Publiek consultatie - Federaal Ontwikkelingsplan 2024 - 2034

Federaal Ontwikkelingsplan 2020 - 2030

In 2019 heeft de netbeheerder, conform met zijn wettelijke verplichtingen, een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het federale transmissienet voor de termijn 2020 - 2030. Dit gebeurde in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau.

Context en procedure

In 2019 heeft de netbeheerder, conform met zijn wettelijke verplichtingen, een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het federale transmissienet voor de termijn 2020 - 2030. Dit gebeurde in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau.

De algemene bepalingen met betrekking tot het opstellen van het ontwikkelingsplan zijn opgenomen in de Elektriciteitswet en het Koninklijk Besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake de ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit. Het ontwikkelingsplan:

  • bestrijkt een periode van tien jaar (2020-2030)
  • betreft de spanningsniveaus 380/220/150/110 kV;
  • bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit, met aanduiding van de onderliggende hypotheses;
  • vermeldt het investeringsprogramma dat de netbeheerder moet uitvoeren om tegemoet te komen aan deze behoeften;
  • houdt rekening met de nood aan adequate reservecapaciteit;
  • moet compatibel zijn met het Ten-Year Network Development Plan (2018)(in het Engels) van ENTSO-E;
  • houdt rekening met de laatst geldende prospectieve studie opgesteld door de Algemene Directie Energie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 zowel als met het aanvullend monitoringsverslag dat door de Algemene Directie Energie in samenwerking met het Federaal Planbureau werd opgesteld.

Het Ontwikkelingsplan 2020 - 2030 vormt het sluitstuk van een consultatieprocedure waarbij de federale regulator (CREG) betrokken werd, alsook de minister bevoegd voor het Mariene Milieu, de gewestelijke overheden en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

De milieueffecten verbonden aan het Ontwikkelingsplan maakten het voorwerp uit van een specifiek rapport dat voor advies werd voorgelegd aan het federale Adviescomité SEA (Strategic Environmental Assessment), in toepassing van de bepalingen van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.

Het Ontwikkelingsplan en de daaraan verbonden strategische milieubeoordeling werden voor raadpleging voorgelegd aan het publiek. Deze raadplegingsprocedure liep van 15 oktober tot 15 december 2018.

 

Het goedkeuringsproces

De finale versie van het Ontwikkelingsplan 2020 - 2030 werd goedgekeurd door Mw. Marghem, minister voor Energie, op 26 April 2019.

Ter voorbereiding van deze goedkeuring stelde het directoraat-generaal Energie een verklaring op:

  • hoe de milieuoverwegingen in het plan werden geïntegreerd;
  • hoe er rekening werd gehouden met de strategische milieubeoordeling en met de raadplegingen die werden gehouden;
  • de redenen van de keuze waarom het plan zoals het aangenomen is in zijn huidige vorm werd aangenomen en deze worden verduidelijkt in het licht van de andere redelijke alternatieven en met vermelding van de voornaamste maatregelen die zullen worden genomen om de opvolging van de significante milieueffecten bij de uitvoering van het plan te monitoren.

 

Documenten

De volgende documenten zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands op deze pagina:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.