische regelingen voor uitgestelde terugbetaling van gedeeltelijke vrijstellingen
  Wanneer de overschotten van de toeslagen bedoeld in artikel 42 bis, §1 van het decreet de door de lokale transmissienetbeheerder terug te betalen bedragen niet (volledig) dekken, is Elia verplicht de betaling uit te stellen van de betrokken terugbetaling overeenkomstig artikel 42 bis, §8, al. 3 van het decreet. Op basis daarvan is de vervaldatum van de betaling afhankelijk van de latere bevinding dat de toeslag weer een overschot vertoont.
  Zodra er weer overschotten beschikbaar zijn, betaalt Elia de nog openstaande bedragen. Indien de nog openstaande bedragen niet volledig gedekt zijn, worden de betalingen prioritair uitgevoerd op basis van wat ze opleveren voor het verbruik in chronologische volgorde, per maand.
  In de praktijk betekent dat het volgende:
  • de terugbetalingen worden uitgevoerd voor alle betrokken toegangshouders en leveranciers voor een bepaalde maand van verbruik;
  • de terugbetalingen hebben betrekking op een bepaalde volledige maand (geen gedeeltelijke terugbetaling van een door de overheidsinstantie meegedeeld maandelijks bedrag);
  • op basis van de maand van verbruik wordt een chronologische prioriteit gegeven aan de terugbetaling van de vrijstellingen (ongeacht het tijdstip van mededeling door de overheidsinstantie);
  • de terugbetaling wordt uitgevoerd met inachtneming van het gecumuleerde bedrag dat voortvloeit uit alle informatie over dezelfde leverancier of toegangshouder en dezelfde maand van verbruik (meerdere mededelingen met correcties).


Belangrijke wijziging

In overeenstemming met het op 31 januari 2019 door het Waalse Parlement aangenomen decreet "transfert" tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, zal de uitvoering van en het toezicht op de gedeeltelijke vrijstelling van de "toeslag voor Waalse groenestroomcertificaten" voortaan worden overgenomen door de SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie met ingang van 1 mei 2019. In deze richtsnoeren wordt onder "bestuursorgaan" verstaan: - de CWaPE tot 30/04/2019; - de Waalse Overheidsdienst – Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie vanaf 01/05/2019

Hebt u het antwoord op uw vragen niet gevonden?
Neem contact met ons op van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. Voor vragen met betrekking tot de invoering van uw meterstand of de validatie van uw transacties op het extranet, vragen wij u om contact op te nemen met de overheidsinstantie.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.