Opleidingen voor werkleiders

Werkleiders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen van hun team en eventuele onderaannemers bij het uitvoeren van werken.

Wat is een werkleider?

De werkleider is de persoon die de werkvergunningen alsook de veiligheidsdocumenten ontvangt. Zij moeten dus ook in staat zijn om de cross-controle uit te voeren van de veiligheidsmaatregelen.

Ze zijn voor Elia de contactpersoon bij de contractant voor de realisatie van de werken en zijn verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van de werken zoals beschreven in hun werkvergunning. De werkleiders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen van hun team en eventuele onderaannemers.

Het traject van de werkleiders is dus uitgebreider en zij worden geattesteerd door middel van de certificatie ‘werkleider’. Een werkleider moet Frans of Nederlands spreken en begrijpen, afhankelijk van de taal van de regio waar de werken plaatsvinden.

De werkleider moet altijd aanwezig zijn op de site.

Acht certificaattypes

Het certificaat voor werkleiders is afhankelijk van hun activiteitendomein. We voorzien opleidingen voor acht types werkleiders. Die types verschillen naargelang het type van werken die de werkleider zal aansturen. Onderstaande informatie geeft een overzicht van welke certificaten nodig zijn voor welke werken aan of in de buurt van de installaties van Elia.

 • 1. Elektrische werken in posten

  Het certificaat ‘Elektrische werken in posten’ geldt voor alle hoogspannings- en laagspanningsmontagewerken in de hoogspanningsposten van Elia. Ook alle bijbehorende activiteiten vallen hieronder.

  Voorbeelden:

  • Montage van hoogspanningsapparatuur.
  • Bekabeling van laagspanningskasten.
  • (De)montage van vakwerken.
  • Veiligheidscoördinatie
  • Enz.

 • 2. Elektrische werken in posten en kabelwerken

  Het certificaat ‘Elektrische werken in posten en kabelwerken’ geldt voor alle werken beschreven in het certificaat ‘Elektrische werken in posten’ (hierboven) en voor alle werken gerelateerd aan midden- en hoogspanningskabels.

  Voorbeelden:

  • Aanleg van verbindingen.
  • Grond- en graafwerken
  • Graven van sleuven voor het trekken van kabels.
  • Montage van hoogspanningsapparatuur.
  • Bekabeling van laagspanningskasten.

 • 3. Werken burgerlijke bouwkunde

  Het certificaat ‘Werken burgerlijke bouwkunde’ geldt voor alle werken op vlak van burgerlijke bouwkunde in de installaties van Elia en het maken van sleuven om kabels te leggen. Werken in elektrische laagspanningsinstallaties zijn toegelaten voor de werken die rechtstreeks en uitsluitend betrekking hebben op de gebouwen.

  Voorbeelden:

  • Installatie en aansluiting van een systeem voor luchtafzuiging in een kelder.
  • Aanleg van funderingen.
  • Boringen met machines.

 • 4. Lijnwerken

  Het certificaat ‘Lijnwerken’ geldt voor alle werken aan hoogspanningsluchtlijnen, schilderwerken inbegrepen. De houder van dit certificaat kan ook toegang krijgen tot de post om zich naar de mast in de post te begeven. Het werkdomein is na het afdalen van de mast beperkt tot aan de ingang van de post.

  Voorbeelden:

  • Montage van lijnen.
  • Reparaties aan de structuur van de mast.
  • Vervangen van isolatoren.
  • Installatie van systemen voor intrinsieke veiligheid.

 • 5. Schilderwerken

  Het certificaat ‘Schilderwerken’ geldt voor alle schilderwerken in hoogspanningsposten of in de nabijheid van de luchtlijnen.

  Voorbeelden:

  • Schilderen van vakwerk
  • Schilderen van masten
  • Schilderen van de masttop of het mastlichaam.
  • Schilderwerken in een hoogspanningspost.

 • 6. Lijnwerken onder de veiligheidsgrensplaten

  Het certificaat ‘Lijnwerken onder de veiligheidsgrensplaten’ geldt voor alle werken in de nabijheid van luchtlijnen of aan masten, maar uitsluitend onder de veiligheidsgrensplaten (met andere woorden aan het mastlichaam).

