De procedure

 • Welke impact kan een infrastructuurproject van Elia hebben op mij als gebruiker?
  Indien de werkzaamheden, die met een bestaande of toekomstige infrastructuur gepaard gaan, een impact hebben op een perceel dat u exploiteert, zal Elia u rechtstreeks contacteren. We willen de werken in overleg met u uitvoeren om ervoor te zorgen dat de gevolgen van de werkzaamheden op het perceel zoveel mogelijk worden beperkt. Concreet wordt er een vergoeding voorzien om het inkomensverlies door de aanwezigheid van infrastructuur op het landbouwterrein te compenseren. In de protocolovereenkomst tussen Elia en de vertegenwoordigers van de landbouworganisaties is ook vastgelegd hoe de werkzaamheden moeten verlopen en welke vergoedingen er verbonden zijn aan eventuele schade die tijdens de werken wordt veroorzaakt. Deze elementen worden uitvoerig beschreven in artikels 6 en 9 van de huidige protocolovereenkomst, die u hier kunt raadplegen.
 • Hoe weet ik of één van mijn percelen rechtstreeks bij het project betrokken is?
  Indien één van uw percelen bij het project betrokken is, zal Elia rechtstreeks contact met u opnemen. Tijdens de gehele duur van het project zal een Elia-vertegenwoordiger uw contactpartner zijn. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze teams via het e-mailadres landbouwers@elia.be of op het gratis telefoonnummer 0800 11 089.
 • Wanneer en hoe word ik gecontacteerd?
  Zodra dat nodig is, neemt Elia rechtstreeks contact op met de betrokken gebruikers. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze teams via het e-mailadres landbouwers@elia.be of op het gratis telefoonnummer 0800 11 089.
 • Hoe word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van het project?
  Elia wil alle betrokkenen zo goed mogelijk informeren tijdens het hele project. Naast de projectpagina op de website van Elia en de verschillende brochures die voor de projecten worden opgemaakt, worden er ook nieuwsbrieven verstuurd (schrijf u zeker in). Bovendien zal u als rechtstreeks betrokken gebruiker tijdens het hele project terecht kunnen bij een vertegenwoordiger van Elia. Aarzel niet om hem/haar indien nodig te contacteren.

De werkzaamheden

 • Welke impact zullen de werken voor een nieuwe verbinding hebben op de landbouwgrond?
  De mogelijke impact van het project op het landbouwgebied wordt in kaart gebracht in het milieueffectenrapport. Dit document wordt tijdens de vergunningsprocedure opgesteld door een onafhankelijk studiebureau. Er zullen aanbevelingen voor maatregelen geformuleerd worden om de impact op de landbouw te verzachten. Tijdens de aanleg- of onderhoudswerken zal Elia de hinder tot een minimum trachten te beperken. Elia heeft een methodologie ontwikkeld om de impact van onze werken op uw activiteiten zoveel mogelijk te beperken. Bovendien beschrijft artikel 9 de rechten en verplichtingen van elke partij tijdens de werkzaamheden en de eventuele vergoedingen die Elia aan de gebruiker moet betalen, om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zo vlot mogelijk verlopen. Voor alle vragen over het protocol, verwijzen we u naar het specifieke deel dat hieraan is gewijd.
 • Hoe verloopt de aanleg van een ondergrondse verbinding?
  Wanneer toegangen of een infrastructuur zich op een perceel bevinden dat u exploiteert, zal een vertegenwoordiger van Elia u rechtstreeks contacteren om de impact van onze werken op uw activiteiten zoveel mogelijk te beperken. De nodige toegangen en termijnen worden dan samen met u besproken en er worden aanpassingen gedaan (in de mate van het mogelijke). Er wordt onder meer een plaatsbeschrijving opgemaakt. Al uw rechten en verplichtingen worden voornamelijk beschreven in artikel 9 van de huidige protocolovereenkomst. Hierin worden ook de vergoedingen voor inkomensverlies en eventuele schadeherstellingen als gevolg van de werkzaamheden vastgelegd.
 • Hoe verloopt de aanleg van een bovengrondse verbinding?
  Wanneer toegangen of een infrastructuur zich op een perceel bevinden dat u exploiteert, zal een vertegenwoordiger van Elia u rechtstreeks contacteren om de impact van onze werken op uw activiteiten zoveel mogelijk te beperken. De nodige toegangen en termijnen worden dan samen met u besproken en er worden aanpassingen gedaan (in de mate van het mogelijke). Er wordt onder meer een plaatsbeschrijving opgemaakt. Al uw rechten en verplichtingen worden voornamelijk beschreven in artikels 6 en 9 van de huidige protocolovereenkomst. Hierin worden ook de vergoedingen voor inkomensverlies en eventuele schade en herstellingen als gevolg van de werkzaamheden vastgelegd.
 • Hoe worden de toegangen tot de masten bepaald?
  Hoewel Elia met een voorstel komt, verkiezen we altijd om met de gebruiker te praten om er zeker van te zijn dat de toegangen tot en/of de ligging van de infrastructuur zo weinig mogelijk impact hebben op uw activiteiten. Concreet duidt Elia voor elk project een vertegenwoordiger aan. Deze persoon is uw voornaamste contactpartner. Tijdens de gehele duur van het project kunt u bij hem/haar terecht.

