Onevenwichtsfactuur

De BRP kan twee soorten facturen ontvangen: een factuur voor de compensatie van het onevenwicht per kwartier en een voor externe inconsistentie.

 

De factuur betreffende de compensatie van het onevenwicht per kwartier

De BRP kan zijn facturen raadplegen via de applicatie Customer Hub. De beschikbare informatie over het deel facturatie omvat de factuur zelf in pdf-formaat en de bijhorende bijlagen, waarmee de BRP zijn facturen kan controleren.

Indien er een onevenwicht wordt vastgesteld in de evenwichtsperimeter van de BRP, wordt hem een onevenwichtstarief aangerekend voor elk kwartier dat hij in onevenwicht verkeert. Dit Tarief voor het handhaven en herstellen van het individuele evenwicht van de evenwichtsverantwoordelijken wordt berekend op basis van het geldende onevenwichtstarief.

De onevenwichtsfactuur kan bestaan uit een creditnota of een factuur. De BRP zal dus gefactureerd of gecrediteerd worden afhankelijk van de bijdrage die hij al dan niet levert aan het absorberen van het globale onevenwicht van de regelzone (via het onevenwicht van zijn eigen perimeter). Een bijlage bij de factuur vermeldt het bedrag dat aan de BRP vergoed wordt of het bedrag dat hij aan Elia moet betalen. De details van de berekening voor onevenwicht op kwartierbasis zijn beschikbaar in één informatiesysteem voor metering (EVMS).

Voorbeeld factuur van de compensatie van het onevenwicht per kwartier

Voorbeeld bijlage van factuur van de compensatie van het onevenwicht per kwartier

 

De factuur voor externe inconsistentie

Indien de nominaties van de BRP's niet in evenwicht zijn en er zich een externe inconsistentie voordoet, past Elia het onevenwichtstarief op de BRP's toe overeenkomstig de bepalingen in bijlage 8 van het BRP-contract. De BRP's zullen een aparte factuur voor "externe inconsistentie" ontvangen.

Voorbeeld factuur van externe inconsistentie 

 

Contact

Voor vragen omtrent uw facturen, gelieve de dienst settlement te contacteren

Legende van de factuur

 • Contractreferentie

  Dit is het referentienummer van het BRP-contract dat werd afgesloten tussen de BRP en met Elia.

  Indien meerdere BRP's een overeenkomst voor pooling hebben afgesloten, wordt de factuur naar de BRP gestuurd die verantwoordelijk is voor de pool.

  Meer over BRP-pooling

 • Creditnota
  De onevenwichtsfactuur kan bestaan uit een creditnota of een factuur. De BRP zal dus gefactureerd of vergoed worden afhankelijk van de bijdrage die hij al dan niet levert aan het absorberen van het globale onevenwicht van de regelzone (via het onevenwicht van zijn eigen perimeter).
 • Compensatie van de kwartuuronevenwichten

  De BRP is verantwoordelijk voor het evenwicht op kwartuurbasis van alle injecties en alle afnames van de netgebruikers waarvan hij de toegang beheert. Wanneer Elia een onevenwicht vaststelt, past hij het onevenwichtstarief voor dat kwartier toe.

  De meetimpulsen die Elia aan de klanten ter beschikking stelt, kunnen het beheer van het evenwicht op het toegangspunt van die klant door een BRP ondersteunen.

  Meer over het begrip evenwicht

  Meer over het onevenwichtstarief

 • Maand

  De maand waarin de onevenwichten van de BRP worden vastgesteld die in de factuur worden aangerekend.

  In de factuur worden de onevenwichten in aanmerking genomen die twee maanden voordien werden vastgesteld, na de validering van de gegevens die Elia heeft ontvangen van de distributienetbeheerders. Elia kan ook een definitieve regularisatiefactuur sturen volgens een jaarlijkse cyclus , wanneer Elia alle gevalideerde gegevens heeft ontvangen van de beheerders van elk net waarop de BRP actief is.


 • Bedrag

  Het bedrag dat door Elia gefactureerd of gecrediteerd wordt.

  De details van de berekening van de bedragen per kwartier bevinden zich in de bijlage bij de factuur.