  Het certificaat ‘Lijnwerken onder de veiligheidsgrensplaten’ geldt voor alle lichte werken waarvoor het snijden van een netelement niet nodig is. De werkleider beschikt over een Toegangs- en/of Werkvergunning (TWVG) voor het uitvoeren van zijn opdrachten.

  Voorbeelden:

  • Installatie van intrinsieke veiligheidssystemen in het mastlichaam.
  • GSM-installatie in een post
  • Vervanging van een hoekprofiel in het mastlichaam.
  • Snoeiwerken in de nabijheid van hoogspanningslijnen.

 • 7. Lichte werken in posten met TWVG

  Het certificaat ‘Lichte werken in posten met TWVG’ (toegangs- en/of werkvergunning) geldt voor alle lichte werken in posten waarvoor het snijden van een netelement niet nodig is. Een ‘licht’ werk is een werk dat kan uitgevoerd worden met weinig gevaar voor interactie met de elektrische installaties, zowel door de aard van het werk als door het feit dat het materieel of de machines compacte afmetingen hebben.

  Voorbeelden:

  • Controle van elektrische installaties.
  • Veiligheidscontrole (Vinçotte).
  • Groenonderhoud op de begane grond.
  • Landmeetwerken in de hoogspanningspost.
  • Bijschilderen van vakwerken zonder stroomuitschakeling.
  • Werken aan de sanitaire installaties of de verlichting in het gebouw van de post.
  • Manuele boringen.

 • 8. Werken offshore
  Het certificaat ‘Werken offshore’ geldt voor werkzaamheden die worden uitgevoerd op het hoogspanningsplatform in de Noordzee.

Hoe een certificaat ‘werkleider’ behalen?

 • Aanvraag tot inschrijving

  Werkleiders moeten om de 4 jaar een halve dag uittrekken voor een kennistest &coaching (T0) voor een of meerdere van de acht certificaattypes, in de wetenschap dat hun badge 2 jaar geldig is. Dat betekent dat de werkleider 2 jaar na de kennistest &coaching (T+2) kan kiezen om enkel de tussentijdse test af te leggen, maar na 4 jaar opnieuw moet deelnemen aan de halve dag.

  Afhankelijk van het moment in de cyclus, kunt u zich vervolgens inschrijven voor een van de volgende drie mogelijkheden, voor een of meerdere certificaattypes:

  • Alleen de test bij Elia: als u 2 jaar geleden de opleiding of de coaching hebt gevolgd (C+2), kunt u zich inschrijven voor een gepland testmoment. Deze mogelijkheid is gratis.
  • Alleen de test bij de contractor (min. 20 deelnemers): u hebt 2 jaar geleden de opleiding of de coaching gevolgd en uw werkgever organiseert een testmoment in de eigen kantoren onder toezicht van een examinator van Elia. Voor deze mogelijkheid wordt een vast bedrag van € 1500 in rekening gebracht.
  • Kennistest & coaching bij Elia: u volgt een kennistest/coaching van een halve dag bij Elia als het uw eerste deelname is (C0) voor het profiel Werkleider of als het 4 jaar geleden is (C+4) en legt vervolgens de test af. Voor deze dienst wordt een vast bedrag van € 250/deelnemer in rekening gebracht.

  U kunt zich inschrijven voor een van deze diensten voor een of meerdere certificaattypes via de knop ‘Inschrijven’. Daar kunt u uw BA4/BA5 en uw foto uploaden (zorgt ervoor dat al uw documenten in orde zijn vooraleer u zich inschrijft om vertragingen te voorkomen).

  In het kader van de veiligheidsmaatregelen in het kader van COVID-19 worden ondernemingen dringend verzocht om hun personeel waar mogelijk in te delen in groepen van maximaal 12 personen.

  De testen en de coaching voor werkleiders zijn enkel beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

  Daarbij gelden de volgende inschrijvingstermijnen: 1 week voor de tests, 2 weken voor de coachingsessies bij Elia en 1 maand voor de tests en/of coachingsessies bij de Contractor.

  Wijzigingen van deelnemers/tests zijn enkel mogelijk via de website en uitsluitend als de sessie nog niet afgesloten is. Daarna zijn geen wijzigingen meer mogelijk.


 • Dag van de test/coaching

  Zoals al op de startpagina werd vermeld, is uw inschrijving geldig zodra u de inschrijvingsbevestiging hebt ontvangen. Breng het volgende mee wanneer u naar de coaching/test komt:

  • uw identiteitskaart of uw paspoort (als u niet de Belgische nationaliteit hebt),
  • een balpen/potlood,
  • de bevestiging van uw inschrijving,
  • uw mondmasker, dat u permanent moet dragen zodra u de site van Elia betreedt.