Werken in de buurt van een infrastructuur


De protocolovereenkomst

 • Wat is de protocolovereenkomst?
  De protocolovereenkomst biedt alle partijen een uniform en transparant juridisch kader wanneer een elektriciteitsinfrastructuur in een landbouwzone ligt. Concreet verduidelijkt deze overeenkomst hoe de organisatie van de werkzaamheden moet verlopen, wat de vergoedingen zijn die verbonden zijn aan de aanwezigheid van de infrastructuur en aan eventuele schade die tijdens werkzaamheden wordt veroorzaakt.
 • Voor wie en door wie werd het protocol opgesteld?
  Dit protocol is het resultaat van overleg tussen Elia en de verschillende landbouwvertegenwoordigers uit Wallonië en Vlaanderen. Het betreft zowel de eigenaars van de terreinen als de gebruikers, en is van toepassing op alle projecten, of het nu een hoogspanningsstation, een luchtlijn/ondergrondse kabel of andere infrastructuur betreft.
 • Hoe werd het protocol opgesteld?
  In 2012 bestond er al een protocolovereenkomst tussen Elia en de Fédération Wallonne de l’Agriculture, de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat. Het doel van deze overeenkomst was om de best mogelijke oplossing te bieden voor de situatie op het terrein en zo goed mogelijk in te spelen op de verwachtingen van alle partijen. Dit protocol vormde dan ook de basis voor de werkzaamheden en de besprekingen tussen de vertegenwoordigers van de verschillende landbouwfederaties en Elia.
 • Op welke vergoeding heb ik als gebruiker recht in het geval van luchtlijninfrastructuur op het terrein dat ik exploiteer?
  Artikel 6 bepaalt wat er is inbegrepen in het inkomensverlies als gevolg van de aanwezigheid van infrastructuur en hoe de vergoedingen worden berekend. Het artikel is eveneens voorzien om rekening te houden met het onderhoud en het beheer van de zone onder en in de buurt van de infrastructuur. Het artikel omschrijft ook wanneer de vergoeding wordt gestort. U kunt het volledige protocol hier lezen.
 • Op welke vergoeding heb ik als gebruiker recht in het geval van ondergrondse infrastructuur op het terrein dat ik exploiteer?
  Naast de permanente dialoog tussen de gebruiker en de Elia-vertegenwoordiger, beschrijft de protocolovereenkomst de verschillende stappen en de rechten en verplichtingen van alle partijen om de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen. Artikel 9 van het protocol betreft de werf en de eventuele schade. Het beschrijft uitvoerig ieders rechten en plichten voorafgaand aan de werken, de nodige plaatsbeschrijvingen en hun verloop, hoe de vergoedingen worden berekend in geval van schade tijdens de werkzaamheden, maar ook wat er bijvoorbeeld moet gebeuren als er zich een afwateringssysteem op uw perceel bevindt. De graafwerken, het beheer van de afsluitingen tijdens de werkzaamheden, de aanwezigheid van ondergrondse leidingen of kabels zijn ook elementen waarmee rekening wordt gehouden tijdens de werkzaamheden en worden in dit artikel nader omschreven. De kwestie van door Elia verschafte garanties wordt ook hier in het protocol uitvoerig beschreven. U kunt het volledige protocol hier lezen.
 • Hoe is het protocol opgesteld en welke artikels ervan zouden voor mij van belang kunnen zijn?
  Het protocol bestaat uit twee delen: één deel heeft betrekking op de aanwezigheid van infrastructuur op een landbouwterrein en het andere deel betreft de werkzaamheden die met deze infrastructuur gepaard gaan. Wat deze twee aspecten betreft, zijn er telkens een aantal artikelen die specifiek bedoeld zijn voor de exploitanten en een aantal die zich tot de eigenaars van landbouwgronden richten. De verstrekte informatie hangt af van het type van infrastructuur (bovengronds of ondergronds). Er zijn ook 9 bijlagen bij de protocolovereenkomst. Deze omvatten de modellen, standaardcontracten en de berekeningsmethode voor de vergoedingen.
 • Waar kan ik het volledige protocol raadplegen?

Elektromagnetische velden

 • Hebben elektromagnetische velden invloed op gewassen en vee?
  De bestaande onderzoeken en studies over veedieren hebben geen biologische effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden aangetoond. De enige mogelijke effecten zijn indirecte effecten als gevolg van een parasitaire flux veroorzaakt door inductie. Stroom die door geleiders, de bodem en metalen structuren loopt, kan bijvoorbeeld per ongeluk door het lichaam van het dier gaan. Dieren zijn vaak veel gevoeliger voor deze stroom dan mensen en kunnen daarom ongemak en zelfs stress ervaren. Parasitaire fluxen kunnen verschillende oorsprongen hebben. Sommige zijn extern, zoals een hoogspanningsverbinding, andere zijn intern en afkomstig van de exploitatie. Bij een dergelijk probleem moet de bron worden opgespoord en het probleem worden opgelost. Er zijn ook enkele studies naar de mogelijke invloed van elektromagnetische velden op de groei en productie van gewassen. De tot op heden gepubliceerde studies hebben nog geen negatieve effecten aangetoond. Hebt u nog vragen over elektromagnetische velden? Raadpleeg dan de volgende pagina.
 • Hebben elektromagnetische velden invloed op de elektrische en elektronische apparatuur van landbouwbedrijven?
  De aanwezigheid van een hoogspanningsverbinding heeft geen invloed op elektronische landbouwapparatuur die voldoet aan de geldende wetgeving en die is geïnstalleerd volgens de richtlijnen van de fabrikant. Daarom moet er op regelmatige afstanden een goede aarding worden uitgevoerd, moeten er kabeltypen worden gebruikt en moeten de aanbevolen lengtes als referentiesignaal worden gebruikt.

Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze teams
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.