  Deze details kunnen ook geraadpleegd worden met Invoice Viewer: zie de applicatie Customer Hub .

 • BTW

  Het bedrag van de btw kan gelijk zijn aan € 0 als de BRP niet in België gevestigd is.

  Voor een BRP die in België gevestigd is, bedraagt de BTW 21%.

 • Compensatie van de kwartuuronevenwichten – BRP overview 

  De bijlage bij de factuur geeft de lijst van de 8 mogelijke onevenwichtsposities per kwartier, die geconsolideerd werden voor de maand van de factuur. Een tweede gedetailleerde bijlage vermeldt de positie van de BRP voor elk kwartier van de betreffende maand.

  Een positief onevenwicht komt overeen met een teveel aan geïnjecteerde energie bij de BRP. Wanneer de prijs positief is, komt het tarief dat op deze situatie van toepassing is overeen met een bedrag dat Elia aan de BRP betaalt. Bij een negatieve prijs betaalt de BRP een bedrag aan Elia. Een negatief onevenwicht komt daarentegen overeen met een tekort aan geïnjecteerde energie bij de BRP. Wanneer de prijs positief is, komt het tarief dat voor deze situatie geldt overeen met een bedrag dat de BRP aan Elia betaalt. Bij een negatieve prijs betaalt Elia een bedrag aan de BRP.

  Meer over de bepaling van het tarief op basis van de positie van de BRP 

 • Aantal kwartieren
  Het totaal aantal kwartieren in de maand waarin de BRP een bepaald onevenwichtsprofiel heeft, ten opzichte van de positie van het NRV.
 • Hoeveelheid
  Totale energie in onevenwicht van de BRP, in MWh.
 • Bedrag
  Bedrag verkregen door het volume van het onevenwicht te vermenigvuldigen met de onevenwichtsprijs die voor elk kwartier bepaald wordt. Indien dit bedrag positief is, wordt het door Elia aan de BRP gefactureerd. Indien dit bedrag negatief is, wordt het door Elia aan de BRP gecrediteerd.
 • Maand

  De maand waarin de onevenwichten van de BRP worden vastgesteld en die in de factuur worden aangerekend.

  De factuur betreft de onevenwichten die twee maanden voordien vastgesteld werden, na de validering van de gegevens die Elia heeft ontvangen van de distributienetbeheerders. Elia kan ook een definitieve regularisatiefactuur sturen volgens een jaarlijkse cyclus wanneer Elia alle gevalideerde gegevens heeft ontvangen van de beheerders van elk net waarop de BRP actief is.

 • Netto-opregeling/afregeling

  De positie van het netto regelvolume (NRV) is een waarde bepaald op kwartuurbasis. Ze wordt berekend door voor elk tijdstip het verschil te maken tussen de som van de volumes van alle opregelactiveringen en de som van de volumes van alle afregelactiveringen, inclusief de uitwisselingen via de International Grid Control Cooperation. Het gaat hier om activeringen die Elia aanvraagt om het evenwicht van de regelzone te behouden.

  Meer over het begrip NRV

 • Positieve/negatieve prijs

  Dit betreft de prijs voor de activeringen die Elia vraagt om het evenwicht van de regelzone op kwartuurbasis te regelen. Deze prijs kan stijgen of dalen afhankelijk van de hoogste geactiveerde opregelprijs (MIP) en de laagste geactiveerde afregelprijs (MDP).

  Meer over de prijs van activeringen

  Meer over de volumes en prijzen gepubliceerd door Elia

 • Positieve/negatieve onenvenwichten 

  De onevenwichtspositie van de BRP wordt vergeleken met de situatie van het netto regelvolume (NRV) van de Belgische regelzone. Een tweede gedetailleerde bijlage vermeldt de positie van de BRP voor elk kwartier van de betreffende maand.

  De positie van de BRP houdt rekening met het volume aan verliezen voor het activiteitsvolume van de BRP op federaal niveau, berekend op basis van de toepasselijke coëfficiënten.

  De som van alle posities van alle BRP's die actief zijn op de Belgische markt bepaalt het onmiddellijke onevenwicht van het systeem (System Imbalance of “SI”) dat Elia moet corrigeren.

  Meer over het begrip NRV

  Meer over onevenwicht


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.