De Belgische transmissienetbeheerder kent voortdurend ontwikkelingen, zowel wat de aangesloten netgebruikers als de netinfrastructuur betreft. Deze pagina is bedoeld om een beeld te geven van de onthaalcapaciteit van het net, die vandaag al gereserveerd (of toegewezen) is voor verschillende types van bijkomend netgebruik, alsook van de onthaalcapaciteit die nog overblijft naast die al gereserveerde/toegewezen onthaalcapaciteiten.

Reservaties en toewijzingen van onthaalcapaciteit

De procedure om nieuwe netgebruikers aan te sluiten of bestaande netaansluitingen te versterken, worden geregeld door de Gedragscode Elektriciteit, die op 20 oktober 2022 door de CREG werd goedgekeurd. De kaarten hieronder geven een overzicht van de reservaties en toewijzingen van onthaalcapaciteit voor verschillende regio’s in België en voor de verschillende types van gebruik. Ze geven alle gereserveerde/toegewezen capaciteiten op het transmissienet en de distributienetten weer, alsook een marge voor toekomstige ontwikkelingen van laagspanning aansluitingen (waarvoor er geen capaciteit moet worden gereserveerd/toegewezen en bijgevolg als gereserveerd worden verondersteld bij de berekeningen van de overblijvende beschikbare onthaalcapaciteit). 

Het is belangrijk om te weten dat het transmissienet de mogelijkheid biedt om de combinatie van al deze projecten samen op het net aan te sluiten. Vandaar dat al deze volumes cumulatief kunnen worden beschouwd. Alle onderliggende projecten waarvoor er capaciteit is gereserveerd of toegewezen (maar nog niet in gebruik is genomen), zijn echter nog niet gerealiseerd. Deze projecten kunnen zich in verschillende maturiteitsstadia bevinden, het kan dus gaan om projecten in een heel vroegtijdig stadium tot projecten die bijna klaar zijn. Dat betekent ook dat delen van die gereserveerde/toegewezen netcapaciteit in de toekomst vrij zouden kunnen komen wanneer bepaalde projecten door hun respectievelijke ontwikkelaar worden stopgezet.

Situatie december 2023 

Om deze bijkomende capaciteit in perspectief te plaatsen, geeft de onderstaande tabel een overzicht van het totale volume aan bijkomende gereserveerde/toegewezen capaciteit en een marge voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van laagspanning aansluitingen voor België en vergelijkt ze deze met de huidige geïnstalleerde capaciteit om een referentie te hebben.   

NATIONAAL TOTAAL
  Bijkomende in rekening genomen capaciteit Huidige geïnstalleerde capaciteit
Verbruiksinstallaties 29,0 TWh 82,6 TWh
Onshore Wind 1,9 GW 3,3 GW
Offshore Wind  3,5 GW  2,3 GW 
Zonne-energie  3,3 GW 8,3 GW
Grote Batterijen 2,8 GW 0,2 GW

(*) Voor andere types productie-eenheden (bv. gascentrales) werd de gereserveerde/toegewezen capaciteit eveneens in rekening genomen. De exacte waarden worden niet weergeven wegens confidentialiteitsredenen.


Overblijvende beschikbare onthaalcapaciteit

De kaart hierna geeft een vereenvoudigde indicatie van de onthaalcapaciteiten op het net die nog beschikbaar zijn bovenop de capaciteitsreservaties/-toewijzingen/laagspanningsontwikkelingen die hiervoor werden vermeld en houdt rekening met de al geplande ontwikkeling van netinfrastructuur. Een belangrijk gegeven hier is dat deze capaciteiten - in tegenstelling tot de capaciteitsreservaties - niet cumulatief zijn en dus de toestand van het transmissienet weergegeven zoals gekend op het moment van de berekening van de kaart. Zodra nieuwe capaciteitsreservaties in een bepaalde regio van het transmissienet toegewezen zijn, kan dit een impact hebben op de resterende onthaalcapaciteiten voor andere aansluitingspunten in dezelfde regio of zelfs voor aansluitingspunten in andere regio’s die de impact van die toewijzingen ondervinden.  

