Federaal Ontwikkelingsplan 2024- 2034 

In 2023 heeft de netbeheerder, conform met zijn wettelijke verplichtingen, een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het federale transmissienet voor de termijn 2024-2034. Dit gebeurde in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau maar ook in goed overleg met de federale regulator (CREG) en het kabinet van de minister van Energie. 

Context en procedure

De algemene bepalingen met betrekking tot het opstellen van het ontwikkelingsplan zijn opgenomen in de Elektriciteitswet en het Koninklijk Besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake de ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit. Het ontwikkelingsplan: 

  • bestrijkt een periode van tien jaar (2024-2034) ; 
  • betreft de spanningsniveaus 380/220/150/110 kV ; 
  • bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit, met aanduiding van de onderliggende hypotheses ; 
  • vermeldt het investeringsprogramma dat de netbeheerder moet uitvoeren om tegemoet te komen aan deze behoeften ; 
  • houdt rekening met de nood aan adequate reservecapaciteit ; 
  • moet compatibel zijn met het Ten-Year Network Development Plan (2022) (in het Engels) van ENTSO-E; 
  • houdt rekening met de laatste geldende prospectieve studie opgesteld door de Algemene Directie Energie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 zowel als met het aanvullend monitoringsverslag dat door de Algemene Directie Energie in samenwerking met het Federaal Planbureau werd opgesteld. 

Het Ontwikkelingsplan 2024- 2034 vormt het sluitstuk van een consultatieprocedure waarbij de CREG betrokken werd, alsook de minister bevoegd voor het Mariene Milieu, de gewestelijke overheden en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. 

De milieueffecten verbonden aan het Ontwikkelingsplan maakten het voorwerp uit van een specifiek rapport dat voor advies werd voorgelegd aan het federale Adviescomité SEA (Strategic Environmental Assessment), in toepassing van de bepalingen van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma’s in verband met het milieu. 

Het Ontwikkelingsplan en de daaraan verbonden strategische milieubeoordeling werden voor raadpleging voorgelegd aan het publiek. Deze raadplegingsprocedure liep van 2 november 2022 tot 16 januari 2023. 

Het goedkeuringsproces

De finale versie van het Ontwikkelingsplan 2024-2034 werd goedgekeurd door Mw. Van der Straeten, minister voor Energie, op 5 mei 2023. In het ministerieel besluit tot goedkeuring van het Ontwikkelingsplan vraagt de minister ook aan Elia om in het kader van een aanpassing van het Ontwikkelingsplan verder na te denken over verschillende aspecten van de ontwikkeling van het offshore net. 

Ter voorbereiding van deze goedkeuring stelde de Algemene Directie Energie een verklaring op: 

  • hoe de milieuoverwegingen in het plan werden geïntegreerd ; 
  • hoe er rekening werd gehouden met de strategische milieubeoordeling en met de raadplegingen die werden gehouden ; 
  • de redenen van de keuze waarom het plan zoals het aangenomen is in zijn huidige vorm werd aangenomen en deze worden verduidelijkt in het licht van de andere redelijke alternatieven en met vermelding van de voornaamste maatregelen die zullen worden genomen om de opvolging van de significante milieueffecten bij de uitvoering van het plan te monitoren. 

Documenten

De volgende documenten zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands : 


background-shape

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.