  Meld u ten laatste 10 minuten voor de afspraak aan het onthaal en houd rekening met het specifieke tijdstip waarop u wordt verwacht.
  Het is ook van het grootste belang om:

  • voldoende afstand te houden met iedereen die zich op de site bevindt,
  • uw handen meermaals te ontsmetten, zoals ter plaatse aangegeven,
  • niet te komen wanneer u ziek bent of coronasymptomen hebt,
  • het gebouw meteen te verlaten na de test of de opleiding.
  Dag van de coaching

  Zoals eerder vermeld, is het verplicht om een coaching van een halve dag te volgen aan het begin van elke cyclus van 4 jaar.
  Tijdens deze halve dag wordt de nadruk gelegd op elektrische risico’s, de specifieke rol van de werkleider, de veiligheidsdocumenten en de operationele dialoog.

  Als voorbereiding op de coaching voor werkleiders moet de volgende materie, die deel uitmaakt van het door u gekozen profiel, ingestudeerd worden om deel te nemen aan de coaching ‘werkleider’. Bij het begin van de halve dag vindt hierover een test plaats:

  • Basis AVIx -> Powerpoint + procedure
  • Module 1: elektrische risico’s
  • Module 2: taken en verantwoordelijkheden van de werkleider
  • Module 3: documenten
  • Module 4: operationele dialoog
  • E-learningmodule: afhankelijk van de profielen

  Deze presentatie en de e-learningmodule staan op onze website 

  We raden de deelnemers ten zeerste aan om de materie voorafgaand aan de coaching een halve dag in te studeren.

  Timing van de halve dag met kennistest en & coaching:

  • 8u00 – 8u30: Verwelkoming en inleiding
  • 8u30 – 10u30: Vragen en antwoorden
  • 10u30 – 10u45: Pauze
  • 10u45 – 11u30: Simulatieoefening & rollenspel operationele dialoog
  • 11u30 – 12u30: Testen
  Dag van de test 

  Op de tussentijdse test in de cyclus van 4 jaar wordt gepeild naar de basiskennis van de werkleider (zie de rubriek ‘Basiskennis’).

 • Slaagcriteria

  Om het certificaat ‘Werkleider’ te behalen moet de deelnemer een score halen van minstens 15/20 voor de test en de coaching.
  Indien de deelnemers een score onder 15/20 haalt:

  • voor de basiskennistest en de test over de modules -> zij moeten de coaching opnieuw volgen;
  • voor de basiskennistest -> zij moeten zich inschrijven voor een testmoment;
  • voor de test over de modules -> zij moeten de opleiding opnieuw volgen. Ze kunnen echter worden vrijgesteld van de basiskennistest als ze binnen de 6 maanden opnieuw de coaching volgen.

  In alle gevallen moeten de deelnemers 2 weken wachten vooraleer ze de test of de coaching opnieuw kunnen afleggen. Dat is de termijn die volgens ons noodzakelijk is om het lesmateriaal opnieuw in te studeren.

  De deelnemers die geslaagd zijn ontvangen hun badge binnen een termijn van 1 week (testmoment bij Elia) of binnen een termijn van 3 weken.

  Met de badge, die 2 jaar geldig is, kunnen zij vervolgens toegang krijgen tot de installaties van Elia en er werken uitvoeren.


 • Basiskennis

  Kandidaten die het certificaat ‘Werkleider’ willen behalen, moeten de basiskennis en de modules over de risico’s en preventiemaatregelen in de installatie van Elia beheersen.

  Afhankelijk van het profiel van de werkleider dient de informatie gekend te zijn over de risico’s en preventiemaatregelen verbonden aan de werken binnen de hoogspanningsposten (AVIP), aan en in de nabijheid van kabels (AVIK), op hoogspanningslijnen (AVIL) of offshore (AVIO). Voor elk profiel is er een specifieke e-learning.

  U vindt het opleidingsmateriaal, de presentaties en de e-learning voor elk profiel in de rubriek ‘Opleidingsmateriaal’.

Opleidingen en testen


Inschrijvingsformulier voor werkleiders


Opleidingsmateriaal


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.