De hier gerapporteerde onthaalcapaciteiten houden rekening met de geplande ontwikkeling van netinfrastructuur, zoals deze in het federaal ontwikkelingsplan van Elia en de gewestelijke investeringsplannen werd bekendgemaakt. Zij komen overeen met de toestand van de infrastructuurprojectenportefeuille van Elia zoals deze op het moment van de berekening gekend is. Als Elia een concrete aansluitingsaanvraag ontvangt, zal worden onderzocht of bijkomende netinvesteringen nodig zijn om de nieuwe netgebruikers aan te sluiten. 

De gerapporteerde capaciteiten hebben uitsluitend  betrekking op het transmissienet en de plaatselijke vervoersnetten, en zijn gelinkt aan projecten onder de 300 MW. Praktisch betekent dit dat de gerapporteerde capaciteiten geen informatie geven over de aansluitingen op het niveau van de distributienetten - waarvoor ook een aansluitingsstudie bij de betrokken distributienetbeheerder vereist is - en ook niet op het extrahogespanningsniveau (> 300 MW) waarvoor er meer gedetailleerde locatiegebonden analyses vereist zijn. De onthaalcapaciteiten, die op deze kaart worden weergegeven, hebben geen impact op de aansluitingsmogelijkheden op laagspanningsnetten (d.i. < 1kV).  

Deze kaart is bedoeld om netgebruikers voorinformatie te geven via een eerste, high-level overzicht van de onthaalcapaciteiten die mogelijk zijn bovenop de al gereserveerde/toegewezen capaciteiten op het net. Wanneer een netgebruiker een specifiek project wil realiseren, moeten er nog steeds bepaalde procedures met betrekking tot oriëntatie en aansluitingsstudies voor het project worden doorlopen. Via dergelijke studies zal Elia verscheidene bijkomende beperkingen verifiëren die in deze publicatie niet in rekening werden genomen, zoals ruimtelijke beperkingen in het hoogspanningsstation, beperkingen inzake kortsluitstromen, spanningsbeperkingen, en dergelijke meer. 

Meer informatie hierover vindt u in de FAQ. Voor alle verdere vragen kan de netgebruiker zich wenden tot zijn Key Account Manager. Nieuwe netgebruikers kunnen contact opnemen met Elia via hostingcapacitymap@elia.be.

 


Disclaimers

  • Scope: deze kaart geeft een raming van de onthaalcapaciteit op het Elia-net weer, meer bepaald voor nominale capaciteiten < 300 MW. 
    • Hogere capaciteiten kunnen niet worden ingeschat zonder specifieke oriëntatiestudie met een gedetailleerde locatieafhankelijke analyse.
    • Aansluitingsmogelijkheden op laagspanningsnetten (d.i. < 1 kV) ondervinden geen impact van de onthaalcapaciteiten weergegeven op deze kaart. 
  • Geldigheid: de weergegeven informatie is niet-bindend. Ze is gebaseerd op de beste inschatting van de scenario’s en de realisatie van de infrastructuurprojectenportefeuille zoals die gekend was op het moment van de berekening.
  • Onzekerheid: hoe verder de tijdshorizon van de berekende onthaalcapaciteit in de toekomst ligt, hoe minder zekerheid er bestaat over de berekende onthaalcapaciteit als gevolg van een aantal onzekere factoren in de voorspelling van de referentiecontext en de mogelijkheid om de ontwikkelingsplannen aan te passen.
  • Toegevoegde waarde van aansluitingsstudies: het bepalen van de werkelijke onthaalcapaciteit vereist altijd deskundige analyse, en ook berekeningen die worden gemaakt op basis van de meest recente informatie en rekening houden met spannings- en kortsluitvermogenslimieten, stabiliteitsverschijnselen, vergunningen, technische haalbaarheid, net- en topologische optimalisaties en aanpassing van de ontwikkelingsplannen in het algemeen belang van de samenleving. Daarom kan het uiteindelijke aansluitingsvoorstel voor de netgebruiker en de resulterende aansluitingscapaciteit groter of kleiner zijn dan de waarden die getoond worden op deze kaarten.
  • Betrokkenheid van Elia: Aarzel zeker niet om contact op te nemen met Elia om uw aansluitingsnoden te bespreken. Hoe sneller Elia bij uw project betrokken is, hoe sneller een gepaste oplossing kan worden uitgewerkt.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.